"an independent online kurdish website

مهاباد یکی از سیاسیترین شهرهای ایران و منطقە کردستان میباشد کە سابقە و تاریخی منحصر بە خودش را دارد. مهاباد پایتخت اولین دولت و جمهوری مردم کرد دردوران دولتهای مدرن یکصد سالە اخیر با خود حمل میکند.jafar-kurdpur

در بحبوحە جنگ جهانی دوم بین متفقین و متحدین و رقابت این کشورها با همدیگر، نخبەگان کرد توانستند با استفادە از خلاء فقدان دولت مرکزی و حمایت دولت کمونیستی وقت شوروی سابق دولت مدرن کردستان را ایجاد کنند. این دولت مورود پشتیبانی مردم شهر مهاباد و اطراف قرار گرفت و زمینەی حس ناسیونالیستی برای ایجاد  کشور مستقل کردها ایجاد کرد. این دولت مورد پشتیبانی کردهای کشورهای همجوار نیز قرار گرفت. ملا مصطفی بارزانی پدر مسعود بارزانی رهبر دولت منطقە کردستان کە اکنون سالهاست یک دولت نسبتنا مسقل را در کشور عراق ادارە میکند نیروهای خودش را برای حمایت دولت کردستان در مهاباد بسیچ کرد و خودش بە عنوان ژنرال نقش موثری در پشتیبانی و امنیت دولت تازە تاسیس در مهاباد بازی کرد.

مهاباد در دوران حکومتهای شاهنشاهی پهلوی هموارە یکی از مراکز مخالفت روشفکران ونخبەهای کرد بود وهمچنین کانون  تعدادی از جنبشهای مسلحانە علیە رژیم مرکزی بود، برای نمونە جنبش اسماعیل شریفزادە و یارانش در سالهای خفقان رژیم پهلوی در همین منطقە بوجود امد.

مهاباد بعد از انقلاب سال ٥٧ ایران(١٩٧٩) یکی از مراکز اصلی گروهای سیاسی کردی و ایرانی بود. پادگان مهاباد یکی از نادرترین پادگانهای حکومت تازە تاسیس انقلاب بود کە توسط مردم و احزاب کردی خلع سلاح شد و اسلحهای آن توسط نیروهای پیشمرگە کردستان علیە نیروهای دولتی بعدا بکار بردە شد. این درگیریها خسارات فراوان جانی و مالی بە نیروهای دولتی  و مردم در کردستان وارد کرد. هیئت حسن نیت دولت بازرگان کە بە منظور پایان دادن بە این جنگها و ناامنیها در کردستان بوجود امد،بارها بە مهاباد سفر کرد و از نزدیک با رهبران احزاب بە منظور ایجاد یک توافق ملاقات و گفتگو انجام داد. اما گفتگوهای هیئت حسن نیت نتیجە ای در بر نداشت و جنگی خونین در کردستان رخ دادکە اثر زخمهای ان هنوز بعد از گذشت سالها از بین نرفتە است. کردستان جزوە مناطق ناامن در ایران قرار گرفت و دولت مرکزی بە جای تخصیص بودجە ی ابادانی و رفاە  بیشترین هزینە را بە نیروهای نظامی بە منظور مقابلە با جنگ چریکی نیروهای پیشمرگ کردستان اختصاخ داد. این جنگها چند سالی ادامە داشت تا اینکە با ایجاد دولت منطقە کردستان در عراق تقریبا جنگ و درگیری در کردستان ایران پایان یافت. باقیماندە نیروهای احزاب کردی و سران این احزاب و گروهها یا درمنطقە کردستان عراق مستقر شدند ویا بە کشورهای اروپایی و امریکا مهاجرت کردند. صدای زوزەیە گلولها و خمپارەها اکم کم محو شد و مردم در کردستان زندگی تازەای را تجربە کردند.

اگر بخواهی مهاباد امروز را با مهاباد/٢٠&١٥ سال پیش مقایسە کنی در یک نگاە متوجە میشوی کە تغییرات زیادی در سطح شهر و چهرە این شهر جنگزدەی سالهای اول انقلاب ایران بوجودامدە است. مهاباد امروز شهری است کەساختمانها و جادەهای ان بازسازی شدە است و تعداد زیادی جادە و خیابان جدید ایجاد شدە  است.بە رغم این خیابانسازیها ، ترافیک و رانندەگی در بعضی از ساعات روز خیلی سنگین میشود چون سطع رفاە مردم و استفادە از ماشین رونق زیادی گرفتە است. تعداد زیادی مراکز تجاری ، تفریحی و فرهنگی در سطح  شهرایجاد شدە است کە با مزیت خوب اب و هوای کوهستانی کردستان و سد همجوار شهر ،مردم زیادی را از شهرهای دیگر بە عنوان توریست بە مهاباد جلب میکند. جلب توریست یکی از اهداف مسئولین و نمایندگان شهر مهاباد برای کسب درامد و ایجاد شغل و کار  بودە است. در همین راستا افرادی محلی زیادی بە فکر سرمایگذاری و احداث هتل و رستوران مدرن افتادەند. احداث هتل تارا شاید یکی از نمادهای این طرز تفکر دانست و مالک ان هیچ وقت فکر نمیکرد کە حادثە مرگ یک دختر جوان تمام خیالها و سرمایەهای فکری و مادی او را بە کام آتش میبرد.

مرگ این دختر جوان  هنوز در پردەای از ابهام است. مسئولین اوایل رعایت مسائل اخلاقی و شان خانوادە را  دلیل افشا نکردن قتل فرحناز خسروانی اعلام کردەند و این خلاء شفافیت باعث دامن زدن بە خبرهای دیگری از جملە قصد تجاوز از طرف فردی منتسب بە نیروهای امنیتی دولت شد و در سطح شبکەهای اجتماعی و اینترنیت بە طور گستردە دست بە دست گشت. حال کە هتل و اموال صاحب هتل بە اتش گرفتە شدە و همچنین خبر از زخمی شدن تعداد زیادی از مردم ناراضی و پلیس است، هنوز مسئولین دولتی بە جای شفاف سازی سریع ماجرا، متوجە اهمیت موضوع نشدەاند و میخواهند با قطرە چکانی اخبار و قول تحقیقات در ایندە افکار عمومی را قانع کنند، غافل از این کە در دوران گلوبالیسم امروزو عصر اطلاعات جواب سوالها و خلاء اطلاعات  اذهان مردم خیلی سریع ازطرف طرفهای دیگر پر میشود. از ان طرف افراد و هواداران وابسطە بە گروهای سیاسی کرد ایران در عراق و اروپا کە از رفتار سکون و ایستای رهبران خود ناراضی هستند فرصت را برای ایجاد یک اعتراض عمومی و حتی ایجاد جنگ چریکی مناسب میبینند. البتە در این شرایط کە ایران درگیر رقابتهای منطقەای و حتی بین اللمللی با کشورهای دیگر است، این کار انچنان سختی نخواهد بود کە رقبای جمهوری اسلامی بخواهند بە فکرسرمایەگذاری  در این نوع قضایا بشوند. همین سرمایە گذاریهای کە کشورهای مقتدری همچون لیبی و سوریە را بە کام جنگی فلاکت بار کشاند ک شعلە های آن همچنان زبانە میکشد.

حال باید منتظر باشیم کە ایا سیاست ایجاد منطقە توریستی در مهاباد ادامە خواهد داشت و یا شاهد شورشی دیگر خواهیم بود کە مخالفان جمهوری اسلامی ارزویش را دارند؟

٠٩.٠٥.٢٠١٥ جەعفەر کوردپور

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی