حملهء‌ دولت عراق به‌ رفراندم اقلیم کردستان عراق و موضعگیری آقایان (یوسف اردلان) – (هێمن سیدی) و (سعید افشار)، سەعی سقزی

در ماه‌ نوامبر سال 2017 در رادیو همبستگی مصاحبه‌ای توسط آقای (سعید افشار) مدیر رادیو با آقایان (هێمن سیدی) و (یوسف اردلان) در رابطه‌ با نتیجهء‌ رفراندم اقلیم کردستان عراق انجام گرفت، قسمتی از گفتهای آقای افشار چنین است:

سەعی سەقزی

 

حالا به‌ موضوع همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان میپردزایم، دوباره‌ اینرا به‌ بحث میگذاریم پس از همه‌پرسی 25 سپتامبر روز برگزاری رفراندم استقلال اقلیم کردستان فاصله‌ گرفتیم حوادثی که‌ بعد از آن اتفاق افتاد، دولت عراق هوشتار داد و سرانجام حکومت اقلیم را وا داشت که‌ نتیجه‌ء رفراندم را معلق کند و در پی آن با بسیج نظامی ارتش و نیروهای حدش الشعبی کرکوک و مناطق دیگری را از حکومت اقلیم پس گرفت.

 

مسعود بارزانی رئیس اقلیم وادار به‌ استعفا شد. ارزیابی و تفسیر رخدادهای مابعد رفراندم استقلال میتواند تحلیل واقعیتر از راه‌ رفته‌ اراء نماید. هدف بارزانی رئیس اقلیم از طرح استقلال چه‌ بود؟ صرفا” رویکرده‌ تاکتیکی بود، چه‌ به‌ دست آورد، چه‌ از دست داد، محاسبات غلط و نابه‌جا، تشخیص بد؟ و وقتی برگزار شد چرا دفاعی از آن صورت نگرفت؟ سنبه‌ پر زور بود؟ آیا خیانتی در کار بود و با مهفوم خیانت میتوان این امر را توضیح داد؟

 

آیا رفراندم استقلال کردستان عراق گامی به‌ پیش بود یا گامی به‌ پس، گامی در جهت حق تعین سرنوشت خلق بود یا بازی با سرنوشت خلق، اکنون آیا در عمل به‌ یأس و سرخوردگی مبدل شده‌؟ از آقای هێمن سیدی و آقای یوسف اردلان که‌ پیش از برگزاری همه‌پرسی در بحث و گفتگویی در رادیو همبستگی شرکت داشتند، دعوت کردیم برای گفتگو که‌ حالا ارزیابیشان چیست؟

 

آقای سیدی، بهر حال پیش شرطهای برای استقلال لازم است، معمولا” نیروهای که‌ میخواهند این همه‌پرسی را برگزار کنند، باید آن قدرت را داشته‌ باشند، دوم مسئله‌ اتحاد داخلی تو کردستان عملا” نبود، حالا اینکه‌ بعدا” جنبش گوران و بخشی از اتحادیه‌ میهنی آمدند پشت رفراندم روزهای آخر این یک مسئله‌ است و این اتحاد داخلی نبود و بعد مهمتر از اینها یا به‌ اندازه‌ اینها مهم داشتن حمایت و یا همپیمانان خارجی است، تنها کشوری که‌ ازیش حمایت میکرد اسرائیل بود، خوب آیا این شرایط برگزاری بوده‌؟

 

آقای اردلان هیچ مقاومتی صورت نگرفت در دفاع از نتیجه‌ی رفراندم، کرکوک را بدون مقاومت ترک کردند و بحث خیانت پیش آمد، خیانت بخشی از اتحادیه‌ میهنی، آیا کل این ماجرا را میشود با مهفوم خیانت توضیح داد؟

خاتمه‌ نقل قول.

 

در آن مطلب دو موضع جایگاه‌ خاص خود را دارند و آنها عبارتند از:

اول (رفراندم و دفاع از رفراندم) – دوم (داشتن حمایت و همپیمانان خارجی)

 

آقای سیدی مسبب رویدادهای پس از رفراندم را نقش مخرب و خیانتکارانه‌ء قسمتی از اتحادییه‌ میهنی کردستان و خانواده‌ تاڵبانی میدانستند.

آقای اردلان هم عامل آواره‌ بودن 180000 نفر از اهالی توزخورماتو پس از برگزاری رفراندم را به‌ نقش استبدادی مسعود بارزانی در نظر گرفتند.

 

رفراندم و دفاع از رفراندم

روز 25 سپتامبر 2017 رفراندمی جهت تعین سرنوشت سیاسی (اقلیم کردستان در عراق) توسط مردم و زیر نظر ناظران خارجی و داخلی به‌ صورت آزاد و دمکراتیک با انتخاب جوابهای (بله)‌ یا (نه‌خیر) برگزار گشت، نتیجه‌ء رفراندم کفه‌ء ترازو را‌ به‌ سمت (بله‌) در مقاس 90%ی تعین نمود و سبب شادی رأی دهندگان و انساندوستان و آزادیخوان گردید!

دولت کنونی عراق از افرادی تشکیل گشته‌ که‌ مخالف سیستم دیکتاتوری حکومت بعث و رهبری سدام حسین بودند و ظلم و ستم حکومت قبلی عراق را بر کردها مشاهده‌ کرده‌، این افراد به‌ جای آنکه‌ با دید احترام به‌ نتیجه‌ رفراندم بنگرند، به‌ مخالفت برخواستند و حکم ابطال رفراندم را صادر نمودند و بعد در تدارک حمله‌ به‌ رأی دهندگان برآمدند و روز 16 نوامبر یعنی بیست روز پس از برگزاری رفراندم لشکرکشی شروع شد، اولین اقدام آنها کشتوکشتار، غارتء اموال رأی دهندگان و آتشزدن خانه‌ و کاشانه‌ آنها در توزخورماتوو میباشد.

 

حکم ابطال نتیجه‌ء رفراندم مردم را با کدام لقب دیکتاتوری، مستبدی، ظالمی و ستمگری میشود تعین کرد؟! این عملکرد دولت عراق را میشود دیکتاتوری خدایانه‌ نامید و بس! آقایان سیدی و اردلان به‌ این سیاست ضد دمکراتیک و آزادیکش دولت عراق توجه‌ ننمودند. لازم به‌ یادآوریست قدرت دفاعی هر رفراندم رأی رأی دهندگان میباشد، این قدرت دفاعی رفراندم در کل و اقلیم کردستان بطور اخص جلو چشم سازمان ملل و سازمان حقوق بشر و دولتهای جهانی مورد تعرض دولت عراق قرار گرفت و جملگی سکوت نمودند.

 

داشتن حمایت و همپیمان خارجی

حمایت و پشتیبانی دولتها و سازمانهای سیاسی جهانی برای هر رفراندم لازم میباشد، رفراندم اقلیم کردستان فقط از جانب دولت اسرائیل پشتبانی شد، چرا این رفراندم فاقد پشتیبانی بود؟ کردستان در منطقه‌ای از جهان قرار گرفته‌ که‌ زیر چتر دین اسلام است، متاسفانه‌ عملکرد جامعه‌ء اسلامی نشان میدهد که‌ هنوز به‌ آن درجه‌ از آگاهی نرسیده‌اند که‌ با دید احترام به‌ حقوق دیگران بنگرند، همین دیدگاه‌ سبب ویرانی منطقه‌ و قتلعامهای وسیع مردم در طول تاریخ و قرن حاصر بوده‌ است.

 

از نظر جامعه‌ اسلامی و دولتهای اسلامی رفراندم استقلال کردستان طرح صهیونیستها و دولت اسرائیل که‌ دولتی غیره‌ اسلامی است، میباشد. این دیدگاه‌ بارها توسط رئیس جمهور ترکییه‌ و آیت خامنه‌ای رهبر ایران و دیگر مامقات حکومتی ایران و ترکیه‌ و دولتهای دیگر که‌ (رفراندم استقلال اقلیم کردستان طرح صهیونیستها و اسرائیل میباشد)، بیان داشته‌اند، همچنین مفسر سیاسی رادیو همبستگی آقای (بهروز فراهانی) در همین رادیو میگفتند: رفراندم استقلال اقلیم کردستان طرح صهیونیستها و دولت اسرائیل میباشد که‌ مسعود بارزانی آنرا پیاده‌ میکند.

پشتیبانیکردن هر دولت از کاری مرسوم بوده‌ و میباشد و معنی و مفهوم آن مشخص است، دولت اسرائیل هم بر مبنای آن از رفراندم اقلیم کردستان عراق جانبداری نمود و بعد از حمله‌ دولت عراق به‌ رأی دهندگان با‌ بیان چند جمله‌ اظهار همدری با رأی دهندگان نمودند. متاسفانه‌ دولتهای دیگر منطقه‌ چنین دیگاهی را نداشتند. مسئله‌ء (رفراندم استقلال اقلیم کردستان عراق که‌ طرح دولت اسرائیل و صهیونیستها است) معنی و مفهوم دیگری دارد. اگر استقلال اقلیم کردستان طرح اسرائیل و صهیونیستها میبود، بدون شک دولت عراق و جامعه‌ اسلامی و دولتهای آن نیمیتوانستند یک اقدامی عملی بر ضد آن انجام دهند! پس بیان جمله‌ء استقلال اقلیم کردستان طرح صهیونیستی و اسرائیلی میباشد، یک ادعا یا درستتر بگویم دروغی بیش نبوده‌ و نیست و آنرا از در دشمنی با ملت کرد بیان میدارند!      

 

حملهء‌ دولت عراق به‌ رأی دهندگان و دیدگاه‌ آقای سعید افشار

آقای افشار در همین رادیو همبستگی بارها جمله‌ء (حق تعین سرنوشت ملتها یک حقوق انسانی است) بکار برده‌اند‌. اما در آن مصاحبه‌ که‌ با آقایان سیدی و اردلان داشته‌اند با یک جمله‌ هم دولت عراق را زیر سئوال نمیبرند که‌ چرا به‌ مردمی که‌ رفراندمی برگزار نموده‌اند، حمله‌ میکند، جالبتر از آن اینست که‌ قدرت نظامی عراق را در جملهء‌ (سنبه‌ پرزور بود) به‌ رخ مهمانانشان میکشد. در اینجا لازم است به‌ این مسئله‌ اندیشید که‌ بیان (حق تعین سرنوشت ملتها یک حقوق انسانی است) از جانب ایشان آرمانی بوده‌ یا زبانی؟.

امیدوارم آقایان اردلان و سیدی آن مصاحبه‌ را بکردی ترجمه‌ و بصورت نوشتاری در سایتهای انترنێتی در اختیار خوانندگان قرار دهند.

**

این مطلب در رادیو همبستگی قرائت میگردد، امیدوارم وقت داشته‌ باشند.

14/12/2017

 

   سه‌عی سه‌قزی

qayshi@yahoo.com

 

 

ئاگاداریەان
مەلا حەسەن شیوەسەڵی
مەلا محەممەد جوانڕۆیی
ئارشیو