"an independent online kurdish website

لک لک ها به خانه باز میگردند: طی سالهای اخیر بویژه با برامد و سرکوب جنبش سبز ما نماینده این و ان رهبر نمادین جوهری از فرهیختگی و فرزانگی بیابد ، ما شاهد تب و لرزهای بسیاری از سوی مدعیان مدیریت سیاسی مبارزاتی در اپوزیسیون بودیم. sirus_melekuti1

لک لک های مهاجر که از سرزمین اعدام به سرزمینهای تبعید کوچ نموده بودند توانستند در همین مدت نقل محافل و مجالس اندرونی و بیرونی اپوزیسیون فاقد برنامه ، مدیریت و هویت گردند. اینان با کمترین هزینه توانستند بالاترین سهامدار مبارزات سی و سه ساله تبعیدیان گردند و عقربه ساعت و تاریخ این مبارزه را به دادخواهی بی رمق خویش بر ساعت سبز بنشانند.

توانستند طرح سهامداری نظام فاشیستی را در پروژه انتخابات ازاد بر گرده بخشی از اپوزیسیون بنشانند و متعاقب ان به یکباره بیرق پنهان مانده خود را برافرازند.این تصادفی نیست که واحدی زبان حذف این و ان نیروی سیاسی تبعیدی را بکار میبندد و دیپلماتهای سبز بیرق اسلام سیاسی را سرپناه خود میسازند، قصد تسخیر سرزمین و وعده برامده از سرزمینهای تبعید بود که با کمک اهل مماشات و قوای جهانی انرا در کام طمع خود بلعیدند.

حال سیاست رجعت را به دامان ولایت باید به پیش برند. اپوزیسیون ایرانی در تصویر مدعیان رهبری ان یکبار دیگر نشان داد که شایسته سازماندهی و رهبری مبارزاتی نمیباشد . بلکه راوی حوادثیست که نظام برایش فراهم میاورد.

{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی