"an independent online kurdish website

اقدامات ملی‌گرایانەی و حرکات مدنی ملیت‌های ساکن ایران و بەویژە ملت کُرد در کردستان ایران به شیوەای سیستماتیک و تا جایی که اماکن داشته باشد، از سوی رسانەهای رژیم حاکم، جهت‌دار نشان داده می‌شوند.heibett_kamranpour

رژیم ایران در راستای پیشبرد سیاست‌های خود در رابطه با ملیت‌های ساکن ایران، هموارە در مقابل هرگونه فعالیت و تجمع ملی‌گرایانە از سوی شهروندان ملیت‌های غیرفارس و بەویژە ملت کرد در کردستان ایران ایستادە است و این فعالیت‌های را با احضار، بازداشت و محکومیت شهروندان کرد به اتهام‌های ساختگی “امنیتی” و “محاربه و همکاری با احزاب کرد اپوزسیون رژیم ایران” پاسخ دادە است.

رژیم ایران هموارە تا جایی که در توانش باشد از برگزاری تجمع، راهپیمایی، مراسم، سمینار و … با موضوعیت ملی‌گرایی و میهن‌دوستی در مناطقی که ملیت‌های غیرفارس در آن ساکن هستند، جلوگیری می‌کند.

جلوگیری از استقبال شهروندان کُرد از کمپین‌های کمک به آوارگان شنگال، عدم صدور مجوز برای کمپین‌ها و تبلیغات منفی رژیم در رابطه با کمپین‌های مذکور و همچنین احضار بانیان کمپین‌های کمک به شنگال از جمله اقداماتی بودند که رژیم ایران در راستای کمرنگ نشان دادن تحرکات مدنی و ملی‌گرایی شهروندان کرد کردستان ایران پیش رو گرفت.

استقبال گستردە شهروند کرد از کمپین‌های خودجوش کمک به آوارگان شنگال در کردستان ایران و عدم استقبال از کمپین‌های رژیم باعث امنیتی شدن فضای شهرهای کردستان و اهمال همەجانبه اخبار مربوط به استقبال شهروندان کُرد از کمپین‌های خودجوش مذبور در رسانەهای رژیم شد.

طی چند روز اخیر و بە طور مشخص از روز سەشنبه پانزدهم مهرماه سال ١٣٩٣، تجمع و راهپیمایی شهروندان کرد در حمایت از کوبانی و شهروندان کردستان سوریه از مهاباد آغاز گردید و متعاقبأ بسیاری از شهرهای کردستان ایران را فراگرفت.

استقبال گستردە شهروندان کُرد از کمپین‌های حمایت و پشتیبانی از کوبانی در کردستان ایران واکنش‌های متناقضی از سوی نهادهای مختلف رژیم ایران در پی داشت.

رژیم ایران از یک سو توسط استانداری کردستان فراخوان شرکت در تجمع منتشر کرده و از سویی دیگر نیز اقدام به نیمەتمام گذاشتن تجمعات، بازداشت و ضرب و شتم شهروندان کُرد کردە است.

پس از برگزاری باشکوه راهپیمایی‌های “کوبانی را تنها نگذاریم” و استقبال گستردە شهروندان کُرد از این اقدام ملی‌گرایانە، رسانەهای رژیم ایران حتی‌الامکان گزارشات برگزاری باشکوه راهپیمایی شهروندان کُرد را پوشش ندادە و برخی از خبرگزاری‌ها نیز در تلاش منحرف ساختن اهداف راهپیمایی شهروندان کُرد و کمرنگ نشان دادن استقبال شهروندان بودند.

عدم پوشش اقدامات ملی‌گرایانەی شهروندان کُرد کردستان ایران از سوی رسانەهای رژیم ایران درحالیست که خبرگزاری‌های وابسته به رژیم ایران هموارە اخبار مربوط به دیگر مناطق ایران را پوشش می‌دهند.

“ایران یک ملیتی” و “قوم معرفی کردن ملیت‌های ساکن ایران” در سیاست‌های رژیم حاکم بر ایران گنجانده شدە و هموارە و به طرق گوناگون دنبال می‌شود.

بارها در رسانەهای رژیم ایران و خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران و اصولگرایان اخبار و گزارشاتی مبنی بر شکستە‌شدن لولەی فاضلاب یک محلە، روئیت یک گوزن زرد، کشتە شدن یک خرس و … که مناطق فارس‌نشین صورت گرفتە باشد، منتشر شدەاند. اما با تاکید بر قبول اهمیت گزارشات فوق این پرسش پیش خواهد آمد که آیا دیدە شدن گوزن زرد از راهپیمایی ده‌ها هزار نفری در کردستان مهم‌تر می‌باشد؟!

 

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی