"an independent online kurdish website

در سکوتی بودیم که ندایی برخاست 

از ته تاریکی چه صدایی برخاست  

نه ز یک جا که همه اهل جهان فهمیدند  aref-shexahmadi-0

کین گل پرپر باغ ز چه جایی برخاست (شعر فرامرز اصلانی)

خانم ندا آقاسلطان یکی از ده‌ها نفری بود که در جریان اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ در روز شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ (۲۰ ژوئن ۲۰۰۹) به ضرب گلوله کشته شد. انتشار فیلم کوتاهی از لحظات جان سپردن وی که با تلفن همراه گرفته شدە بود، بازتاب‌های فراوانی در رسانه‌های جهان به‌دنبال داشت. بیشک لحظه جان سپردن ندا آقا سلطان یکی از پر بیننده‌ترین فیلمهای مرگ یک انسان در تاریخ بشریت بودە است.

ندا آقا سلطان” در داخل و خارج از ایران، به‌ عنوان نماد ندای اعتراض و آزادی خواهی ایرانیان و نماد صدای اعتراض دموکراسی خواهان در این اعتراضات مردمی شناخته می‌شود و برخی از عنوان “فرشته آزادی” برایش استفاده کرده اند.

بعد از روی کار آمدن رژیم ولایت فقیە، خمینی با نفی تمامی دستاوردهای عظیمی کە بانوان ایران در طول تاریخ سیاسی – اجتماعی خود در ایران برای تحقق یافتن کامل آن کوشیدە بودند، هر تحول فکری و پیشرفت زنان ایران را وسوسە شیطان نامید و از همان اوان حکومت خود تیشە بر ریشە اصالت زن در جامعە زد و در بیانی خشن و بە دور از هر منطقی عملا دخالت مستقیم زنان در عرصە های مختلف اجتماع را منافی عفت و نقشە شوم بیگانگان قلمداد کرد.

بخشی از دیدگاە بنیانگذار رژیم در مورد زنان ایران چنین است: ”   اينجانب به زنان پرافتخار ايران، مباهات می كنم كه تحولی آنچنان در آنان پيدا شد كه نقش شيطانی بيش از پنجاه سال كوشش نقاشان خارجی و وابستگان بی شرافت آنان، از شعرای هرزه گرفته تا نويسندگان و دستگاه‌های تبليغاتی مزدورانش بر آب نمودند و اثبات كردند كه زنان ارزشمند مسلمان دچار گمراهی نشده و با اين توطئه های شوم غرب و غربزدگان آسيب نخواهد پذيرفت“.

 

و اینک با سپری شدن بیش از سە دهە از حکومت ملایان شیعە بر ایران هر از چند گا‌هی در گوشە و کنار این کشور بی حرمتی، بی عدالتی، خشونت، اسید پاشی و تجاوز گروهی و فردی بە زنان و دختران را بە کرات می شنویم و از رسانە ها می بینیم.

حال سوال اینجاست کە کدامین ارگان رژیم ولایت فقیە کوچکترین عکس العملی در راستای ریشە کن کردن چنین خشونت ها و بی عدالتیهای را در مورد زنان ایران انجام دادە و کدام یک از مسببین، متجاوزین و قاتلین در پروندە های مربوط بە جنایت علیە زنان و دختران این مملکت پیگیری شدە و بە نتیجە رسیدە است؟!

از تجاوز گروهی بە زنان و دختران در خمینی شهر ، اسید پاشی های هر روزە و موردآخری هم تجاوز بە یک دختر دانش آموز ٩ سالە بە نام “ندا” اهل روستای قرە محمد از توابع استان زنجان از سوی معلم روستا کە این جرم از هر لحاظ محرز است و می بایست متجاوز بە اشد مجازات محکوم گردد، اما متاسفانە بنا برگزارشات پزشکی قانونی و چون جنایتکار از حامیان رژیم ولایت فقیە هستند تاکنون هیچگونە پیگیری قضایی آنچنانی صورت نگرفتە و عامل چنین جنایتی بنا بر گفتە خانوادە فقیر این دختر مظلوم چندین بارآنها را تهدید کردە و آزادانە در روستای نامبردە مانور می دهند.!

آری خشونت و بی حرمتی بە حقوق زنان و دختران در اساسنامە رژیم ولایت فقیە موجود است و بدین خاطر است کە عمدا هیچ رسیدگی در این بارە صورت نمی گیرد و قاتل ندا آقا سلطان و متجاوزان بە حقوق دیگر نداها در این کشور همچنان آزادانە بە جرایم خود ادامە می دهند.

خمینی در کتاب تحریرالوسیلة، باب النکاح، مسئله 12 چنین می گوید: ” کسیکه زوجه اى کمتر از نه سال دارد وطى او براى وى جایز نیست چه اینکه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما سایر کام گیریها از قبیل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد“.!!

اکنون پزشکی قانونی هم در مورد این دختر ٩ سالە همان دستورات غیرانسانی خمینی را بە عنوان منبع قضایی خود ذکر می کند و چون دخولی انجام نگرفتە پس هیچگونە پیگرد قضایی و قانونی هم نباید داشتە باشد.

زمانیکە موسس رژیم یعنی خمینی در کتابش چنین فتوای ضد بشری و مغایر با هر قانون شناختە شدە صادرکردە، پس چرا باید انتظار داشت خشونت و تجاوز با بودن ملایان پایانی خواهد داشت

بنا بر آمارهای مراکز مشاورە حقوقی و خانوادگی تجاوز به کودکان توسط بزرگسالان (پدوفیلی) یکی از معضلات اجتماعی است که نمی‌توان به آمار دقیق آن در ایران پی برد. بخشی از کودکان قربانی، از ترس خانواده و آبرویشان از بازگو کردن شرح حال خود پرهیز می‌کنند و بدتر از همە سازمان خاصی نیز وجود ندارد که به طور مشخص و کارا به این مسائل بپردازد.

براين اساس روند ادراە کشور توسط رژیم ولایت فقیە عمدا در حال حرکت به سوی افزایش نابرابری‏ها و بی عدالتی های اجتماعی و خشونت بیشتر در جامعە است. بر اين اساس دو نکته قابل طرح است: اول اینکە  اصل وجود مفاسد و معضلات نظير تبعيض، بی عدالتی، مفاسد اداری، رانت خواری، قتل و تجاوز …، در کل جامعه و سازمانهای مديريتی کشور، امری غير قابل انکار است و اين موضوع را باید به کل حاکمیت ولایت فقیە تسری داد و مسبب اصلی حاکمیت است. دوم اینکە به رغم ادعاهای رژیم و اینکە آنها نيز بيشترين سعی خود را در اصلاح معضلات و مشکلات جامعه و برخورد با مفاسد گذاشته اند و اقدامات اساسی جهت بسط عدالت اجتماعی و زدودن فقر، مفاسد و خشونت انجام دادە اند، تنها یک ادعای تکراری بیش نیست، چرا کە اساس این رژیم بر روی پایە های خشونت و تجاوز بنیان گشتە است.

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی