"an independent online kurdish website

آقای قادر الیاسی از کادرهای برجستە رهبری حزب دموکرات کوردستان ایران طی نوشتەای در ارتباط با نامە نویسندگان نامە بە آقای خامنەای موضوعاتی را سرهم بندی کردە تا بە خیال خود اهداف و موضوعات پشت پردە نویسندگان نامە را افشا کند.hadi_sofizade

لازم بە یادآوریست بهنگام انتشار نامە ما بە آقای خامنەای این کادر فرهیختە رهبری حدکا در کامنتی توهین آمیز و بددهنانە خطاب بە امضاکنندگان نامە و شخص بندە فرمودند کە ” بە روی شماها کە بە خامنەای نامە می نویسید تف میکنم ” و در جایی دیگر نوشت ” از خون افراد حدکا کە در اشنویە و مریوان شهید شدند شرم کنید ” ( نقل بە مضمون )

اساسا با همچون کسی کە از چنین ادبیات سخیفانە و غیراخلاقی استفادە میکند دلیلی برای بحث نیست و منطق فکری ایشان مشخص است، اما در اینجا مناسب دانستم الفاظ زنندە او را بە حساب فقر فرهنگیش بگذارم و نوشتەاش را بی پاسخ نگذارم تا اولا فکر نکند نوشتە ایشان بی پاسخ ماندە است وما را یارای پاسخ بە او نیست و دوم اینکە او را از خواب خرگوشی بیدار نمایم و در عالم خود بیرون آید و بداند کە دنیای بزرگتری از دنیای او هم هست کە او قادر بە درک آن نیست. از جهت دیگر هم کە بنگریم کسانیکە با تاریخ آشنایی دارند میدانند کە گاندی کشوری را از یوغ استعمار آزاد کرد اما چون نتوانست یک نفر از ملت خود را آگاە سازد همان نفر قاتل جان او شد. منهم برای جلوگیری از تکرار تاریخ مناسب دانستم بە این عضو برجستە رهبری حزب دموکرات کوردستان ایران پاسخ کوتاهی دادە باشم تا شاید موثر واقع گردد.

بلحاظ زمانی بیش از سە ماە از نامە سرگشادە ما بە آقای خامنەای میگذرد، در این سە ماە تحولاتی بسیاری در منطقە روی دادە است و روند تحولات منطقەای با دوراندیشی سیاسی ما در ارتباط با اوضاع منطقە و ضرورت نامە بە آقای خامنەای بیش از پیش عینیت یافتە، اما آقای الیاسی در این مدت سە ماە تمام تلاشش را بە کار انداختە تا خارج از نوعی عقدەگشایی اثبات کند نویسندگان نامە خائن، پادوی خامنەای، رسوا و منفور بودەاند.

سال گذشتە حزب دموکرات تعدادی از نیروهای خود را از دست داد، این عضو رهبری حدکا کە خود را ادامە دهندە راە شهدای حزبش میداند بجای بازگشت بە وطن و ادامە راە شهدایشان، از دور بە دیگران می تازند و خون آنان را وسیلە قرار دادە کە هرکس در بیرون از دایرە آنان قدم بردارد خائن و آن هست کە ایشان می پندارد. از نظر او عکس گرفتن با جامانە و پرتاب آن بە فیسبوک تمام کار است و باید پشت سر جامانە ایشان قرار گرفت. البتە باید منتظر ماند کە این دستە از افراد کە از دور آتش توپخانەیشان گردوخاک برپا میکند حاضرند بە فصل جدید مبارزە مسلحانە حزبشان تحت نام ” راسان ” بپیوندند و وفاداریشان بە خون شهدایشان را بە اثبات برسانند و آنچە را در خیال خود نماد انقلابیگری میدانند عملی کنند یا تنها از خون آنان علیە دگراندیشان استفادە ابزاری می کنند، چرا کە نامبردە نامە ما را در مخالفت با ” ڕاسان ” دانستە است!! سوال اینجاست کە اگر این افراد بە وظیفە حزبی، ملی و انقلابیگیری خود عمل نکنند آیا آنان باید شرمندە خون شهدایشان باشند کە برای بە کام مرگ فرستادنشان از راە دور کف می زنند و حاضر نیستند از زندگی مرفە خود در اروپا دست بردارند یا افرادی مثل ما کە در چارچوب آزادی بیان بە رهبر یک کشور نامە می فرستیم تا شاید او را از ادامە اشتباهاتش برحذر داریم؟

بندە طی نوشتەای کە لینک آن در زیر خواهد آمد توضیحاتی در ارتباط با محتوای نامە و هنر نامە نویسی دادەام و نیازی نیست کە بە جزئیات دیگری در این وقت کوتاە بپردازم، ضمنا جهت یاداوری در چند سال گذشتە و از بدو بحران سوریە چندین مقالە در سایتهای معتبر منتشر کردەام کە بنوعی مرتبط با بحران جاری در منطقە است و جوهرە نامە برگرفتە از مطالعات دقیق پیرامون اوضاع منطقەایست کە بازهم جهت اطلاع لینک آرشیو مطالب را در زیر خواهم گذاشت.

در اینجا تنها میخواهم این عضو رهبری حدکا را بە این واقعیت آگاە سازم کە اصولا نامە نگاری بە هر کس با توهین و افترا تنظیم نخواهد شد بلکە ادب و نزاکت در آن رعایت میشود چرا کە رعایت ادب نویسندە جزو ارزشهای اخلاقی است و ضمنا در نامەنگاری با زبان و عرف دیپلماتیک نکات ظریف و کارشناسانەی در آن رعایت میشود کە درک آن برای مردم عادی قابل فهم نیست. برای نمونە نامە ما بگونەای تنظیم شدە کە در جاهایی با زبان خاصی بە زخم خامنەای نمک پاشیدە شدە تا آرامش او را بهم بزنیم و بیادش آوردەایم کە آیا بخاطر دارد اردوغان چە توهینهایی بە شما نمود؟ حال از نظر این عضو فرهیختە حدکا این نوع بیان ما دلسوزی برای خامنەای تعبیر شدەاست.

لازم بە یادآوریست زندە یاد د. قاسملو مدام بە اعضای حزبش تذکر میداد کە از زبان توهین و افترا بە دشمن پرهیز نمائید. خود او خمینی را آیە اللە خمینی و یا آقای خمینی خطاب میکرد. متاسفانە این عدە چیزی از د. قاسملو بە ارث نبردەاند.

این عضو برجستە رهبری حدکا چون تصور میکند کە باید هرچیزی از کانال حزب متبوع ایشان عبور کند گرنە فاقد مشروعیت است و از این منظر ارزشی برای منفردین سیاسی و روشنفکری قائل نیست و در قاموس او نمی گنجد کە افراد مستقلی در جامعە پیدا شوند کە خارج از مدار حزبی بە اظهارنظر بپردازند و کماکان تصورش این است کە نامە ما با دستور پ.ک.ک نوشتە شدە است و پ.ک.ک از ترس آن افراد جرات بعهدە گرفتن مسئولیت آنرا ندارد!!.

این عضو ذوب شدە رهبری حزب دموکرات اندکی تامل بە خرج نمیدهد کە افراد مستقل و خارج از مدار حزبی نیز حق اظهارنظر دارند و ممکن است دلیل کافی و محکمە پسند برای ارائە مواضعشان داشتە باشند. ایشان در ابتدای نوشتە خود از آقای کوسار فتاحی بعنوان یکی از مدافعین نامە نام بردە است و در سرهم بندی نوشتە خود سعی نمودە دفاع آقای فتاحی و دیگران را زیر سوال ببرد . این در حالیست کە آقای فتاحی از محتوای نامە ما بهیچوجە دفاع ننمودە بلکە علیە بددهنی مخالفین نامە کە عموما حزبی بودند اعتراض نمودەاست. اگر بازهم بە مقایسە کارنامە افراد بپردازیم آقای فتاحی پدر و عموی خود را در راە آزادی کوردستان از دست دادە در حالیکە آقای الیاسی کە در خیال خود ادامە دهندە راە شهیدان است بە اروپا گریختە و از دور با توپخانەاش اتشباری می کند، آنگونە نشان میدهد کە او یک کورد ١٨ عیار است و دیگران چون مثل او نمی اندیشند خائن و وطن فروش هستند. این عضو فرهیختە دستگاە رهبری حزب دموکرات برای یک لحظە تردیدی بخود راە نمیدهد کە کسانی بودەاند کە برای آن حزب هم فداکاری کردەاند و اگر امروزە بهرجهت با آن حزب زاویە پیدا کردەاند خائن نیستند و باید مشکل را در حزب جست نە در افراد راندە شدە. این چهرە برجستە حزب دموکرات قادر بە درک آن نیست کە اگر او در سالیان دور و درازو زندگی در اروپا کە بە اوازخوانی مشغول بودە، شخص بندە دهها و صدها نشریە حزب دموکرات را در داخل کشور پخش و منتشر کردەام و جان خود را بە این خاطر در مخاطر انداختەام. خوشبختانە رفرنس کافی برای اثبات ادعای خود دارم. تفکر این اشخاص همان تفکرخمینی است کە می گفت ” ملاک حال فعلی افراد است “

امیدوارم آقای الیاسی و افراد هم سن و سال او با توجە بە اقتضای سنشان بجای بکارگیری ادبیات زشت و دور از ادب اجتماعی بخود آیند و درست با مخالفین خود برخورد نمایند تا بلکە در فضایی سالم حرمت مخالفین خود را نگە دارند و یا حداقل فرزندان و نسل جدید حزبشان را با این فرهنگ زیانبار بار نیاورند.

http://www.helwist.com/Nuseran/Hadi%20SofiZade/2017/22%20%201%20%20leser%20name%20bu%20Xamney.htm

http://www.helwist.com/Nuseran/Hadi%20SofiZade/0%20%20Serper.htm

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی