"an independent online kurdish website

 سپری شدن سال ٢٠٢٣.م با تمامی فراز و فرودهایش و ازدیاد ناهنجاری های اجتماعی و همچنان ادامه کشت و کشتارها و خاموش نشدن فتیله ی تجاوزها در راستای منافع دولهای قدرتمند …

در نهایت میراث خویش را به دامن سال ٢٠٢٤.م هدیه کرد،اگر چه این سال در کردار خود انعام بد شگونی را به اکثر نقاط دنیا عرضه کرد،اما نبایست فراموش کرد که در این جهت مطالبات روا و جسم ملت کورد را با قدرتی تمام عیار به زیر چرخ دنده های تیز و آتشین خود کشانده بود تا قادر شود بهتر از هر سالی دیگر نمایش خوردکردن استخوان ها وعقب راندن خواست ها و همچنان گره زدن زبان حقگوی کوردها را از آن خود کند! بنابرهمین سبب ها با ورود به آغاز سال تازه، باورها و ضرورت ها ایجاد می کند که کوردها بویژه محور کوردستان شرقی از هم اکنون مسیر مقاومت ها را پربارتر،پلان ها را عملگرا،زبان ها را صیقل واتحاد را پایه ی راستین و همگانی خود بنیادی کرده و در معنای دیگر احزاب و سازمان های سیاسی و مدنی روژهلاتی که عنوان پیشرو مفاهیم ذکر شده را آن خود می دانند و در سال ٢٠٢٤.م که سالی مملو از تغییر و تحولات غیر قابل انتظار است لازم است که به میدان واقعی عمل برگردند و از پند بی سود( زرد آلو بیا پای گلو) فاصله بگیرند! آنچه از نشانه های سال تازه هم اکنون به روشنی و در صفحه ی داده ها و روییدن تغییرات سخن می راند؛قدرت طلبی و پروسه ی انتخاباتی است که در خاورمیانه و دورتر از آن به وقوع خواهد پیوست،نتایج و سایه ی تأثیر سیاسی بعضی از این انتخابات ها می تواند جهان شمول باشد،اما فعالیت و فشار گدازههای سیاسی آن دیگریها که کمرنگترند تنها در حوزه ی داخل و همسایه های خود زیاتر قابل سنجش و تعریف خواهد شد،به همین منظور جریانات سیاسی-مدنی که از بطن مردمان شرق کوردستان سربرون آورده اند و با همان فرهنگ و جغرافیای ویژه دیدگاه خویش را پرورش و به این جایگاه رسانده اند لازم است که با بینشی منطقی و بسیار آگاهانه چنان پدیده های را که در پیش رو جامعه و سرزمین خویش قرار دارند مورد مطالعه و تجزیه و تحلیلی واقع گرایانه قرار دهند و تا حدی که برایشان امکان پذیر است با درایتی هوشمندانه نقش و ابتکار چشمگیری را در راستای منافع ملت کورد از مایه ی سیاست خود تراوش داده و دخالت و همراهی با مردمان کوردستان و باقی ملیت های ساکن فلات ایران بویژه با اپوزیسیون آنان پایه گذاری و هماهنگ کند

  از لبه ای دیگر،هنگامی که جریان های سیاسی وابسته به شرق کوردستان که خود را پیشرو جامعه ی مربوطه قلمداد می کنند و قدمهای سیاسی خویش را همراه با خواست آزادیخواهانه ی خلق کورد و تمامی دگر ملیت های ساکن ایران به جلو می برد، طبیعتا این به تنهایی وظایف سنگین و پربهای است که بر دوش چنان جریان های سیاسی و حتا مدنی قرار گرفته است و در این مورد به نظر می آید که اپوزیسیون کورد روژهلات، نگاه سیاسی-اجتماعی خویش را کمی دورتر از نوک افق بینی خود مورد هدف قرار دهد تا بهتر بتواند جاده ی سنگلاخی سیاسی که در جلوش قرار گرفته است بتواند به نفع خود و مردم کورد هموارتر کند،مردم کورد در شرق کوردستان و جریان های سیاسی-مدنی متعلق به آن به تنهایی قادر نیستند و نبوده ند که تا کنون شق القمری را در برابر رژیمی فاشیست و توتالیتره ی اسلامی ایران پدید آورند! پس در این پیرامون و در سال دشواری چون ٢٠٢٤.م که هم اکنون با آسمانی سیاه و صدای بمب و موشک و فانتوم در جریان و یا آغاز کرده است شایسته وضروری به نظر می آید که در وحله ی نخست قدرت خود را در اتحاد و یک صدایی در میدان عمل به همه نشان دهند و از سوی دگرتلاش خود را هرچه زوتر در جهت پیدا کردن راهکاری عملی و همگرایی کردن بر سر دیدگاههای حد اقل مشترک با اپوزیسیون ملیت های دیگر و سراسر ایران به سوی آلترناتیوسازی قدرتمندی گام بردارند! سال ٢٠٢٤ همانگونه از میراث رسیده به آن آشکار است سالی پرپیچ و خم و بلبشوی است که جهت دست یافتن به اهداف مورد خواست خود نیازمند به اخذ سیاستی ریزبین و عمیق است که بایستی از آن نه تنها بیمی نداشت،بلکه با خردی سیاسی-عملی و اصولی بی پروا به داخل آن رخنه کرد،در نتیجه ی نوشته ی بالا امید بر آن است که اپوزیسیون کورد آنقدر توانمند گردد که قادر شود نهایت استفاده را در سال ٢٠٢٤.م از آن خود کند تا در کردار بتواند شایسته بودن پیشروی خود را در راه دست یافتن به اهداف ملت کورد و باقی ملیت های ساکن ایران به خوبی و در کردار از خود نشان دهد.

   اردلان بهروزی امریکا ١/١/٢٠٢٤

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی