"an independent online kurdish website

تشکیل دولت اسلامی به وسیله داعش به هردولت وسیاستمدارانش، این امکان را داده که آرزوها واهداف دیرینه خودرا درمنطقه، تحقق پذیربدانند. ظاهرآ قبل ازتهاجم گسترده داعش درعراق، دولتمردان ترک به هموطنان کوردمان تفهیم نموده بودند که اگرداعش درنبرد با بغداد، پیروزیهائی بدست آورد، کشورعراق متلاشی وبین پیروان شیعه وسنی و کوردها تقسیم خواهد شد وبه این شکل کوردها میتوانند به سرعت اعلام استقلال نمایند.seyd_ferhad1

حتی تعدادی ازشخصیت های کورد علنآ اظهارمیداشتند که ترکیه، ترکیه سابق نیست ودیگرآنها حساسیتی نسبت به کورد وتشکیل یک دولت کوردی ندارند.

با استدلال به این مطلب تاحدی میتوان دلیل غیرموجه بودن عقب نشینی نیروهای پشمرگه ازمناطق ایزدی وکاکه ای نشین را قبل ازرسیدن نیروهای داعش به آن مناطق را فهمید. متآسفانه تخلیه مناطق ایزدی نشین ازنیروهای پیشمرگه به کشته شدن و آوارگی دههاهزارنفرازایزدیان وبه اسارت درآمدن زنان ودختران آنها انجامید.seyd_heyder12 دستگاههای امنیتی ترکیه ازآغازبحران سوریه وعراق، مرزهای این کشور رابه روی عبور ومروردهها هزار تروریست ازملیت های مختلف جهان که برای پیوستن گروه داعش به عراق وسوریه میرفتند باز گذاشت، تروریستهای زخمی را در بیمارستان های ترکیه معالجه میکردند، نیازهای تسلیحاتی ونظامی آنها را تآمین مینمودند وبرای  تقویت مالی ازدولت اسلامی نفت خریداری میکردند. پسرآقای اردغآن رئیس جمهورترکیه، یکی از افتخاراتش عکس گرفتن باجنایتکاریست که سرازبدن جداشده پنچ جوان را پیش دست دارد، درعکس های منتشرشده، همان جنایتکارروی تخت بیمارستان وبعد ازمرخصی ازبیمارستان، نه تنها باپسراردوغان ، بلکه با چندین شخصیت امنیتی ترکیه نشانداده میشود. امروزرئیس جمهورجدید ونخست وزیرپیشین ترکیه آقای اردوغان که ظهورروح سلیمان پاشا رادروجودخود احساس میکند، از پارلمان ترکیه مجوزمیگیردتا با اعزام نیرونظامی به سوریه وعراق با دولت تروریستی داعش مبارزه کند، مبارزه با همان سازمانی که خود ترکیه درسازماندهی وتقویت آن نقشی اساسی را ایفا نموده. مقابله با تروریست بهانه ای است برای تسلط برمناطق نفت خیزبخشهائی ازخاک کوردستان، که ترکیه همیشه ادعای مالکیت آنرا داشته.  برنده دیگر این بازی امریکا وکشورهای اروپای هستند که حضور نظامی وسیاسی مجددخود رادرمنطقه برای مدتی طولانی تثبیت نمودند. ناگفته نماند سرایرانی ها هم دراین میان بی کلاه نمانده وبا هماهنگی کامل با امریکا واروپا، حکومت عراق را به نخست وزیرجدید که یکی ازعوامل سپاه پاسداران است سپرده است. بنظرمیرسد که تنها بازنده این بازی ملت کورد است. متآسفانه محاسبات اشتباه، کوردستان رابه لبه پرتگاهی خطرناک سوق داده. درصورت اتخاذ نکردن سیاستی درست، نباید انتظار داشت ازطرف امریکا ومتحدان آن سند استقلال کوردستان به ما تحویل داده شد.

 باید احتمال دادملت کوردنیزبه همان سرنوشت گرفتارشود که ایزدیان وکاکه ای ها به حال خود رها شدند وزنان ودختران خوردسال آنها درجمعه بازارهای حکومت اسلامی داعش بفروش میرسند. جای تآسف است ناباوری  وعدم امنیت درمیان ملت کورد بجائی رسیده که تعدادی ازپیروان آئین کاکه ای ازترس همسایه مسلمان واسلام داعش، اعلام کرده اند که مسلمان هستند.

 ایرادی به آنها وارد نیست، چون شرایط وتنهائی مردم کاکه ای کاملآ قابل درک است. نه نیروئی برای دفاع ازآنها وجوددارد ونه امکاناتی برای دفاع ازخود در اختیارشان قرارگرفته. تا زمانیکه تعصبات مذهبی درکوردستان براحساسات ملی غلبه دارد، نه هموطنی وجوددارد ونه امنیتی برای مردم غیرمسلمان در کوردستان. اگرانتقادی هست، آن شامل دولتمردان وسایستمداران  اقلیم کوردستان است که امیدوارم به دوراز زبان سیاسی قادربه جوابگو باشند.


سیدفرهاد حیدری

 

 

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی