"an independent online kurdish website

کمی بیش از  دو ماه تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی است. اما برای این کە انتخابات با حضور هر چە بیشتر مردم برگزار شود،ali_monezem12

رژیم خیلی وقت است کە برنامەریزی کردە و در صدد است تا آبروریزی انتخابات گذشتەء ریاست جمهوری را لاپوشانی کردە و بە نوعی نزد مردم اعتماد سازی کند. در انتخابات گذشتە علاوە براینکە رژیم حتی علیە کاندیداهای مورد اعتماد خویش دست بە تقلب زد، مردم معترض بە نتایج انتخابات را نیز از کشتن و تجاوز و ترور در زندان و خیابان بی نسیب نگذاشت  و روی پلید و کریە خویش را در ابعادی گستردە بە نمایش گذاشت. اقدامات رژیم برای اعتماد سازی پیش مردم کاملا” نمایان است. در همین راستا است کە برای قاضی جنایتکارش یعنی مرتضوی دادگاه نمایشی برگزار میکند و دیگر اوباشان و نوکران رژیم در جهت کشاندن مردم بە پای صندوقهای رأی انتخابات نمایشی سخت در تلاش اند. آقای روحانی کە یکی از این نوکران است، بیشتر از دیگران جلب توجە میکند. 

آقای روحانی دارای پسوندها، عناوین و پستهای مختلف در جمهوری اسلامی است.  وی  نمایندە خامنەای در شورای عالی امنیت ملی، عضو مجلس خبرگان رهبری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک آن مجمع است.ویکیپدیا وی را دارای تحصیلات دینی با درجەی حجت الاسلامی و تحصیلات دانشگاهی با درجەی دکترای حقوق از دانشگاه گلاسکو معرفی میکند. البتە ایشان سابقە سپاهی بودن را نیز یدک میکشد و زمانی نیز رئیس ستاد قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه و از دیپلماتهای ارشد نظام ددمنش آخوندی نیز بودەاند.

 با نزدیکتر شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری در ایران، آقای حسن روحانی از هر راه ممکن در تکاپوی داغ کردن تنور انتخابات فرمایشی نظام ترور و آدمکش اسلامی ایران است. تمام سعی و  تلاشهای آقای روحانی در جهت کشاندن مردم بە پای صندوقهای رأی و خریدن مشروعیت برای نظام فاسد آخوندی است و برای نیل بە این هدف، راههای مختلفی را جستجو میکند.  راههایی کە آقای  روحانی و مؤسسات تحت امرش برای این منظور دنبال میکنند کدامند؟ برای پاسخ بە این سؤال  نکاتی کە از سخنرانیهایش استنباط نمودەام را با اندک توضیحی پیرامون هر یک از آنان در زیر آوردەام. 

١. آقای روحانی مشکلات جاری کشور  کە گریبانگیر مردم شدە و آنان را بە فقر و اعتیاد و فحشا و …  کشاندە را ناشی از تحریمها و بی لیاقتی احمدی نژاد و باندش میداند و بدون اینکە مستقیما” نامی از احمدی نژاد ببرد، وی را بە بی تقوایی، بی تدبیری، بی مدیریتی و استفادە از روشهای تخریبی بر علیە رقبای سیاسی متهم میکند. البتە این اتهامات برای آحاد مردم تحت ستم رژیم آخوندی آشکار است و نتنها احمدی نژاد، بلکە دیگر مسئولین نظام نیز از این صفات بی نسیب نیستند.  بە احتمال قوی بیان این نظرات از طرف آقای روحانی در نتیجەء اختلافات احمدی نژاد با خامنەای و جانبداری آقای روحانی از خامنەای وجهدش برای  دور کردن بدیها از تمامیت نظام از طرفی و شکست دادن باند احمدی نژاد از طرف دیگر است. اما آقای روحانی فراموش کردەاند کە داشتن تقوا و تدبیر از الزامات رئیس جمهور در نظام آخوندی بودە  و اگر کسی فاقد این دو شرایط باشد، طبق قانون اساسی نظام آخوندی نمیتواند صلاحیت رئیس جمهور شدن را داشتە باشد. پس تقصیر اصلی این کوتاهی در وهلە اول متوجە شورای نگهبان و ولی فقیە است. زیرا آنان نە تنها آقای احمدی نژاد را تأیید صلاحیت نمودند، بلکە بعد از رسوایی تقلب در انتخابات گذشتە، از آقای احمدی نژاد آشکارا جانبداری نمودند.

