"an independent online kurdish website

منشورشش نفرە اخیر کە اسباب بحث و جدل فراوان وبە حقی در میان اقشار مختلف بخصوص جوامع ایرانی خارج از کشور را فراهم نمودە است. صرف نظر ازکلیات محتوای این منشور و دیگر ملاحظات مرطبط باوابستگی گذشتە بعضی از امضا کنندگان آن بجا بنظر میرسد،

در راستای بی توجهی بسیار زیانباری کە چنین نگرش و مصوبەای میتواند باخود همراە داشتە باشد بیان ملاحظاتی را برای ڕوشنگری بیشتر زیان های احتمالی ودرواقع انکار ناپذیر چنین فرایندی را لازم بە یاد آوری میداند.   

در بخش حکمرانی دمکراتیک(!!) بند٢ ((از حفظ یکپارچگی سر زمینی ایران)) و در بخش صلح وامنیت، ((از امکان ادغام نیروهای نظامی سپاە چون ارتش )) آمدەاست.

همگان براین واقعیت واقف هستند کە هیچگونە یکپارچگی حتی در جمع یک خانوادە کوچک بخودی خود مقدس نبودە بلکە عوامل و معیارهایی در بقا و تثبیت این یکپارچگی نقش زیربنایی در حفظ آن  یا بر عکس از هم پاشیدگی را میسر میسازند.

بدون لزوم اشارە بە گذشتە رویدادهای سیاسی و برخورد حاکمیتهای گذشتە و حال ایران طرح مقولە یکپارچگی بخوان”تمامیت ارضی” بخودی خود وضع اسفبار گذشتە و چگونگی برخوردهای خشن و قتل عامهای بی محابارا تداعی مینماید. برای مستمعین غیر مدخل در ادارە کشور یا بحاشیە راندە شدە بدلیل و علل گوناگون از آنجملە مرکزیت گرایی یا قائل شدن بە حقوقی خود ساختە برای نژادی خاس کە اغلب در زیر لوای (( فرە ایزدی)) توجیە گشتە خود محور بینها برای خود نقش قدرت مافوق و دیگران گوسفندانی خارج از قدرت تفکر وناشایست در همسویی وبرابر حقوقی با خود بمثابە نژاد برتر دانستە اند !!

در راستای چنین تراوشات فکری کە در این دورو زمان با توجە بە پیشرفتها و دگر گونی جوامع بشری  دیگر محلی از اعراب نداشتە و دیر زمانیست خط بطلان بر چنین تفکرات قرون وسطایی کشیدە است باز هم متاسفانە زمزمەهای بی محابا در باز آفرینی و بکرسی نشاندن یا عقب گرد بە دورانی را شاهد هستیم کە دیگر نە قابل توجیە و نەامکان پذیر با توسل بە هیچگونە ترفندی میباشد.

ممکن است قشری از نوباوگان این سرزمین در اوایل انقلاب یا متولد نشدە یا بعدا دسترسی برای پی بردن بە بسیاری از عملکردهای ارگانهای اجرایی حکومتی در فردای شروع قدرتمداری حکومت اسلامی ایران را نداشتە یا بدلایل اختناق و ملاحظات خاص امکان دسترسی بە اطلاعات لازم را  نیافتە باشند ؛

اما آنچە کە عیان است چە حاجت بە بیان است. گذشتە حکومتگران سلطنتی وکنونی از جانب هوادران آنان کە اکنون عنایت بە نگاهی کوتاە بە پشت سر خود ندارند!  در گوش هەر فرد کردستان با پژواک (( فریادهای ؛ ملیونی خمینی عزیزم بگو تا خون بریزم))کردستانیان را ملزم بە تامل بر هر نگرشی در باب آیندە این کشور و سرنوشت آتی خود میکند.

وقتی صحبت از ادغام باصطلاع غربال شدەهای سپاه پاسداران کە اکنون هم تلاش بحق اکثر ایرانیان با توجە بە اسناد و گذشتە غیر قابل انکار آنان، ماهیت محرز سوابق انسان ستیزی و جوهر تروریستی برای ثبت بعنوان ارگانی تروریست روزانە در خیابانها فریاد زدە میشود؛ این سوئال مطرح است مگر خود ارتش چە افتخاری در برخورد با حق طلبی های دیگر ملتهای ساکن در این جغرافیا داشتە است کە عملکرد آنان با سپاهیان تروریست مجزا باشد.

خلبان معدوم (سر لشکر محمد نوژە١٣٥٨/٥/٢٣) کە فانتوم جنگی وی بر فراز شهر پاوە حین بمباران بدلایل فنی سقوط کرد . سرهنگ صیاد شیرازی کە در یورش بە منطقە مکریان (بوکان) بهلاکت رسید، سر لشکر ابراهیم خانی اهل همدان (شناختە شدە بە مسیح کردستان)!کە دست بالایی در سرکوب کردستان داشت و هزاران دیگر کە لحظەای از اجرای فرمان قتل عام مردم کردستان از طرف امام(!) خمینی تاخیر را بر خود جایز نشمردند همگی آخوند یا سپاهی مکتبی تازە بدوران رسیدە بودند؟

آب پاکی بر سر این و آن ارگان با هدف باز سازی دوبارە برای تعقیب اهداف مشابهە آیندە ، دیگر نە قابل اجرا نە ممکن و نە با سکوت رضایت بر تکرار فجایع گذشتە دادە خواهد شد.

در ردیف افتخارات اصفهان باز هم صرف نظر از لشکر کشیهای گستردە برای سرکوب کردستان بە جرم عدالت خواهی کوتاە اشارە ای بە (اصفهان پدر تاریخ جنگ در کردستان) کە نویسندە قبلا بە تفصیر در مور آن وافشاگری ستم ستمکاران برای نابودی کردستان روشنگری نمودە . چنین گذشتەای خود میتواند در فردای زندگی کردستانیان((چشم و چراغ ایران!!١)) با عنایت بە محتوای [منشور کورش صغیر] تکراری انکار ناپذیر را با خود داشتە باشد.

این لقب ؛ اصفهان پدر تاریخ جنگ در کردستان بنام ( سید عبالرحیم راهنما)فرماندە عملیات در شهرهای کردستان تا سال ١٣٧٠ بثبت رسیدە است . [فارس نیوز]

حسن قاسمی از همفکران وی میگوید او در پاکسازی ٥٠٠ روستا نقش داشت..طبق آمار مهر ماە سال ١٣٩٠ اصفهان بیش از ٢٣٠٠ کشتە و جانباز ٤٢٠٤١٢ آزادە ،برترین آمار ایثاررا در خدمت بە جمهوری اسلامی در کارنامە خود دارد .

اصفهان بازای هر ١٤٤ نفر یک قربانی برای اهداف جمهوری اسلامی بخوان منشور شش نفرە . آنطور کە از محتوای آن در ابقای این جنایتکاران در آن مسطتر است دادە و دوور نیست با این اذعان بە افتخار باز هم این فجایع تکرار گردند.

اصفهان طبق آمار قبلی سپاە ٥٠٠٠ کشتە و ١٥٠٠ جانباز در صفوف نیروهای لشکری جمهوری اسلامی دراد .نقش نیروی هوایی اصفهان برای نمونە در سرکوب مردم کردستان جزء مباهان آنان محسوب میشود.

آمار قربانیان بی دفاع بالغ بر بیش از ٦٠ هزار نفری مردم بی دفاع کردستان با کدام برانامە چارە جویانە و پیگیر در جبران این فجایع وتقویت پایای برادری و حفظ ((یکپارچگی ایران)) میسر است؟ با کدام انصاف و با کدامین منشاء برابری برادر وار باید مردم کرد را بدین سو کە هیچوقت سر دشمنی و حتی رساندن کمترین آسیب در هیچ نقطەای خارج از کردستان علیە دیگر شهروندان ایران نداشتە اند سوق داد؟[مطالب درج شدە از خبرگذاری فارس.١٩/٨/٢٠١٤.. حاج مرشد فرماندە قلبها.. پدر جنگ در کردستان ٩ آذر ١٤٠٠]

اگر برای لحظەای بر ادعای برابر حقوقی کلیە ملتهای ساکن در ایران  وفراهم نمودن ضمینەای انسانی بدون بازگشت بە اعمال وحفظ روشهای فاجعە بار گذشتە باور بر همزیستی در کنار هم دارید پس همانطور کە در داخل چشم ((چشم و چراغ ایران!)) را کور کردید در خارج از آن هم امید بە سوسو زدن چراغ را بنا امیدی بدل نفرمایید.

صدیق بابایی ١٣/٣/٢٠٢٣

****

انتشار «منشورِ همبستگی و سازماندهی برای آزادی (مهسا)» از سوی عبدالله مهتدی ، رضا پهلوی  چهار نفر دیگر از مخالفان حکومت ایران

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی