"an independent online kurdish website

با آغاز تیرماە هر سال بە یاد تیرهایی میافتم کە قلب فروزان یکی از برجسته ‌ترین شخصیتهای سیاسی ملت کورد را در پشت میز مذاکرە شکافت.kamran-amin-kawe

  بزرگمردی  از معدود رهبران جهان که از همان اوان نوجوانی‌ اش برای آزادی، رهایی ملی، رفع ظلم و ستم و رسیدن بە صلح و سوسیالیسم مبارزە خود را آغاز کرد و با باور عمیق بە این واقعیت “کە خلقی کە آزادی میخواهد باید بهای آنرا نیز بپردازد” تا آخرین لحظات زندگی خود بە آن وفادار ماند. زندەیاد  دکتر عبدالرحمن قاسملو در راە آزادی ملت خود راە پرفراز و نشیبی را طی کرد. از کوردستان بە اروپا رفت. تحصیلات عالیه‌ را باتمام رسانید و به کرسی استادی دست یافت. اما بزودی بمیان ملتش بازگشت و در قلب کوەهای سربرافراشتە کوردستان مقر فرماندهی پیشمرگان اش را مستقر کرد و با رهبری حزبش فصل نوینی از مبارزه‌ را با یکی از مستبدترین دیکتاتوریهای جهان آغازکرد.

 زندەیاد قاسملو با اتکا بە تجارب چندین دهە مبارزە سیاسی، تحصیل و درایت منحصر بفرد خود حزب دمکرات کوردستان را از مجموعه‌ی قلیل چند نفره به‌ بزرگترین نیروی پیکارگرفرا کشاند، سازماندهی‌اش کرد و آن را در حساسترین لحظە تاریخی برای مردم کورد بە حزبی شناختە شدە در مجامع بین المللی و بە ستون مقاومت و استواری در مقابل یکی از درندە ترین رژیمهای تاریخ ایران تبدیل کرد. در جهانی کە سیاستهای بلوک شرق و غرب و تفکرات نهادینە شدە در جامعە، تعیین کنندە سیاست بسیاری از احزاب بود، دکتر قاسملو میبایست سیاستی را برگزیند کە درمقابل بلوک و جنبش سوسیالیستی جهان قرار نگیرد کە با توجە بە عمدە بودن مبارزە علیە امپریالسیم جهانی، پشتیبان جمهوری اسلامی بودند و مبارزە علیە رژیم ارتجاعی ایران را نادرست قلمداد میکردند.

از سوی دیگر در این مبارزە ظریف و دشوار در دام سیاستهای کشورهای امپریالیستی نیفتد کە با جمهوری اسلامی در تقابل بودند. حزب دمکرات کوردستان تحت رهبری دکتر قاسملو برخلاف برخی از احزاب و شخصیتهایی کە در زمرە مدافعان “تمامیت ارضی و استقلال ایران” بودند هیچگاە بە آلت دست نیروهای مرتجع منطقە و جهان تبدیل نگشت و با پیشبرد سیاست مستقل خود، نام نیکی در صفحە تاریخ جهان از خود بجا گذاشت. بی گمان پیشبرد چنین مبارزەای کاری سهل و آسان نبود ولی درایت و تیزهوشی دکتر قاسملو آنرا امکان پذیر ساخت. با جان‌باختن دکتر قاسملو قافله‌ی جنبش ملی ـ رهاییبخش کوردستان نه‌ تنها از حرکت باز نايستاد، بلکه‌ کيفيتا به‌ مرحله‌ی دیگری پاگذاشت‌ که‌ وجه‌ مشخصه‌ی اصلی آن تأکيد راسخ‌تر بر حق تعيين سرنوشت مردم کوردستان و رهایی ملی از سوی پيشروان اين ملت است. شايسته‌ است احزاب کورد با درس گرفتن از مبارزە سخت و دشوار ملت کورد در طی ٧ دهە گذشتە کە همراە با فداکاریی‌های بسیار و جان‌باختن بهترین فرزندان این آب و خاک و از دست دادن رهبران فرهیختە این احزاب و سرمایەهای مادی و معنوی این ملت بودە است راە رسیدن بە جبهەی مشترک کورد را با شرکت تمام احزاب کوردستان برای نائل آمدن بە خواستهای تاریخی و بر حق مردم کورد مهیا سازند. یاد دکتر قاسملو و تمامی جان باختە‌گان راە آزادی و رهایی کوردستان گرامی باد.

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی