"an independent online kurdish website

دیر زمانیست هم در رژیم قبلی وهم پس ازبقدرت رسیدن جمهوری اسلامی محورتبلیغات سیاسی در کنار یورشهای نظامی وسرکوبهای بی وقفەعلیە خواست بر حق مردم کردستان بر این استوار بودە  و هست

 کەاحزاب کرد توان ادارە وشایستگی خودمدیریتی لازم را دارانبودە علاوە برآن موقعیت و توان منابع طبیعی این خطەو هرگونە امکان درآمد زایی مادی و تامین معاش مردم در صورت عدم کمک مالی و تامین بودجە از طرف دولت مرکزی[تهران] میسرنخواهد بود بدین ترتیب کردستان و مردم آن چگونە خواهند توانست با فقرو گرسنگی بادامە حیات بپردازند؟ بر این اساس خواست خودمدیریتی مردم کرد امری واهی و بدون پشتوانە و غیرمکن تلقی میگردد!

بدون وارد شدن بە محتوای تبلیغات زهرآگین این سیستمهای مخالف آزادی و عدالت وحتی لزوم پرداختن بە مقولە دفاع از توان مدیریتی احزاب کرد در این رابطە، درنوشتە کوتاە ذیل بە ذکر اطلاعاتی مستند و غیر قابل انکاردر رد آیەهای یاس بی پایان استادان دروغ ،تحریف وپنهانکار حقایقی خواهیم پرداخت کە میتواند روشنگر سیاست فرسودە و از مد افتادە آنان برای علاقمندان باشد.

اخیرا دوست ارجمند و دانشمند پروفسور دکتر باقر فرنگیس فیزیکدان ،مقیم آلمان مبادرت بە انتشار کتابی تحت عنوان “نگاهی بە معادن روژهلات (شرق کردستان)ـ مناطق غرب ایران نمودە است. در این کتاب ایشان بە شیوەای علمی و مستند با اتکا بە آمارهای رسمی و تحقیقاتی درایران  بە وجود منابع طبیعی،مراتع حاصلخیزوثروت عظیم ودر خور توجەاین سامان پرداختە است.با استناد بە این امارهای غیر قابل انکارمیتوان در صورت بهرەبرداری درست از این ثروت طبیعی علاوە بر نیازهای مادی کردستان،بخشی از بودجە ایران رانیز تامین نمود.

بنا بە گفتە پروفسورفرنگیس بنقل از اظهارات مسئولین تهران “بودجە تعمیرات حرمهای مقدس شیعەیان عراق هم از درآمد حاصل از معادن طلا و دیگر کانهای کردستان ـ ایران تامین میشود.” 

در این بخش از افشای چهل و اندی سال سیاست عوام فریبانە و تحریف کاری آیات عظام وپیش کسوتهایشان ابتدا تنها بە معادن طبیعی استان مکریان (آذربایجان غربی ) پرداختە میشود. هرچند عاقلان را اشارای بس است اما اگر مجالی باشد در آیندە بذخایر طبیعی کردستان در استانهای،کردستان ،کرماشان و ایلام نیز خواهیم پرداخت تا نیک دانستە شود کە دیوار دروغ استادان کم هوش و ضد مردمی سران تهران کوتاهترازآنست کە مانع دید گردن فرازان کردستان و دیگر آزادیخواهان ایران شود.

اطلاعات استفادە شدە از صفحە ٤١ تا ٤٥ کتاب یاد شدە حاکی ازآنست کە :

از مجموع ٦٥ مادە معدنی کە تا کنون در ایران کشف شدە است ٣١ مادە معدنی متعلق بە استان آذربایجان غربی(مکریان)می باشد.

 ° معدن طلای آقدرە در ٣٠کیلومتری تکاب،معدن طلای زرەشوران تکاب با دارا بودن ذخیرە هفت ملیون تن کان سنگ طلا با عیار ٢،٨ گرم در تن. طلای باریکە حد فاصل ٢٧ کیلومتری شهرستان سردشت همراە با معادن نقرە(فلزات پایە و باریت) .معدن قوشچی در ٢ کیلو متری شمال غربی دهکدە قرەباغ ٦٥ کیلومتری اورمیە.

° معدن قرە آغاج،٣٦کیلومتری اورمیە با ضرفیت ٥٦ ملیون تن تیتانیوم،فسفات وآهن با تخمین ٢٠٨ ملیون تن با عیار بالای ٦ درصدی، اکسید تیتانیوم TiO2این فلزدررنگ سازی وتهیە آلیاژفلزات مورد نیاز در صنعت هواپیما سازی کاربرد دارد.

 °فلز جیوە، خان گلی در جنوب باختری ماکو،  با ذخیرە یک ملیون تن کان سنگ با عیار یک تا ٦،٤ درصدجیوە میباشد.

 °معدن آهن چهار تاق واقع در ٣٠ کیلومتری خاور تکاب با ذخیرە ٢٤٠ هزار تن و عیار ٤٠ تا ٥٠ در صد.

 °تراورتن تکاب کە نوعی سنگ آهک متخلخل است از دستە سنگهای تزئینی،معدن این سنگ در ماکو هم با ظرفیت استخراج سالانە ٤٠ ملیون تن یکی از قطب های مهم تراورتن در ایران میباشد.° سنگ گچ ماکو،اوغول بیگ، شاە آباد،قرنی یارق،قرە صیاالدین،کوە بند،مناطق عزیزآبادو…

° در قسمت جنوبی استان شامل اشنویە،خوی ،مریوان ،مهاباد،شاهین دژ،ماهنشان در مساحت ٥١٨٣ کیلومترمربع اکتشاف شدە تنها در پهنە ٢٧٣ کیلومتر مربع آن پتانسیل ذخایر طلا،نقرە ،مس شناسایی گردیدەو درقسمت شمالی پتانسیل ذخایر فلزی،طلا،کرومیت ،نقرەو عناصر نادر خاکی شناسایی شدە است.

° وجود ٨٠ نوع معدن سنگهای زینتی و سنگهای گران قیمت نظیر طلا و تیتان با بهرەمندی ٧٥ درصدی از انواع مواد معدنی شناسایی بعمل آمدە است در حال حاظر ذخیرە معادن این استان بە یک ملیارد و دویست و پنجاە تن میرسد.اکثر مواد معدنی ایران در استان مکریان (آذربایجان غربی)یافت شدەبهمین دلیل بە جدول مندلیف نام گزاری شدە .

° سنیت های سبز پیرانشهر و مهاباد،گرانیت های سفید ،گل بهی،گل پنبە ای، صورتی و شکلاتی شاهین دژ،تراورتیهای گردویی،لیمویی و پرتقالی ماکو همچنین مرمرهای سفید نقدەاز جملە دیگر معادن میباشند.مواد معدنی غیرفلزی ازجملە سلیس با عیار ٩٩ درصد دراورمیە وسردشت،باریت در مهاباد، سردشت و بوکان،میکا در قرەباغ اورمیەو دولومیت با عیار ٢٢در صداطراف اورمیەو تکاب از دیگر ذخایر باارزش این استان هستند.

° در سال ١٣٩٨ـ ١٥ هزار تن نمک از دریاچە اورمیەبرداشت و در سال ١٣٩٧مبادی گمرگی این استان ٢٣٨٢٧٧٥٣کیلوگرم مواد معدنی بە ارزش ٢٣ملیون و ٩٤٧١٧٣ هزار دولارصادر شدە است .کە با نرخ امروزین با توجە بە خیزش دلار چیزی بالغ بر بیش از١٥ برابر میباشد.

° استان مکریان با دارا بودن معدن غنی کان سنگ طلا صدر نشین جدول فهرست تولید کنندگان این فلز با ارزش در ایران میباشد.درحال حاظرمیزان ذخایرطلای مناطق معدنی این استان بە صد تن میرسدواین در حالیست کە باادامە فعالیتهای اکتشافی در شهرهای استان ماکو،سلماس،شاهیندژ،و سردشت میزان برآورد ذخایررو بە افزایش است.

° ازمجموع کل ١٠٠هزار تن ذخیرە قطعی طلا در جهان نیم درصد آن بە تنهایی از معادن طلای تكاب استخراج میشود.معدن طلای زرەشوران با ذخیرە ،١١ملیون تن بزرگترین معدن طلای ایران است.کە کارخانە استحصال طلای آن سالانە٥٠٠ کیلو شمش طلای ٢٤ عیارتولید میکند.ظرفیت اسمی این کارخانە٢ تن در سال است کە با بهرە برداری از فاز دوم و تکمیل فاز نخست تولید این کارخانە بە چهار تن شمش طلا در سال میرسد.همچنین سالیانە ١٢٠٠کیلوکرم نقرە در این معدن بدست میآید.

° معدن بزرگ طلای آغدرە در تکاب کە عیار کان سنگ آن پنج گرم در هرتن است ،میتواند سالانەبالغ بر٢،٢ تن طلا تولید کند. معدن طلای باریکە سردشت و خراپە پیرانشهرنیز تولید فلزگران قیمت رادر این استان بە تحو چشمگیری افزایش دادە است، این علاوە بر یافتن گونەهای دیگر طلا وفلزهای قیمتی میباشد کە در صورت بهرەبرداری صاحب رتبەهای بالا در جهان میشود.

° استان موکریان (آذربایجانغربی) باداشتن ٨٠نوع معدن سنگ تزئینی از قطب های مهم سنگهای تزئینی ایران بشمار میرود.در حال حاظر١٤ ملیون تن مادە معدنی در استان صادر میشود.

°این استان مقام اول استخراج سنگ گرانیت در ایران را داراست.

° هماکنون ٥٦ معدن فعال سنگ گرانیت در استان وجود داردکە ازاین معادن سالانە ٢٩١ هزار تن سنگ گرانیت استخراج میشود.

° شهرستان مهاباد با داشتن ٢١ معدن باریت١١درصد تولید باریت ایران را بخود اختصاص دادە است کە سالانە ٢٦ هزار تن باریت در این شهرستان استخراج میشود.

° باریت موجود در کردستان بە دلیل وزن مخصوص بالا باخاصیت جزب اشعە رادیو آکتیو،داشتن رنگ روشن و جزب کم رطوبت و روغن و پر کنندە ترکیبات آگوستیک و…و… کاربردهای فراوان در صنایع مختلف دارد.

° باریم،بعنوان دی اکسید کنندەدر جریان گاز زدایی،طبی،فرایند تولید گازدر لامپ تلوزیون و دیگر لامپها بکار میرود و با فلزات مختلف آلیاژ میدهد. قدرت جذب اشعە گامارا دارد، در ساخت دیوارهای سپر امواج رادیو آکتیودر نیروگاهها، صنایع اتمی و آزمایشگاههای رادیولوژی و… استفادە میشود.

° معاون امور معدن و صنایع معدن و تجارت آذربایجان غربی عبدالحمید  سرتیپی،با آشارە بە ارز آوری صادرات سنگهای تزئینی میگوید”طی ٩ ماهە اول سال١٣٩٦ بمیزان١٧ هزارو٩٩٦تن سنگ تزئینی ازآذربایجان غربی صادر شدە است کە این میزان صادرات بیش از شش ملیون و ٥٠٢ هزار دلار ازرآوری داشتە است.”

تاکیدها از طرف نویسندە این مطلب است.

ادامە دارد.     

صدیق بابایی ١٩/١٠/٢٠٢٠

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی