"an independent online kurdish website

در هر کجای دنیا اگر مبارزه ای برای رهایی ملتی در کار بوده است ودر نهایت نتیجه مبارزه به پیروزی ختم شده باشد از اتحاد و یک دلی یک صدایی آن ملت بوده است.

sadiq_kelhur
برای نمونه مبارزه ملت هند و امریکا بر علیه انگلیس برای بیرون راندنشان از سر زمین هند وامریکا. مبارزه سیاه پوستان امریکایی بر علیه تبعض نژادی وسر انجام پیروزی سیاهان و حتی به دست اوردن پست ریاست جمهوری.

و اما ملت کورد ده ها سال است در میدان مبارزه چرا تا به حال نتیچه ای نگرفته است. نمی خواهم به چند صده قبل بر گردم فقط به چند ده گذشته برگردیم مبارزه سمکو شکاک مبارزه ی بر حق وملی بود واین مبارزه ملی مورد حمله شدید پان ترکها و فاشیستهای ایرانی قرار گرفت از درون ملت کورد هم از طرف بعضیها مستمر شخص سمکو را راهزن می نامیدند و کار به جایی از خیانت رسید که سمکو توسط نزد یکان خود به دام دشمن افتاد و شهید شد.
در کردستان عراق در زمان شیخ محمود مبارزه به جای رسیده بود که انگلسیها لقب پادشاه را به شیخ محمود دادند.هر ادبیاتی را مورد تحلیل وبررسی قراردهید پادشاه بدون کشورنخواهد بود این نوع ادبیات که انکلیسی ها در مورد شیخ محمود بیان می نمودند چراغ سبزی بود برای استقلال کردستان ولی در جنگی که میان مسیحیها و ترکها رخ داد و پای انگلیس هم در میان بود حس مذهبی شیخ محمود بر حس ملی او غلبه کرد.

در جنگ مسیحیان وترکها به طرفداری از ترکها بر خاست . همین رفتار و جبهه گری شیخ محمود نظر انگلیسها را نسبت به تاج وتخت شیخ و استقلال کردستان عوض شد ودر همین رابطه سفیر انگلیس در نامه ای که برای پادشاهی قدرتمند ان زمان انگلیس در توضیحات مفصلی نوشته بود که کردها هنوز برای استقلال وحکومت داری امادگی ندارند این اشتباه تاریخی شیخ محمود هنوز هم دامن کردها را گرفته و انگار این قفلی که انگلیسها به خاطر دید گاه شیخ به دروازه کردستان زده اند به این زودی باز شدنی نیست و هنوز احزاب کردستانی نمی دانند که کلید این قفل کجا چال شده است و برای پیدا کردنش سر گردانند.


در تغیر وتحولاتی که در دوران جنگ جهانی بوجود امده بود در بخش دیگری از کردستان در ایران کردها با در نظر گرفتن شرایط ان زمان توانستند ازاین موقعیت به خوبی استفاده نمایند در این شرایط و تحولات بود که کومه له (ژک)با تغیر نام تبدیل به حزب دمکرات شد. حزب دمکرات در ان زمان با در نظر گرفتن شرایط موجود و درک تاریخی توانست با برنامه نوین برای به دست اوردن حقوق سیاسی ملی ملت کرد پا به میدان مبارزه بگذارد وبه خاطراشغال نسبی ایران از سوی خارجی ها حزب دمکرات با استفاده از موقعیت موجود توانست جمهوری کردستان را اعلام نماید و١١ماه به شیوه حکومتی تمام خودمختار در ان بخش از کردستان حیات سیا سی داشت وهمین ١١ماه نقطه عطف و شناسنامه ملی ملت کرد به حساب می اید و ارزوی قلبی هر کرد و کارنامه درخشانی برای حزب دمکرات است.

در زمان حیات جمهوری کردستان شرایط خاورمیانه و ایران طوری بود زد بند سیاسی و منافع قدرتهای جهانی و خیانت یک سری از خوانین کرد به قاضی محمد ریئس جمهور کردستان منجر به سرنگونی جمهوری کردستان شد . بعداز سرنگونی جمهوری کردستان حیات سیاسی حزب دمکرات هم تغیر پیدا کرد. در سال ١٣٥٧با پیروزی انقلاب ملیتهای ایران بر علیه حکومت پادشاهی ایران بار دیگر حزب دمکرات کردستان با یک رهبری پر قدرت سیاسی در صف اول مبارزه ملت کرد قرار گرفت دکتر قاسملو کوشش می کرد که مبارزه ملت کرد را وارد فاز جدید نماید.

از جمله تبدیل پیوند مبارزه ملت کرد با مبا رزه سراسری ملیتهای ایرانی وتقویت دیالوگ سیاسی و پیگیری مسله کرد از طریق مذا کره بدون خون ریزی در این شرایط چپهای کردستان تبیلیغات شوم و ضد ملی کردستان که گویا حزب دمکرات کردستان نمایده سرمایداری است و قبل از جمهوری اسلامی باید بساط حزب دمکرات برچیده شود و جنگ داخلی را در کردستان راه انداختند. اثر این تبلیغات ضد ملی هنور گریبانگیر ملت کرد است.

در هین مقطع حساس در کنگره هشت حزب دمکرات انشعابی غیر سیاسی به وجود امد که به سود مبارزه ملت کرد نبود که بعداز مدتی به همت و کوشش همفکران دکتر قاسملو قائله انشعابیون کنگره هشت خا تمه یافت و به اغوش حزب دمکرات کردستان ایران برگشتند ولی ته مانده افکار انشعابیون کنگره هشت در حزب دمکرات باقی مانده بود که در کنگره سیزده حزب که یک کنگره قانونی بود و خودشان هم در یک پروسه سیاسی و دمکراتیک به آن رای داده بودند نمایان شد، بار دیگر انشعاب را در حزب به وجودآوردند به اقرار مسئول انشعابیون, کنگره سیزده انشعاب کنگره سیزده ایده سیاسی نبوده بلکه به خاطر پست و مقام بوده و دست نایاران حزب دمکرات کردستان ایران در کار بوده است که پشیمان از اعمال خود هستند اما راه حلی منطقی برای بازگشت ندارند.

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی