"an independent online kurdish website

لحظەی تاریخی وارد کردن ضربە بر  جمهوری جهل و جنایت اسلامی در ایران فرارسیدە است. جنایات این رژیم کە بە غدە سرطانی در کرە زمین تبدیل شدەاست، با استفادەی تروریستی از موشکهای بالستیک بر علیە مقر احزاب دمکرات کردستان


در داخل خاک عراق بە اوج خود رسیدە است. سکوت در برابر این اقدام تروریستی – دولتی  جمهوری اسلامی، همکاری و همگامی با این رژیم  بە شمار می آید.

رژیم جمهوری اسلامی  با اعدام بی رویەی مسئولان  رژیم پادشاهی جنایات خود را آغاز کرد. سپس با یورش وحشیانە بە کردستان و ترکمن صحرا فاز دوم جنایتکارانە را شروع کرد. بسیاری از سازمانهای سیاسی  چپ و راست در آن اثنا  در خواب غفلت بودند و  عاقبت کار را پیش بینی نکردند. آنان نمیدانستند کە این جنایتکاران در اندیشەی ایجاد حکومتی هستند کە غارت و جنایت و فساد را با شیوەی  اعراب بدوی هزار و چهارصد سال پیش حاکم میکند.

 فاز سوم جنایات جمهوری اسلامی با جنگ ایران و عراق و استفادە از فضای  احساساتی دفاع از وطن برای سرکوب تک تک سازمانهای سیاسی و اعدامهای دستەجمعی آغاز شد. در این مقطع نیز پراکندگی و کشمکشهای سازمانی و ایدیولۆژیکی  احزاب ایرانی را ، کە هر کدام با مرگ دیگری شادی میکردند بە فرسودگی کشاند و سپس  اعضا و رهبرانشان  در زندانهای رژیم  فردی و دستەجمعی اعدام شدند.

در فاز چهارم ترور، قتلهای زنجیرەای ، تجاوز بە زندانیان سیاسی و اعدامهای آشکار و نهانی بە روش جنایتکارانەی این  رژیم تبدیل شد. در سایەی این جنایات، گردانندگان رژیم و ایادیشان و لشگر  غارتگر آخوندی بە غارت سامان ملی مردم ایران پرداختند و دزدی و رشوەخواری و فحشا و مواد مخدر منبع درآمد سرشار این اراذل و اوباش شد. آنان  دامنەی ترور را وسعت دادە و در همەی نقاط جهان  بە ترور آزادگان ، از هر ملیتی و آیینی کە بە آن تعلق داشتند پرداختند. سامان ملیتهای ایران را  برای ترویج اندیشەهای ضد انسانی خود در اختیار اراذل و اوباش لبنانی، سوریەای، عراقی و هر جناتکار دیگری کە نام اللە را زیور افکار کثیف خود کردە بود، قرار دادند و در فاجعەهای انسانی خاورمیانە دستشان بە خون هزاران زن و کودک و پیر و جوان آغشتە گشت.

فاز کنونی این جنایات با شلیک موشکهای بالستیک بە مقر احزاب دمکرات کردستان در داخل عراق  و در منطقەی مدار ٣٦ درجە کە تحت حمایت سازمان ملل قرار دارد، و اعدام فرزندان خلق کرد در زندانها،  آغاز شدە است. اما اینبار   شلیک این موشکها، شلیک بە مغز رژیم ایران است.

اکنون  باید همەی ملیتهای ایران و همەی گروههای سیاسی کە طرفدار راستین  مردم هستند بەپاخیزند و همدڵ و همزبان با مردم کردستان  بر علیە این رژیم  تا برانداختن آن مبارزە کنند.  عدم همسویی و همدلی در این راستا تنها معنی همکاری با رژیم جمهوری جنایتکار اسلامی ایران را دارد.

فراخوان اعتصاب عمومی کردستان در ١٩ سپتامبر را   بە فراخوان سراسری  ایران تبدیل کنیم . همە باهم بر علیە جنایت و جنایتکاران  بەپا خیزیم.  کە این دشمن، دشمن همە ما و دشمن انسانیت است.   

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی