"an independent online kurdish website

ئــەوەی ئەمــڕۆ لــە ســەر ڕووداوە جیــاوازەکان دەنووســین، یەکێــک لــە ســەرچاوەکانی, گواســتنەوەی چۆنیەتــی ڕوودانــی ئــەو رووداوانــە بــۆ داهاتــوون، هــەر وەک چــۆن بەشــێک لــە ڕووداوەکان و دۆخــی کۆمــاری کوردســتان لــە بابەتەکانــی ڕۆژنامەکانــی کوردســتانی ئــەوکات

بــۆ ئێمــە ماونەتــەوە، دەکــرێ بەشــێکی شۆڕشــی ئەمــڕۆش لــە خوێندنــەوەی وتارەکانــی ئەمــڕۆی ڕۆژنامــەی کوردســتان بــۆ داهاتــوو بگوازرێنــەوە.

ئــەو نوورساوەیــەش کــە پێــک هاتــووە لــەو وتارانــەی کــە لــە ســەردەمی شۆڕشــی ژن ژیـان ئـازادی لـە لایـەن نوسـەری ئـەو دێرانـەوە نـوورساوە، دەکـرێ رشۆڤەیەکـی ئـەو شۆڕشـە لـە ڕامانـی نووسـەر بـۆ ڕووداوەکان لـە سـاتی ڕوودانیـان بێـت، کـە لـە ماڵپـەری کوردســتان میدیــا و هەروەهــا ڕۆژنامــەی کوردســتان باڵوبوونەتــەوە. ئــەو قوناغــە لــە مێــژووی خەباتــی ئازادیخــوازی وێــڕای شــوێندانەری ئەزموونــی ڕابــردووی و هەروەهــا تایبەمتەندیەکانــی کــە هەیەتــی بــە هەنگاوێکــی گرینــگ بــۆ جوڵاوەنەوەکانــی دوای خۆشـی هەژمـار دەکـرێ، هـەر بۆیـە زیادتـر وردبوونـەوە لـەو شۆڕشـە دەتوانـێ وانـەی زۆری بــۆ ئەمــڕۆ و داهاتــووێ تێــدا بێــت.

سوپاسـی ڕاگەیاندنـی حیزبـی دێموکراتـی کوردسـتانی ئێـران و هەروەهـا ئـەو بەڕێزانـە دەکـەم کـە لـە دیزایـن و چـاپ و بڵاوکردنـەوەی ئـەو کۆمەڵـە وتـارەدا یارمەتیـدەر بوون.

جارێکـی دیکـە سـەری ڕێـز دادەنوێنـم لـە بەرانبـەر خەبـات و قوربانیدانـی گەلـی کـورد بـۆ گەیشـن بـە ئـازادی. ئـازاد بـێ کـورد و کوردسـتان.

تکایە بۆ داگرتنی نامیلکەی شۆڕشی ژن ژیان ئازدی ئێرە کلیک بکەن

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی