"an independent online kurdish website

در سال ١٩٧٩خمینی با تبلیغات مهندسی شدە توسط رسانەهای فارسی زبان کشورهای غربی، بویژە بی بی سی، با وەعدەهای آزادی و دموکراسی و ایجاد رفاە اجتماعی با تکیە بر جنبەهای عوامفریبانەی شریعتمداران تشیع صفوی، سوار بر موج انقلاب شد

hassan-mawerani-0

و بە رهبر بلامنازع تبدیل گشت. پس از تکیە زدن بر کرسی رهبری، بە تدریج سرکوب دگر اندیشان و آزادیخواهان را ابتدا با یورش بربر منشانە بە کردستان و سپس بە تک تک احزاب، سازمانها، رسانەهای گروهی و نهادهای سەندیکایی، تودەیی و دمکراتیک آغاز کرد. چنگ از پیش مهندسی شدەی ایران و عراق نیز در این راستا، دستاویزی شد برای تشدید روند سرکوب و اختناق. نتیجە این روند سیستمی بود کە ایران را صدها سال بە عقب بازگرداند و کشور را بە مکانی برای چاپیدن و رانتخواری پلیدترین قشر انسانها تبدیل کرد.

روندی کە ترکیە نیز با روی کار آمدن حکومت اسلامی اردوغان  در پیش گرفتە، اگرچە تفاوتهای ظاهری اندکی با روند روی کار آمدن خمینی دارد، اما در ماهیت خود، همان مسیری را طی میکند کە موجب پیدایش جمهوری خون آشام اسلامی ایران شد. با این تفاوت کە بە جای امامت،  هدف کنونی ایجاد خلافت سنی اردوغان است.

در این شکی نیست کە اردوغان با پشتیبانی همەجانبەی کشورهای غربی بە ستارەی تبدیل ترکیە بە کشوری مرفە مشهور شد و از آغاز نیز، غرب بە گمان تجویز سیستمی اسلامی لیبرال برای خاور میانە، از هیچگونە پشتیبانی سیاسی و اقتصادی و نظامی برای حکومت او دریغ نکرد و حتی ورود ترکیە بە اتحادیە اروپا قریب الوقوع شدە بود. اما اروپایی شدن ترکیە نیز مجالی بود برای دگراندیشان در ترکیە و ملت ستمدیدەی کرد نیز از فضای بازی کە اردوغان برای تحکیم پایەهای قدرت خود بە دان نیاز داشت، استفادە کردە و جنبش رهائیبخش کرد در ترکیە و آزادیخواهان ترکیە نیز بە نیرویی تبدیل شدند کە مهار آن نیز برای این سلطان نوعثمانی کە از سال ٢٠١٢ با پیگیری شعارهای اسلامی تندروانەرا سرلوحەی سخنرانیهایش کردەاست، بەدشواری پیش میرود.

اقدامات مشابه با آنچە کە خمینی در ایران انجامداد را میتوان بە ترتیب  بر شمرد:

       تغییر ارتش کشور از ارتشی سکۆلار بە ارتشی مذهبی،

       دگرگونی سیستم قضایی و تبدیل دادگستری بە مامور اجرای دستورات زمامداران،

       تغییر سیستم آموزشی و تلاش برای “اسلام”ی  کردن سیستم آموزشی،

       حذف مخالفان مذهبی قدرتمند در صفوف خودی،

       تحمیل سانسور بر رسانەهای عمومی،

       یورش و تهاجم  بە کردستان،

       صدور انقلاب اسلامی بە خارج ،

       در گیر نمودن کشور بە جنگ با همسایگان برای زمینەسازی تقویت دیکتاتۆری،

       افزایش روزافزون زندانیان سیاسی و گسترش سیستم شکنجە و نابودی فیزیکی مخالفان،

       بەکار بردن ارتش برای کشتار شهروندان،

       تلاش برای مسلط کردن شریعت و برپایی خلافت،

 

اردوغان برای رسیدن  بە این رؤیای خود، همانند خمینی از هیچ نوع جنایتی رویگردان نیست. آنچە کە در جریان  مهندسی شدەی کودتای گولن، کە بارها از سوی فتح اللە گۆلن تکذیب شدە رویداد، متاسفانە در رسانەهای عمومی بە خوبی منعکس نشد. سلاخی بیش از دویست سرباز در خیابان کە حتی افسر فرماندە نیز نمیدانست کە این ماموریت  محول شدە برای کودتاست، چنان حیوانی بود کە در تصور نمیگنجد. تجاوز بە پیکر دختران شهید کرد از سوی ارتش اردوغان کە با شعار اللە اکبر جنایت می آفرینند نیز روی پلید  سپاە پاسداران خمینی را کە بە زندەها تجاوز میکردند سفید کردە است.  در زمینەی تجهیز و آموزش انواع تروریستهای اسلامی نیز همانند رژیم خمینی، مرزها طی کرتدە و در سوریە، لیبی ، عراق و افغانستان انواع سازمانهای تیروریستی اسلامی را سازماندهی کردە و نیروی مشابە سپاە قدس جمهوری اسلامی را با گردآوری انواع جنایتکاران مزدور سازمان دادەاست.

دستگیری روزنامەنگاران، قضات، وکلای دادگستری، پزشکان ، اساتید دانشگاهها و آموزگاران مدارس و اخراج آنان در ابعاد گستردە در راستای اسلامیزە کردن جامعە بە سرعت گسترش یافتە است. بە بهانە جنگ بر علیە ترور، کە در حقیقت جنگ برای گسترش ترور است، هرنوع مخالفتی با سیاستهای اردوغان از سوی دادگستریی کنترل شدە موجب دستگیری و بە زندانهای طولانی مدت محکوم کردن خواهد شد. آنچە کە در ترکیە جریان دارد، فاجعەی تاریخی دیگریست کە نتایج مصیبت بارتری از روی کار آمدن خمینی را در پی خواهد داشت. چرا کە تفاوت بین نظام  خمینی و نظام اردوغان تنها در مذهب آنان است کە یکی شیعەی صفوی و دیگری سنی حنفی است. رؤیای هر دوی آنان احیای امپراتوریهای سابق صفوی و عثمانی است. طبیعیست کە عاقبت آنان نیز در صورت موفقیتشان تکرار جنگهای طولانی شیعە و سنی خواهد بود کە آتش آن  سرتاسر خاور میانە را دربر خواهد گرفت و ١٥٠٠ سال دیگر این منطقە را بە عقب خواهد راند.

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی