سیزدهم ژوئیه 29 سال از ترور زنده یاد دکتر قاسملو بر سر میز مذاکره می گذرد!، دکتر گلمراد مرادی

امروز 29مین سالگرد ترور رادمرد تاریخ کرد دکتر قاسلوی صلح طلب است. دشمن ملیت ها می تواند با جنایت و نیرنگ و ترور شخصیتهائی که فقط حق مردمان ملیتها را می خواهند،qasmlu-00-

کمی عقب بیاندازد، اما متوقف کند، هرگز.درهمان اوایل دریک بحث رادیوئی درآلمان گفتم:”سی سال طول خواهد کشید که ملت کرد، مجددا رهبری مانند زنده یاد دکتر قاسملو بیابد”. اکنون داریم به مرز سی سال نزدیک می شویم که با اطمینان باید گفت: “در برخی زمینه ها هرکرد فعالی، اگر اغراق نگفته باشم یک دکتر قاسملوی زنده یادشده است”. رهبری جنبش صلح آمیز کردها در ترکیه و زندانی شدن حتا نمایندگان صلح طلب کرد در مجلس اسلامی آن کشور و رهبری جنبش زنان قهرمان کردعلیه داعش درکوبانی سوریه ومقاومت قهرمانانه وصلح آمیز کردهای ایران علیه دشمن آزادی ملتهارا می توان بکارگیری سیاستهای دکتر قاسلوی زنده یاد دانست که دشمن را وحشت زده کرده است وهربیگناهی را محارب با خدا می داند و اگر ترور و اعدام حتما زندانی و شکنجه خواهد کرد. تا جائیکه فقط جمهوری اسلامی میلیاردها تومان از بودجه مردم صرف خنثی سازی، درحقیقت سرکوب، جنبشهای حق طلبانه ملت کرد می کند وبقیه پول نفت را خرج مقبره امامان در کربلا و نجف عراق و باز سازی لبنان و جنگ در سوریه می کند، درحالیکه 25 در صد جوانان تحصیل کرده مملکت بیکار اند. درواقع ما نمی خواهیم با از دست رفتن دکتر قاسملوها و دکتر شرفکندیها درراه طلب حق خویش دشمن ملتهای اقلیت راشاد کنیم، اما فقدان شخصیت هائی با آن کاریسما و مشخصات برای ملت کرد دردآور است وتنفر را نسبت بدشمن ملتها چند برابر می کند. بهمین دلیل جای گزینی از دست رفتگان، بویژه ترور دکتر قاسلو بر سر میز مذاکره و حتا زندانی کردن کسانی که حق برابر خود را با دیگر انسانها می خواهند برای همه آزادی خواهان و دمکراتها بسیار سخت است. اگر ما در حل مسالمت آمیز معما سستی کنیم یاکوتاه بیائیم، این موضوع دشمن آشتی ناپذیررا شادمی کند. دشمن ملت کرد باید بداندکه مبارزه ادامه خواهد داشت و هرکرد بیک قاسلوی صلح طلب و حقوق برابر خواه تبدیل شده است. رهبران و پیشمرگان نستوه کرد باکسب تجربه تلخ درراه مبارزه مصمم تر ازپیش شده اند. دیکتاتوران درخاورمیانه خود با جنایتهایشان در حق ملت کرد در زمینه ترور رهبران، مانند جانشین دکتر قاسملو و کشتار مردم حق طلب کرد و زندانی کردن رهبران بیگناه و غیره نمی تواند و قادر نیست، اکثر ملت غیور کرد را به سکوت وا دارد. زنده یاد دکتر قاسملو آبی را ریخت که آن آب دیالوگ است. اگر پیشمرگان مجبور باشند ازخود دفاع می کنند، در عیر آن روش دکتر قاسملو، یعنی آگاهی دادن به مردم کرد است ودشمن را به بن بست کشانده و سردرگم کرده است. چون دشمن نمی خواهد مردمان ملتها آگاه شوند. همه دیکتاتوران و ازجمله دیکتاتوری مذهبی در ایران مردمان پرسشگر و برابری خواه را محارب باخدا می داند وباید اورا بهروسیله ای سر به نیست کرد. بدون شک حدود چهل میلیون مردم کرد که می شود گفت تقریبا یازده میلیون آنها در ایران اند، تنفر خود را نسبت به دیکتاتوری افزایش می دهند و این ملت را بیشتر به مبارزه علیه این دیکتاتوران وبرای گرفتن حق خویش مصمم می کند. زنده یادان دکتر قاسملو و دکترشرفکندی بایستی درخاک خویشتن آرام باشند که پرچم مبارزه او که ازقاضی محمد زنده یاد دریافت کرده بر زمین گذاشته نشده وبردوش توانای رهبران و پیشمرگان قهرمان کرد کوه بکوه ودره به دره تاپیروزی نهائی حمل می شود. تجربه تلخی که کردها وبویژه رهبران احزاب کردی به آن پای بندند، با وصف ادامه ی راه درست و صلح آمیز برای تحقق بخشیدن به خواست ملت کرد، دیگر به دشمن اعتماد نکنند. دشمنی که ملت کرد را “شیطان بزرگ” و اصلاح ناپذیر می داند، چونکه حق خودرا می خواهد.

هایدلبرگ، آلمان فدرال 12. 7. 2017

دکتر گلمراد مرادی

dr.g.moradi41@gmail.com

کاتالۆگ