٢. تکثر کاندیداها: از سخنان آقای روحانی نیک هویدا است کە هدف ایشان از تکثر کاندیداها و اینکە هر گروهی (گروههای فعال در چارچوب نظام) کاندیدای خود را معرفی کند، این است کە بدین وسیلە گروههای مختلف را وادار بە شرکت در انتخابات کردە و بازار انتخابات از پر رونق کند.

٣. برنامەهای کاندیداها: آقای روحانی بە کاندیداهای ریاست جمهوری هم خط و نشان میدهد کە آنان موظف اند بە تبلیغ ویژگیها و برنامەهای خویش بپردازند و از روشهای تخریبی علیە یکدیگر خودداری نمایند. بە نظر میرسد کە نظام جمهوری اسلامی از برملا شدن اسرار کاندیداها بە وسیلەء یکدیگر در حین رقابت و رسوایی بیشتر نظام سخت هراسان است و آقای روحانی از ابتدا بە آنها گوشزد میکند کە مبادا این رژیم را از آن چە کە هست رسواتر و بی آبروتر نمایند.

٤. تشویق کسانی کە اندک آبروی خوێش را در این نظام فاسد حفظ کردەاند، تا اینکە بە میدان بیایند. آقای روحانی آنها را بە ایثار سیاسی دعوت و از منزه طلبی و کنارەگیری برحذر میدارد.

٥. رفتن بە دنبال اقشار مختلف و سخنرانی برای آنها و تشویق بە شرکت در انتخابات: آقای روحانی سخت در تلاش است تا اقشار مختلف را راضی بە شرکت در انتخابات و رفتن بە پای صندوقهای رأی نماید. از روحانیون دینی گرفتە تا دانشگاهیان و یا مردم فلک زدە و محروم مناطقی همچون خوزستان. آقای روحانی و دیگر رهبران جانی و خون آشام نظام توتالیتر و ترور و وحشت  بە این مهم پی بردەاند کە برای نشان دادن مشروعیت و مقبولیت دروغین حکومت ارتجاعیشان محتاج بە پای صندوق کشاندن مردم اند. وی در تلاش است کە با هر اقدامی مردم را نسبت بە سلامت انتخابات متقاعد کند و آنرا امری لازم و ضروری دانستە و تأکید میکند کە انتخابات امری تشریفاتی نیست. البتە برای ایشان و نظامش نفس سلامت انتخابات نە مهم است و نە واجب؛ بلکە این خیمە شب بازی  برای کلاه گذاشتن سر مردم و کشاندن آنها بە پای صندوق رأی است.

   ٦. ایشان راه برون رفت نظام از مشکلات کنونی را در بر سر کار آمدن رئیس جمهوری میداند کە علاوە بر اعتبار سیاسی لازم، از تمام جناحهای رژیم در دولت استفادە کردە و فرا جناحی عمل کند. این چیز میتواند تزی بسیار خطرناک باشد و شاید رژیم با فرستادن چهرەای ناشناختە، بازی را بە نفع خود تغییر دهد.

 

 بر تمامی گروههای سیاسی و نیروهای آزادیخواه و دمکرات است کە با افشاگری و اطلاع رسانی بە موقع، مانع رسیدن رژیم بە این هدف شوم شوند و بە هیچ وجە نباید اجازە داد کە تجربەء خاتمی و بیمە کردن رژیم تکرار گردد. در این راستا وظایف سنگینی بر دوش دو نیروی اصیل آزادیخواه، کوملە انقلابی زحمتکشان کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان ایران است کە متحدا” بە افشاگری هر چە بیشتر علیە این انتخابات پیشرو اقدام نمودە و دوبارە مانع شرکت مردم کردستان در این نمایش گردند.

منابع:

١. http://www.csr.ir/Center.aspx?lng=fa&subid=-1&cntid=2682

٢. http://www.csr.ir/Center.aspx?lng=fa&subid=-1&cntid=2678

٣.  http://www.csr.ir/Center.aspx?lng=fa&subid=-1&cntid=2677

٤. http://www.csr.ir/Center.aspx?lng=fa&subid=-1&cntid=2675

٣٠.٠٣.٢٠١٣

علی منظمی، نروژ

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی