"an independent online kurdish website

 کاروان راهیان نور  زیر نظر چندین  ارگان  کە همگی زیر مجموعە   سپاە پاسداران  می باشدmejid_eliasi

انجام وظیفە می کند،از جملە سازما ن بسیج دانش آموزی، بسیج مستضعفین، و نمایندە ولی فقیە  در آموزش و پرورش رژیم ،نمایندە ولی فقیە  در سپاە و غیرە. کاروان  راهیان  نور  دانش آموزان  را برای  باز دید  از مناطقی اعزام می کنند کە جنگ  هشت سال ایران و عراق  در آن جریان داشتە است .این مناطق اغلب  شامل  نواحی مرزی شرق کردستان  و  چند استان مرزی دیگر  با عراق می باشد ، همان جنگی  خمینی پلید آغازگر آن بود و هشت سال بە طول انجامید و حاصل آن بە  کشتە دادن بیش از یک ملیون ایرانی، و عاقبت با  نوشیدن جام زهر  از سوی خمینی   پایان یافت .  تمام هزینە ایاب وذهاب این اردوها  بە عهدە  قرارگاە راهیان  نور می باشد. هدف رژیم  از   این کار چیست؟ آیا  برای  تقویت روحیە  دانش آموزان و  گذراندن اوقات تفریحی  شاد برای آنهاست ؟ اگر  واقعأن  رژیم بە فکر خوشی  و پشت سر گذراندن تعطیلاتی شاد برای دانش آموزان  هست ! چرا آنها را بە  شهرها ی خوش آب و هوا ی شمال ایران نمی برند؟ ،یا   ترفندی دیگر  از راە روزە خوانی و  مافیای مداحی  برای  شستشویی  مغزی  و منحرف  کردن  دانش آموزان  از تحصیل واقعی  است؟  بە عبارتی واضح   هدف رژیم   از  پیادە کردن  این طرح و بردن  ىچە های زیر سن ١٨ سال  بە مناطق زمان جنگ ایران و عراق ، آشنا کردن   آنها  با افکار   دروغین  و  شوم بسیجی است، کە چگونە بسیجیان  در راە خدا  و میهن  از رو میدانهای مین   گذشتە و جان خود از دست  دادەاند.  سران سرکوبگر سپاە طی برگزاری این    مراسمهای هدفمند و دراز مدت  از احساسات پاک دانش آموزان  سو استفادە می کنند و بە آنها یاد آوری می کنند    کە بسیج و  سپاە در زمان جنگ تنها با عراقیها نجنگیدەاند بلکە با حزب دمکرات و کوملە کە می خواستند ایران را تجزیە کنند نیز جنگیدەاند. با بە نمایش گذاشتن فیلمهای فرمالیتە و جعلی  و چگونگی   عملیاتها ی سپاە پاسداران   بر  ضد پیشمرگان  مبارز حزب دمکرات و کوملە از دیگر اهداف شوم   قرارگاە راهیان نور می باشد . 

البتە  چندین قسمت از این فیلمها تاکنون از تلویزیونهای سپیدە و پیام   متعلق  بە  احزاب  اسلامی در جنوب  کردستان نیز پخش شدە است، ماهیت و محتوی این فیلمها در کل  توهین  بە شخصیت انسان کرد و پیشمرگان مبارز احزاب کرد می باشد. در این فیلمها از شجاعت و نیکو کاری رزمندگان  بسیجی و سپاهی  رونمایی و تمجید،و کارهای نادرست و خرابکاریها بە پیشمرگها ربط می دهند  احزاب اسلامی در جنوب  کردستان بابت پخش این فیلمها از جمهوری اسلامی پولهای کلان و مزایا دریافت می کنند و از خط وایدئولوژی فکری   نظام ولایت فقیە کاملأ پیروی می کنند، احزاب اسلامی در جنوب کردستان در ترور و شهید کردن دهها  کادر و  پیشمرگ حزب دمکرات و سایر دیگر احزاب شرق کردستان دست داشتەاندو برای خوش خدمتی بیشتر بە نظام جمهوری اسلامی چندین کادر و پیشمرگ  حزب دمکرات  را  بە دور از اخلاق انسانی و پرتوکولهای بین اللملی حقوق بشر بە سپاە پاسداران تحویل دادند و بعد از مدتی   کوتاە همگی بە دست جلادان شهید شدند و در این بارە لکە سیاهی بر پیشانی خود دارند .و هزارها صحنە سازی دیگر،کاروان راهیان نور و  رژیم ننگین  ولایت  فقیە بر ضد جنبش رهایی بخش ملت کرد  و پیشمرگان کرد.   بە طوری کە رژیم می خواهد  این بچەها در آیندە  کور کورانە دنبالە رو   ،و مطیع سپاە با ر آیند و از واقعیتهای جامعە  هیچ  آگاهی نداشتە  باشند.   نظام استبداد پیشە  جمهوری اسلامی می خواهد با بە الگو در آوردن و نمایش دروغین  ،چگونگی  بە زیر تانک رفتن  حسین  فهمیدە.دانش آموزان را با این فکرهای  شیطانی و توخالی و با اندیشەهای افراطی بە عملیاتها ی استشهادی و انتحاری  بە خدمت نظام   ولایت فقید در آورند . تمام  این برنامەریزیها زیر نظر مهندسین عقیدتی سپاە پاسداران با طراحی  دراز مدت، جهت  بە انحراف کشاندن دانش آموزان . از جملە ترک تحصیل ،خبر چینی،بە عضویت در آوردن آنها  در سپاە و غیرە انجام می گیرد. وزیران آموزش  و پرورش  رژیم در مدت زمامداری حکومت اسلامی نیز از قافلە عقب نماندەاند   و با گنجاندن  درسها ی از حیسن فهمیدە  و زندگینامەی    سران سپاهی و بسیجی، چگونگی  خود را روی میدان مین  منفجر کردن بە شستشویی  مغزی  دانش آموزان و نوجوانان  می پردازند.،وبا این کار می خواهند آنان را بە خدمت و مطیع  آخوندها  جذب کنند و بدون هیچ  تحقیق و تجربەای بە استخدام ذخیرەای    خودشان در آورندو دارای هیچ تصمیم و ارادەای از خودشان نباشند.    از  طرفی دیگر   ادارە آموزش و پرورش  رژیم   طی ابلاغیە محرمانە بە آموزگاران مربوطە ابلاغ کردە  ، در صورت  عدم حضور  دانش آموزان  در این کاروانها ، از نمرەهای درسی آنها   کاستە  شود. یک آخوند حقوق بگیر ، عقیدتی،افراطی،قرون وسطائی، در این سفرهای هدفمند  دانش آموزان را همراهی می کند . این آخوند از ازدواج و سن بلوغ،و از اهمیت  ازدواج صیغە موقت برای   حاضرین  صحبت می کند . این آخوندهای  روباە صفت  مخالف  تحصیل دانش آموزان  دختر می باشند و  می خواهند دختران   در سن ٩یا ١٠ سالگی  شوهر کنند ،آنها تحصیلات ردە بالا را  مانع ازداوج دختران می دانند.وغیر اینها سوانح جادەای،وعدم احساس مسئولیت  رانندگان بسیجی این کاروانها،جان دانش آموزان را تهدید می کندو هر سالە صدها دانش آموز  در این کاروان راهیان نور جان خود را از دست می دهند، لذا   پدران و مادران کرد در شرق کردستان  وظیفە انسانی،ملی خود  را در مقابل این توطئە و نیرنگ سپاە پاسداران  بە جا بیاورند،واز ثبت نام بچەهایشان  در این کاروانها  خوداری ، واز رفتن آنها جلو گیری بە عمل آورند.   

عکس از رادیو فردا 

ahmadi-nejad-k

{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی