"an independent online kurdish website

متأسفانه باید مکررا گفته شود، تا زمانی که احساسات و تندروی و نا آگاهی بر جهان ما حاکم است، حرف برتری طلبان، ناسیونالیستهای کور و دیکتاتور معابان خریدار دارد.dr_golmerad_2011

تعجب نباید کرد اگر مردم به دنبال یک مشت آهنین می گردند و تعجب هم نباید کرد، اگر فرمانده ومعلم بسیجی ها درملاء عام و دربرابر دوربین خبرنگار، می گوید: “اگر رئیس جمهور شود اولین کارش ریشه کن کردن فساد درمیان جوانان و آن باتشکیل یک بریگارد آهنین است”! نقل بمعنی. یعنی برای ریشه کن کردن “فساد” حتما نیازبه سرکوب است تا آموزش!! من در اینجا باید یک واقعیتی را بیان کنم که جنگ افروزان و تجزیه طلبان اصلی همین آدمهای عقده ای و قدرت طلب اند و باید آنهارا به مردمان ملتهای ایران در سطح هر چند محدودی معرفی نمائیم. می گویم در سطح محدودی، زیرا این حضرات مبلغ برتری طلبی و ناسیو- نالیست کور و جنگ افروز، بودجه و رسانه های 24 ساعته تلویزیونی هم در ایران در اختیار دارند و هم درخارج از کشور بعنوان بخشی از اپوزیسیون و هم پیمان با امپریالیسم هار در اختیار دارند و این خارج نشینان اپوزیسیون هم به ما مدافعان حقیقت هیچ امکانی را نمی دهند که بتوانیم حرفهایمان را بزنیم و حد اقل از خود دفاع کنیم و به مردم پاک دل داخل مملکت بگوئیم که واقعیت چیز دیگری است نه آنچه که این برتری طلبان اظهار می کنند. اینان یک جانبه می روند به قاضی و با تأسف باید بگویم، این حضرات در جامعه تا حدی نا آگاه ما، نیز تأثیر گذار اند. بازهم متأسفانه باید گفت: تا زمانی که وضع بدین منوال است، سرزمین ما روی آزادی، آرامش و دمکراسی را به چشم نخواهد دید. اما ما امید واریم و یقین داریم که بدون شک دنیا بدین شیوه نخواهد ماند. روزی حقیقت روی خواهد شد وما پیروزیم. درهرصورت آن کسانیکه به زندگی صلح آمیز ملتها درکنار هم و به دوری از جنگ افروزی باور دارند، اگر چه دارای کمترین امکانات اند، نمی توانند ساکت بنشینند و تبلیغات دروغین و هیستریک و جنگ طلبی این ناسیونالیستها را تحمل کنند. ما با همین امکانات کم، اما شرافتمندانه که در اختیار داریم به پا می خیزیم و به مبارزه صلح آمیز ادامه می دهیم. بگذارید، هر نوع توجیه گری انجام دهند. به یقین ایمان داریم که طلا درزیر انبوهی از خاک هم طلا می ماند و تغییر نمی کند. من واقعا نمی فهمم که این آقایان چرا نمی خواهند قبول کنند که زمان سر سپردگی و برده داری سپری شده و پدر من نوعی اگر بردگی را پذیرفت و سکوت کرد، من دیگر نمی خواهم نوکری کنم. می خواهم حد اقل حقوق مساوی داشته باشم، نه کم و نه زیاد. درهرحال از آنجا که ما بودجه باد آورده ای در اختیار نداریم، لذا با دست خالی و فقط با توان و نیروی خود می کوشیم واقعیت را حد اقل به بخش کوچکی از اذهان عمومی و قبل ازهمه به روشنفکران و متفکران سرزمینمان برسانیم و به افرادی رجوع کنیم که درکار روزنامه نگاری مدرن و در خبر رسانی تبحر دارند، اما به دنبال سود و در آمد هنگفت نبوده و نیستند و آن اکثرا کسانی هستند که سایتهای اینترنتی را می گردانند. پس این نوشته و نظیر آن در چنین سایتهائی منتشر می شوند. آن گونه که اشاره شد، خود این سایتهای ارزنده که برای نمونه این نوع مقالات را درج می کنند، امکانات محدودی دارند و هرکدام از آنها به احتمال قوی باهمت و نیروی یک یا دو نفر از همه چیز گذشته اداره می شوند. خوشبختانه دنیای دجیتال امروزی این امکان را به ما می دهد که حد اقل فیلمها و اخبار تهیه شده از طرف خود این ناسیونا لیستهارا با بیان و تفسیر، مجددا پخش کنیم. برای نمونه، شما اگر بی طرفانه این فیلم ویدئوئی زیر را که خود این رسانه های پشتوانه دار وبه اصطلاح بخشی از اپوزیسیون که همان موزیک وساز بسیجی های ناسیونالیست اسلامی را می زنند، با وصف طولانی بودن اش ملا حظه کنید، خواهید دید با سر هم بندی کردن یک مشت مطالب تبلیغ آمیز و احساسات بر انگیز و حتا دروغ افکار عمومی را خدشه دار می کنند. دقیق پیروی از تز گوبلز که دروغ را هر چه بیشتر تبلیغ کنید خود دروغ گو به احتمال زیاد باورش می شود! هدف این آقایان در اصل، ملیت ستیزی، مغلطه گری و در نهایت دشمن تراشی و جنگ افروزی بین ملیت های یک سر زمین است. حالا می فرمائید چرا؟ خیلی ساده، برای این که مردم احساساتی شوند و به یک “مشت آهنین” بله بگویند! در واقع استفاده از سلاح کهنه و فرسوده تفرقه بیانداز و حکومت کن ابزار این آقایان است. صلح و دمکراسی به زیان اینها است. چون می دانند صلح و آزادی و دمکراسی به ملیتها امکان تفاهم ودرک بیشتر باهم زیستن را بدست می دهد و انسانها امکان می یابند که یاد بگیرند، آنچه برای خود خوب است برای دیگران هم خوب است و از این طریق پی به مفهوم زندگی واقعا شرافتمندانه بردن است. پس برای دیکتاتور طلبان حتما باید دشمنی و جدل باشد. زیرا خوب می دانند و خوب درک کرده اند که بیش ازاین ملتهای تحت ستم نمی خواهند برده باشند. درنتیجه با تحریک احساسات شهروندان ساده لوح خلق حاکم، جنگ به راه می افتد وتنها راه برای مدافعان حقوق اولیه که باقی گذاشته می شود، آن هم بسیار محدود دفاع از خود کردن و یا در نهایت، ساز جدائی زدن است. خوب، این خود زمینه رابرای پیاده کردن حکومتی مطلقه آماده می کند. در حقیقت ما می خواهیم به هر وسیله صلح آمیز ممکن جلو این تفرقه اندازان را بگیریم. حالا برای توجیه گری به بینندگان و شنوندگان خود می گویند: در زیر این شعار یک چیزی خوابیده است!! خوب اگر این طور است، این گوی این میدان چرا از تشکیل میزگردی در برا بر بینندگان و شنوندگان عزیزتان می ترسید؟! چرا فقط شعار می دهید؟ بنده نوعی حتا حاضرم با محافظه کار ترین و ناسیونالیست ترین ها بر سر یک میز گرد حاضر شوم و با سند بر سر حقوق انسانی دور از فحش و ناسزا به بحث بنشینیم. اگر واقعا ریگی در کفش نیست و قصد عوام فریبی ندارید، بفرمائید.

در هر حال اگر از من پیر که نه قدرت طلبم، نه از منبعی پول می گیرم، زیرا نیاز ندارم و نه می خواهم ملتها توی سر هم بزنند، زیرا بمرض سادیسم دچار نشده ام، بپرسید که این جنگ افروزان و ناسینالیستهای دشمن تراش را معرفی کنم، حتما دوستانه به همه شما عزیزان خواهم گفت: که آقای فرامرز فروزنده، مجری برنامه تلویزیون اندیشه و آقای روزبه فراهانی مجری برنامه تلویزیون و هومن و رئیس بسیجی های ایران و نظیر اینها که بدون شک و تردید به وسیله نیروهای راست برتری طلب و دیکتاتور معاب تغزیه می شوند، باید نام برد که به جلو فرستاده شده اند و نقش سپر بلارا دارند. درواقع اینها و نظیرشان جیره بگیرند وکاره ای نیستند. در پشت سر این افراد محافظه کاران پولدار ایستاده اند و آنها را بجلو جبهه رانده اند و آن طور که اشاره شد، آنها را سپر بلا کرده اند. با اطمینان باید گفت که تجزیه طلب و جنگ افروز واقعی پشت پرده ای هائی هستند که به این آقایان یاد می دهند چگونه طوطی وار بوظیفه خود، عمل کنند. ما باید به این آقایان بگوئیم، ملتی که نخواهد بیش از این برده باشد و حقوق ابتدائی خودرا طلب کند؛ مانند کردها، تجزیه طلب نیستند، بلکه شما و اربابانتان هستید که به تجزیه طلبی دامن می زنید. در یک کلام باید گفت: کسانی که تجزیه طلبی را لولوی سر خرمن کرده اند و مردمان خلق حاکم را از آن می ترسانند، بوئی از دمکراسی نبرده اند و همان مشت آهنین خواهند!!

من بارها گفته و نوشته ام. چه چیزی باعث تجزیه طلبی می شود؟ آیا اگر شمای حاکم، ابتدائی ترین حقوق ملیتها و بقول خودتان اقوام را برسمیت بشناسید، باز هم بوی تجزیه خواهد آمد؟ من در اینجا با اطمینان می گویم، نه. پس تجزیه طلب واقعی آن کسانی اند که نمی خواهند هیچ کسی به حق خود برسد و همه تابع و گوسفند وار مطیع باشند.

نکاتی که دراین ویدئو نظرم را جلب نمود، ابتدائی ترین تعریف تاریخی درباره برخی واژه ها و افراد بود. هر انسانی از خود می پرسد که این مجریان برنامه یا واقعا نمی دانند که باید در این صورت چیزی نگویند و مغلطه نکنند و دهانشان را گچ بگیرند و یا واقعا می دانند، اما نمی خواهند حقیقت را بگویند، زیرا به آنها دستور داده شده که چنین کنند و ما نام این را عوام فریبی می گذاریم. برای نمون مفهوم واژه خیانت. زیرا اگر واقعا قصدی در کار نبود و مفهوم آن را می دانستند هر گز برای حتا دشمن خود که اصلا خیانت هم نکرده است، به کار نمی بردند. مانند زنده یادقاضی محمد که حتا سرهنگان دادگاه درباری ومحاکمه کننده او بخود اجازه نمی دادند این واژه را نه فقط علیه او بلکه علیه هیچ کدام از متهمان، بکار گیرند. من دراینجا می گویم: آقای فراهانی شما واقعا بایدشرمتان بیاید به کسی که اصلا نمی شناسید تهمت می زنید و توهین می کنید که اربابانت را به هدف خاصی برسانید. شما اگر واقعا ژورنالیست بی طرف و باشرفی هستید، باید ببیند دشمنان ملت کرد درباره او چه می گویند؟ احمد قوام نخست وزیر شاه سابق و یکی از دشمنان سر سخت کردها در پشت پرده، می گوید: “اما قاضی محمد، مثل پیشه‌وری انسانی نبود که به چهار چوب ایران خیانت کند. مرد با شرفی بود که باید جزو قهرمان‌های ملی ایران از او یاد شود …”. این جمله از دهان یک مرکزیتگرا خارج شده و نمی توانسته حقیقت را پنهان کند. بله آقای روزبه فراهانی، اربابان این آقای نخست وزیر به پاداش این که او را قهرمان ملی نمایند، به جای آن، اعدامش کردند. خود این آقایان از همه بهتر می دانستند، واقعا آنها کاری نکرده بودندکه بوی خیانت ازآن آید. پس نه فقط آقای روزبه فراهانی، بلکه افراد پشت پرده که به او دستور می دهند، می بایستی شرمشان آیدکه این گونه واژه هارا علیه نیکمردان تاریخ خاور میانه بکار گیرند.

مسئله دیگر که در تلویزیون دیده شد. وجود پرچم کردستان به عنوان عامل تجزیه است!! اینجا شکی در آن نیست که آقای فراهانی اصلا تاریخچه پرچم ایران را نمی دانند. بهمین دلیل وجود پرچم کردستان از نظر ایشان جرم نا بخشودنی است. در حالی که بنا به گفته فردوسی: فرو هشت براو سرخ و زرد و بنفش       همی خواندش کاویانی درفش. بنا به این گفته، پرچم کردستان در واقع همان پرچم ایران زمان ساسانیان است. مایلم که آقای فراهانی بروند و تاریخ پرچم ایران را مطالعه کنند. خجالت آور است که بینندگان محترم، به این الگوی ناسیونالیست کور گوش زد کنند و یاد دهند که این گونه نا آگاهانه برخورد نکند! علاوه بر این ایران کشوری است چند ملیتی و هر ملت و ایالت بایستی دارای پرچم خاص خود باشد، از جمله پرچم ولایتی آذربایجان و کردستان و غیره. برای آگاهی بیشتر، آقای روزبه فراهانی، از زمان حمله اعراب به ایران، پرچم ایران که همان پرچم امروزی کردستان است، عوض شد. یعنی رنگ بنفش را با سبز عوض کرده اند و آن را بالا آورده اند و معمولا رنگ سفید به دلیل تابش خورشید دروسط آن، می بایستی زردباشد. همان کاریکه امروزه پ کا کا می کند و این پرچم را سرخ و زرد و سبز تیره بکار می گیرد. مطلب زیاد است که دراین باره بنویسم، اما در اینجا کوتاه می آیم و از صلح دوستان و انسانهای دمکرات تقاضا دارم، کمی با دقت مسایل را بررسی فرمایند وبا تماشای این ویدئو خود به قضاوت عادلانه بنشینند که آیا اگر ابتدائی ترین حقوق ملیتها در ایران به رسمیت شناخته شود، حتا آن احزاب به اصطلاح راست جامعه کرد سلاح اش را بر زمین خواهد گذاشت یا نه؟ من ایمان دارم که همه این کارا خواهند کرد و اگر انسان بی طرفانه برنامه احزاب مترقی کرد را بر رسی کند، خواهد دید که بجز حقوق اولیه انسانی چیزی در آن نیست. پس بسیار خوب است اگر انسان به دنبال جنگ افروزان و ناسیونالیستها راه نیافتد. پیروز باشید.

لینک یدیو 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zye7cUWMnNg

هایدلبرگ، آلمان فدرال 21.2.2013 روز جهانی زبان مادری

دکتر گلمراد مرادی

Dr.g.moradi41@gmail.com

 {jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی