"an independent online kurdish website

ریاکار و فرافکن و یاوەگوی و متوهمین در خور رقت سپاە اشغالگر پاسداران ایران بنابە خوی توحش و تهاجم و اشغالگری خود و جهت تمدید میثاق با آرمانهای فرهنگی خویشshoresh-golkar

کە همانا ترور و ویران کردن و کشتن و سوزاندن است در سرزمین کوردستان با هجوم مغول اسا و بە خاک و خون کشاندن جان و مال ملت کورد ستمدیدە و در یوغ اشغال کە فلسفە وجودی این ملت کهن و صلح طلب و انسان دوست کورد د طول تاریخ از این قرار بودە است کە هر کس که به این ملت ظلم کند با او خواهد جنگید هر کس که به این ملت انسانی نگاه کند با او انسانی رفتار خواهد کرد . و هیچ وقت کسی را نژاد و دین برتر ندانستە و نه همچنین بە هیچ وجە ممکن خود را نیز نژاد برتر ندانستە و لازم بە ذکر است کە بە درازای تاریخ هدف ملت کورد از جنگیدن دفع یورش متجاوزین و تنها بە خاطر رهایی از چنگ اشغالگران و استقرار شادی و آزادی بودە و است ، نە استبداد و زورگوئی بە انسانهای دیگر

و در این مدت دوبارە تاریخ تکرار شد و در ایرانی پارسی اشغالگر در صدد احیای شاخصه دیرین خود بر امدند تا بار دگر بە جهانیان ثابت کنند کە پیشرفت و مدرنیزاسیون و انسانیت و عدالت و اشتی هنوز برای این مفلوکان غریب و نا اشناست و با غریزەی تاناتوس اینها سنخیتی ندارد

چون اینان کسانی هستند کە بە درازای تاریخ بە خاطر دروغگوی و نیرنگبازیشان تحقیر شدەاند و تسلیم شدن و متجاوزپرستی و چاپلوسی و خوش خدمتی بە متجاوزین پیشە شریف آنها بودە است،

همین امر باعث شدە ایرانی پارسی از پرنسیپل های اخلاقی محروم بوده و از بیماری بی اخلاقی و بی فرهنگی، شدیدن رنج ببرند.و این بە بزرگترین مشکل برایشان تبدیل شدە است.

بە همین خاطر برخورد متوحشانە و دور از شئون انسانیشان در سرزمین کوردستان و دروغگوی و درچ اخبار کذب در رابطه با شهیدکردن شماری از فرزندان راستین ملت دربند کورد این واقعیت را بە مثه ظهور گذاشت کە این یک امر بدیهی است از طرف این اشغالگران و ریشه در بحران اخلاقی کە همانا بی اخلاقی و بی بندوباری است دارد.

هدف ایرانی پارسی از چنین برخوردی با سرزمین کوردستان و مردمانش کە بە صورت مختصر ذکر ان رفت این است کە مفاهیمی چون اشتی و انسانیت و صلح و عدالت و زندگی ارام و فضیلت‌های سنتی ملت کورد روزبه‌روز از معنای واقعی خود دورتر ‌شوند و ایرانی پارسی با خیال راحت بتواند در چنین اوضاع و احوالی، تلاش برای تحقق آرمان‌های بشری، دستیابی به امنیت، سعادت، استقرار عدالت و سایر ارزش‌های انسانی و اجتماعی را ناکام و عقیم بکند و به جای آنها، تضاد و تعارض، خشونت، خصومت، جنگ و گرایش به ضد ارزش‌ها و رذیلت‌های اخلاقی ایرانی پارسی گسترش ‌یدهد تا اشغالگریش استمرار یابد

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی