"an independent online kurdish website

ای ایران    

ای مرز پر ز خون    

ای مرکز افکار جنون    


ای منبع بدی و پستی

ای بدور ز انساندوستی

 

ایران

ای لانه‌ء خونخوارن

پرورشگاه‌‌ جلاد و بدکاران

منزلگاه‌ شیاد و فریبکاران

محفل دزد و راهزن و غارتکاران

 

تا تو هستی

باشد، پلیدیی و پستی

آن روز هستی در عدم و نیستی

جهان شود گل و گلخانه‌ء هستی،

زندگی سرشار ز عشق و دوستی!

ای ایران!

  

2018/09/13

سه‌عی سه‌قزی

Sai.saqzi@gmail.com

 

 

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی