"an independent online kurdish website

دور دوم انتخابات مجلس دهم در روز جمعە ( ٢٩ آپریل ٢٠١٦ى میلادى) برگزار شد بدین سان کرسیهاى خالى دور اول اشغال وترکیب دور دهم مجلس شوراى اسلامى ایران تکمیل گردیدomer_sherifzade

بسیارى از ناظران سیاسى نتایج انتخابات را مثبت ارزیابى کردندند ، اعتقاد شمارى از ناظران بر آن است ترکیب مجلس دهم در راستاى تداوم انتخابات ریاست جمهورى دو سال گذشتە است تا دولت حسن روحانى را در اجراى برنامەها و شعارهایش در آیندە همراهى نماید اصلاحات سیاسى در سیستم دولت ایران آهستە اما استوار پیش مى روند قابل پیش بینى است ترکیب مجلس دهم بتواند کمکى بە تغییر تدریجى شطرنج سیاسى ایران بنماید.  

 

دور دهم انتخابات مجلس ایران با دورهاى پیشین متفاوت بود زیرا این اولین بار در ٣٧ سال گذشتە ( صد البتە در طول تاریخ ایران ) بود کە آراى ریختە شدە بە صندوقها بدون تقلب شمارش شد هر آنچە بە صندوقها انداختە شد ، از آنها هم بیرون آمد ، چرا رژیم اسلامى ایران تن بە این ریسک داد ؟ پاسخ بە آن از حوصلە این مقالە خارج است.

 

 کیفیت نتایج انتخابات نشان داد مردم ایران یاد گرفتەاند چگونە وارد گود انتخابات شوند و رأى خود را بە صندوقها بیاندازند ، انتخابات ستون فقرات دمکراسى است ، دمکراسى بدون انتخابات همانند ماشین بدون موتور است ، سطح آگاهى انتخاب کنندە گان براى یک انتخابات خوب بسیار مهم است نتایج انتخابات دو مجلس نوید از رشد سطح اگاهى سیاسى مردم ایران میدهد.

 

جناح افراطی بە رهبرى على خامنە اى در رأس بازندەگان انتخابات بە ویژە در انتخابات مجلس خبرگان رهبرى است  شکست این جناح چنان بزرگ است کە موقعیت خامنە اى را تا سطح رهبر اپوزسیون دولت تقلیل دادە است  گر چە اقتدار خامنە اى بر نهادهاى قدرت با این زودیها از بین نمى رود اما میتوان امیدوار بود کە نتایج انتخابات شمارش معکوس اتوریتە او را آغاز کردە باشد.

 

انتخابات هر دو مجلس ( خبرگان رهبرى و شوراى اسلامى ) در تهران فوقالعادە بود ، ٥٠% از مردم بسیار هوشمندانە بە پاى صندوقهاى رأى نرفتند تا با عدم مشارکت خود رهبر ولاویت فقهیى را در چند قدمى خود تنبیە کردە باشند ، ٥٠% دیگر مردم تهران بسیار آگاهانە بە میدان انتخابات رفتند تا با رأى خود راە گذر بر دیکتاتورى را هموار نمایند ، تهران فقط بزگترین شهر ایران نیست بلکە مرکز ثقل سیاسى ایران بودە و خواهد بود سرنوشت سیستم سیاسى ایران در تهران مشخص میگرد مبالغە نیست اگر انتخابات هفتم اسفند در تهران را بعنوان رفراندوم تلقى کرد.

 

نتایج انتخابات نشان از تفوق مثلث روحانى ـ رفسنجانى ـ خاتمى دارد ، این مثلث در حال رفرم و ترمیم سیستم سیاسى و اقتصادى رژیم دینى ایران است ( اصلاحات در سیستم دولت بدون اصلاحات در جامعە ) عملکرد و گفتارحسن روحانى در دو ساڵ گذشتە سنجیدە و هماهنگ بودە است از همین امروز مشخص است حسن روحانى کرسى ریاست جمهورى را در انتخابات دو سال آیندە براى خود همچنان حفظ نماید ، اگر فرض را بر آن بگذاریم مرگ على خامنە اى را در دو ساڵ آیندە غافلگیر کند ، ایران همان روندى را مى پیماید کە برازیل و آرژانتین … طى کردند ( گذر بر دیکتاتورى با حفظ سیستم سیاسى ).

 

نتایج انتخابات دور دهم مجلس براى کوردها خوشایند نبود در استان تنش زاى آذربایجان غربى ، کوردها  بازى انتخابات را بە رقباى تاریخى خود باختند از مجموع ١٢ نمایندە منتخب این استان چهار الى پنج نفر داراى ملیت کورد میباشند از آن مهمتر سە نمایندە منتخب شهر رضائیە ( ورمى ) است کە هر سە نمایندە داراى ملیت آذرى میباشند انتخاب ٨ نمایندە آذرى در استان آذربایجان غربى بیانگر تغییر فاحش دموگرافى جمعیت این استان بە ضرر کوردها است ، اگر از تیغ استصوابى شوراى نگهبان فاکتور بگیریم کە چگونە کاندیدهاى شناختە شدە و معتبر کورد را درو کرد ، عدم انسجام سیاسى و ملى کوردها در مقابل رادیکالیزم سازمان یافتە آذریها را باید بە منزلە دلیل عمدە شکست کوردها بە حساب آورد ، تغییر ترکیب جمعیت استان آذربایجان غربى ، چالش جدید و بزرگى براى فرداى کوردها بە حساب مى آید.

 

گر چە گفتمان ملى ( قومى ) در فضاى کوردستان همیشە فضاى غالب بودە ، اما اینبار در استان آذربایجان غربى کوردها مغلوب گفتمان قومگرایی رادیکال آذریها شدند ، گفتمان قومى آذریها چنان افراطى بود کە ترجمان آن فرهنگ لغت انحصار بفرد خود مى طلبد ( افشاى سخنان نادر قاضى پور تنها بخش کوچکى از آن گفتمان افراطى بود ).

 

کوردها تنها در استان آذربایجان غربى بازى انتخابات را نباختند ، از مجموع ٣٨ نمایندە منتخب در پنج استان کوردستان ( آذربایجان غربى ، کوردستان ، کرماشان ، ایلام و لرستان ) فقط ٨ نمایندە بە طیف اصلاح طلبان تعلق دارند از این تعداد هم ٤ نمایندە داراى ملیت آذرى مى باشند این در حالى است کە منابع نزدیک بە اردوگاە اصلاح طلبان ادعا دارند کە قریب بە ٥٠% از ترکیب مجلس دهم را در اختیار خود دارند در مجلس ششم از مجموع ٢٩ نمایندە در چهار استان کوردستان ( ایلام ، کرماشان ، کوردستان و آذربایجان غربى ) ١٩ نفر گرایشات اصلاح طلبى داشتند ، گرایشات سیاسى ١٣ نمایندە مشخص نیست کە اصطلاحا آنها را در ردیف نمایندە گان مستقل طبقە بندى نمودە اند ، تعداد ١٧ نمایندە اصولگرا در کوردستان بسیار نگران کنندە است زیرا نمایندەگان اصولگرا ، نمایندە گان رژیم بە عبارت دیگر جاسوسان رژیم در کوردستان محسوب مى شوند ، ١٨ نمایندە زن بە مجلس از دیگر دستآوردهاى انتخابات دور دهم مجلس ایران بود ، سهم کوردها در این مورد هم ، صفر میباشد در نتیجە میتوان و باید کوردها را در لیست بازندە گان انتخابات دور دهم مجلس شوراى اسلامى ایران قرار داد.

 

آنچە رخ داد ، اتفاقى سادە اى نبود ، معادلات سیاسى فرداى کوردستان را متحول خواهد کرد ، تکلیف و مسئولیت جدیدى را هم بر دوش کنشگران سیاسى کورد خواهد گذاشت ، تغییر دموگرافى توأم با تغییر فضاى سیاسى جامعە کورد باید جدى گرفتە شود ، رهبران سیاسى و روشن فکران کورد لازم است بار دیگر برنامە هاى سیاسى خود را از نو مطالعە نمایند ، از سیاست و شعارهاى تکرارى و خستە کنندە بپرهیزند.

حزب دمکرات کوردستان بە رهبرى خالد عزیزى و جبهە متحد کورد ، دو سازمان سیاسى کورد بودند با تحمل فشارها و محدودیتهاى زیادى بخشى از انرژى خود را صرف هدایت و پیش بردن پروسە انتخابات دور دهم مجلس نمودند اما این دو حزب سیاسى بە دلیل امکانات محدود و ناچیزى کە داشتند نتوانستند سرنوشت و روند انتخابات را در راستاى منافع ملت کورد تغییر دهند.

ع ـ شریف زادە ـ دوم ماە ماى ٢٠١٦ى میلادى ـ آلمان

 

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی