"an independent online kurdish website

یک سال قبل نیروهای گروە تروریستی- تکفیری دولت اسلامی عراق و شام”داعش” با حملە بە روستاها و متعاقبا شهر کردنشین شنگال در اقلیم کردستان عراق، مرتکب جنایاتی در حق کردهای ایزدی شدندaref-shexahmadi-0

کە از هر لحاظ لکە ننگی است در تاریخ بشریت و شرم آورتر آنکە کە پشتیبابان منطقە ای و حامیان جهانی این گروە تبهکار، اینک بعد از یک سال می خوهند آنرا با تبعیض سیستماتیک  و تفسیر هالیوودی کم رنگ جلوه داده و بە نوعی آنرا در تاریخ کشورهای جهان سوم طبیعی جلوە دهند.

در تابستان سال 2014 تروریستهای گروە داعش طی چندین حملە پی در پی با جدا کردن مردان و افراد کهنسال، زنان و دختران ایزدی را کە از نظر تفاسیر قرون وسطایی آنان بعنوان “سبیە” و غنیمت جنگی بە شمار می رفتند سوار بر کامیونها، ابتدا بە شهر اکثرا ترکمن نشین “تلعفر” در شمال عراق بردە و از آنجا هم بە پایتخت تروریستها، یعنی شهر “رقە”  در سوریە بردە می شوند.

شهر رقە بعنوان مرکز خلافت تبهکاران گروە داعش از اهمیتهای خاصی برای آنها برخوردار است و مرکز کنترل سیاسی، خزانە داری، تعلیم نیروهای تازە نفس وغیرە، می باشد.

در این شهر، بانوان ایزدی با دستور مستقیم “ابوسیاف” از رهبران داعش و اهل کشور تونس کە در سال جاری توسط نیروهای امریکایی و در یک عملیات ویژە در سوریە کشتە شد و همچنین همسرش “نسرین” برای فروش و همچنین جهت “جهاد نکاح” برای امیران و سرکردگان تروریستهای داعش بعنوان غنیمت جنگی عرضە می شوند.

علیرغم اصرار زنان و دختران ایزدی و تقاضای آزادی خود از این گروه وحشی، بە منازل مختلف در رقە و دیگر شهرهای تحت کنترل داعش بردە شدە و در آنجا هم در بازارها و اماکن عمومی بە فروش می رسند.

اگرچە حکومت اقلیم کردستان برای نجات آنها از دست این گروە تروریستی بە هر هر نحو ممکن و با تلاش در عرصە بین المللی و حتی متوسل شدن بە صلح عشایری و گفتگو با بعضی از شیوخ عشایر عرب در سوریە و عراق دست زد، اما تنها تعداد اندکی از این زنان و دختران آزاد شدند و طبق آمارها داعش نزدیک 5000 زن و دختر از کردهای ایزدی را ربودە و اینک سرنوشت آنها در هالە ای از ابهام است.

متاسفانە از همان روزهای اولیە و آغاز این جنایات در حق بخشی از بشریت، کشورهای غربی و اروپایی با ارسال هیأتهایی بە اقلیم کردستان و در گفتگو با مسئولین محلی قول و قرارهای دادند کە هیچکدام تا کنون عملی نشدە و تنها بیشتر خوراک رسانەای بودە است.

نمایندە پاپ واتیکان، سفیران و کنسولگریهای بیشتر کشورهای غربی از آغاز جنگ داعش با کردها و همزمان آوارەگی بیش 1.500.000 یەک و نیو میلیۆن و پناە آوردن آنها بە اقلیم کردستان عراق، از محل اسکان آنها در مناطق مختلف دیدار کردەاند. وضعیت اسف باری کە زنان و کودکان و افراد کهنسال از اقوام و ملیتهای مختف همچو، کردهای ایزدی، ترکمن ها، مسیحی ها، اعراب عراق کە بر اثر حملات داعش مجبور شدە اند خانە و کاشانە خود را رها سازند و برای مصون ماندن از تجاوز بە عنف و کشتار بی رحمانە توسط تروریستهای داعش دست بە دامان اقلیم کردستان شدە اند، اینک بعد از گذشت یک سال کامل از ورود آنها بە مناطق امن، در انتظار قول و قرارهای مسئولین محلی و سازمانها و نهادهای بین المللی هستند.

از همان ابتدا، تبعیض سیستماتیک غربیها در مورد اقلیت های دینی و قومی همچو ایزدیان و از سوی مقامات بین المللی بە وضوح دیدە می شد، کنسولگری فرانسە در اربیل حاضر شد تنها برای آواره گان مسیحی کە از مرکز عراق و دیگر مناطق تحت کنترل داعش فرار کردە بودند، با اعطای ویزا موافقت کند و حتی برخی از بیماران از میان آواره گان مسیحی را بە کشورهای همچون اردن و لبنان بفرستد!!!.

اما ایزدیانی کە تا مدتها بر بالاهای کوههای شنگال بە دلیل نبود آب و مواد خوراکی هر روز قربانی می گرفتند را کسی بر عهدە نمی گرفت! نمایندە پاپ در سفر چند ساعتە بە اربیل، تنها بە کمپ آوره گان مسیحی در منطقە”عنکاوە” اربیل سر زد و با پناهندە گان مسیحی کە در دو کلیسای “میر گورگیس” و ” میر یوسف” شهرک عنکاوە و همچنین در برخی روستاها و نیز در شهرک “بحرکە” اسکان دادە شدە بودند دیدار کردند.

همزمان دولت ترکیە هم برای همدردی تنها با ترکمن های کە از شهر تلعفر و دیگر مناطق اطراف موصل آوارە شدە بودند از طریق کونسولگری خود در اربیل و سفر دیگر مقامات ترک بە استان “دهوک” خدماتی را ارائە می کرد کە تاکنون هم ادامە دارد.

اما گویا همچنان کە ایزدیان کردستان بعنوان تنها مردمانی کە با داشتن آیین کهن “ایزدی” در عراق و سوریە تنهاترین بودند در مورد خدمات بین المللی و رسیدگی سازمانهای حقوق بشری هم همچنان مورد بی مهری قرار گرفتند و تنهایشان گذاشتند.

اگرچە رسانە های غربی برای ساخت و تدوین فیلمهای پر فروش هالیوودی خود بە کوههای شنگال سر می زدند و برای تصویر برداری از تراژدی موجود در آن کوهها، حاضر بودند مشکلات متعدد زنان و کودکانی کە اشک از چشمانشان جاری بود را گوش کنند و برای فیلمهای خود متریال آمادە کنند، اما کسی حاضر نبود در جهت رفع این مشقت و رنج انسانی تنها گامی مثبت بردارد.

اکنون جان و ناموس 5000 دختر بی گناە ایزدی کە توسط گروە تروریستی داعش بە برده گی گرفتە شدە اند بە اندازە یک دختر امداد رسان امریکایی در نزد غربیها مهم نیست.

در این چند روز روزنامه نیویورک تایمز و برخی شبکە های تلویزیونی کشورهای غربی با انتشار گزارشی مفصل از تجاوز سیستماتیک تروریست های داعش به زنان و دختران ایزدی سخن می گویند. اما چنانکە می بینیم نام و نشان بانوان ایزدی تنها در مقدمە خبر موجود است، اما آنچە کە مورد بهرە برداری امریکا و غربیهاست تنها تجاوز ابراهیم عواد”ابوبکر بغدادی” بە یک دختر امدادرسان آمریکایی بوده که در سال 2013 گروگان گرفته شده بود.

شبکه خبری “ای بی سی نیوز” با انتشار گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی خبر داد خانم “کایلا مولر”، شهروند ایالات متحده امریکا که به دست داعش اسیر شده بود و سال گذشته به قتل رسید، مکررا مورد تجاوز جنسی ابوبکر البغدادی، رهبر این گروه قرار گرفته است.

همزمان  روزنامه “ایندیپندنت” در گزارشی مفصل و با استناد به اظهارات یک دختر ایزدی کە بعنوان شاهد زندە ماجرا که با خانم مولر در اسارت داعش بوده، جزئیات بیشتری از این ماجرا را فاش کرد.

خانم مولر در اوت 2013 در هنگام خروج از یک بیمارستان در حلب ربوده شده بود و داعش برای آزادی وی پنج میلیون یورو درخواست کرده بود. اینک غربیها با استناد بە گفتە های  یک دختر ایزدی بعنوان شاهد در ماجرای مذکور عنوان می کنند کە تجاوز به دختر امریکایی از نظر رهبر داعش و اعضای آن بە مثابه “جایزه ای” بوده که داعش برای پیروزی های خود به اعضایش اهدا می کرده است.

مسئولیت تجارت و برده داری جنسی در گروە داعش با دو فرد به نام نسرین “ام سیاف” و همسر وی ابوسیاف، که مدیریت امور مالی داعش را بر عهده داشتە، بودە است. ام سیاف در ماه مه سال جاری چنانچە گفتە شد توسط نیروهای ویژه آمریکایی در سوریه بازداشت شد و اعلام شده که به دلیل جنایاتش، باید در اقلیم  خودمختار کردستان مورد محاکمه قرار گیرد.

اکنون دول غربی با اظهارات عجیب و رسانە ای کردن آن در مورد حالات تجاوز بە یک دختر امریکایی کە بە عقیدە آنها ابوبکر البغدادی او را جزء مایملک خود دانستە و قبل و پس از هر تجاوز به این دختر نماز خوانده تا این جرم خود را با ادعای پرهیزکاری سرپوش بگذارد، می کوشند جنایات تروریستهای داعش علیە زنان و دختران ایزدی را بە حاشیە بکشانند و از تجاوز بە یک دختر امریکایی یک فیلم جهانی و مهم “هالیوودی” کە بە تقابل و رویاروشدن دو فرهنگ و تمدن غربی و شرقی خواهد انجامید، بسازند.

 

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی