"an independent online kurdish website

چرا استقلال کوردستان ؟

تشکیل یک دولت کوردى نە تنها آرزوى دیرینە نسلهاى گذشتە ملت کورد را برآورد میکند ،omer_sherifzade

بلکە منطقى ترین راەحل مسالە کورد در زمان حال بودە و نیز بهترین هدیە بە آنهاى هم خواهد بود کە در آیندە متولد و پا بە عرضە وجود مى نهند تنها وجود یک دولت کوردى میتواند از تکرار مصائبى همچون نسل کشى ، انفال ، بمبارانهاى شیمیای کوردستان و کوچاندن مردم کورد در مستقبل مانع شود تا زمانیکە کوردها یک دولت مستقل خود را نداشتە باشند هر نوع خطر نابودى همچنان در کمین آنها باقى خواهد ماند اما هنگامیکە بحث از استقلال کوردستان در میان است منظور استقلال کوردستان (عراق) کە اصطلاحا بە آن باشور کوردستان گفتە مى شود ، میباشد. تز استقلال هر چهار بخش کوردستان تحت یک دولت واحد کوردى و همچنین تز چهار دولت کوردى براى هر چهار بخش کوردستان منطقا و هم عملا مردود و در جامعە کورد خارج از بحث است زیرا مبحث اتوپیایی بیش نیست اما استقلال کوردستان (عراق) براى مردم کورد میتواند امرى رئالیستى و همچنین ایدەآل هم باشد.

این اولین بارى نیست کوردها بحث مسألە استقلال کوردستان را مطرح و تصمیم بە تشکیل یک دولت براى خود مى نمایند در طول حدالاقل یکصد و پنجاە سال گذشتە بە کرات و در شرایط متفاوت فعالیتهاى در این راستا انجام گرفتە است اما بعضا بدلیل شرایط پیچیدە ژئوپلوتیک کوردستان و بخشا بە سبب ندانم کاری و کمتر غمى رهبران کورد کوششها ناکام ماندە و همچنان رسیدن بە یک دولت سیراب ملت کورد میباشد.

البتە و صد البتە کوردها یگانە ساکنین کرە زمین نیستن کە از دولت ملى خود محروم باشند اما میتوان گفت یگانە ملتى هستند کە از ستم مضاعف ملى ناشى از بى دولتى رنج میبرند تفهیم و تئوریزە کردن نوع عذابى کە کوردها ناشى از بى دولتى میکشند براى ملتهاى دیگر کە این ستم را تجربە نکردەاند چندان آسان نیست اما ذکر یک مثال شاید بتواند اندکى خوانندە غیرە کورد را بە درک اصل مسألە نزدیک نماید هنگامیکە جام جهانى فوتبال در سال ٢٠٠٢ ى میلادى بە میزبانى ژاپن و کرە جنوبى برگزار میشد پسر من هنوز هشت سالش نشدە بود طبق معمول جامعە آلمان در تب و تاب فوتبال ملتهب بود بچەها هر کدام پرچم کشورهاى مورد علاقە خود را برداشتە و در ماشین پدرانشان آویزان کردە بودند پسر منم ابتداء پرچم تیم فوتبال برزیل را خرید در ماشین آن را نصب کرد تا نشان دهد هوادار تیم فوتبال برزیل است اما پس از دو روز آن را کنار گذاشت و پرچم تیم فوتبال اسپانیا را بە جایش آویزان کرد زیاد طول نکشید پرچم تیم فوتبال آلمان را بە جاى پرچم اسپانیا آویزان کرد سە روز بعد هنگامیکە بغض گلویش را گرفتە بود پرچم آلمان را هم بە گوشەاى پرت کرد و گفت ” اصلا چرا ما نباید پرچم فوتبال خودمان را داشتە باشیم ؟ “

فقدان یک دولت کوردى متأسفانە گاها موجب بروز و شکل گیرى جریانهاى ناسیونالیست افراطى در جامعە کورد هم شدە است کە اصولا با ماهیت حق طلبانە و با ارزشهاى انسانى و دمکراتیک جنبش ملت کورد در تضاد میباشند این جریانهاى رادیکال و افراطى بیشتر کوردهاى مهاجر و پناە جو در اروپا و امریکا را در بر گرفتەاست هر چە بە شمار کوردها مهاجر و پناه جو اضافە مى شود ، تعداد جریانهاى رادیکال و افراطى کوردى هم بیشتر مى شوند از سوى دگر برخلاف تصور دنیاى گلوبال هم نتوانست از ارزش و ضرورت تشکیل دولت ملى براى کوردها و آرزوى رسیدن بە آن بکاهد چنان پیداست گلوبالیزم در پاسخ بە ستم ملى همانند سوسیالیزم عاجز از آب درآمد.

آقاى مسعود بارزانى و استقلال کوردستان ( عراق )

تمام نشانها و شواهد از آن حکایت دارند این مهم اینبار بە ابتکار و معمارى آقاى بارزانى انجام گیرد بارزانى بە حق ضرورت و اهمیت یک دولت کوردى را با تمام وجودش درک کردەاست او میداند وجود یک دولت کوردى تنها نسخەاى است میتواند مهمترین دردهاى مزمن ملت کورد را درمان کند وى خوب واقف است با این کار پاسخى منطقى بە تاریخ خواهد داد ، نامش در تاریخ کورد و کوردستان براى همیشە جاودانە باقى خواهد ماند و تمثالش در آلبوم عکس دیگر رهبران استقلال طلب جهان ثبت خواهد گردید.

بارزانى مبارزى خستگى ناپذیر ، سیاستمدارى فرهیختە و دیپلماتى آشنا بە زیر و بمهاى دیپلماسى است ، تجارب زیاد و موفقیت آمیزى در مراحل متفاوت مبارزاتى ، سیاسى و دیپلماسى در کارنامە خود دارد بعنوان چهرە شناختە شدە و مقبول در محافل و مجامع بین المللى پذیرفتە شدەاست ، در جامعە کورد بیش از سایرین از اعتبار و پایگاە مردمى برخوردار است ، وى هم اکنون بزگترین و منسجمترین حزب کوردى را ( پارت دمکرات کوردستان ) رهبرى میکند حتى میتوان بە حزب تحت رهبریش نمرە بزگترین و ثروتمندترین حزب خاورمیانە را داد بارزانى از نظر بینش سیاسى لیبرال دمکراسى کوردستان را نمایندەگى میکند اعتقاد بسیارى از ناظران سیاسى بر آن است کە حکومت اقلیم کوردستان تحت رهبرى وى در پانزدە سال گذشتە بە بهترین سیستم سیاسى کشور دمکرات منطقە دیکتاتور زدە خاورمیانە در آمدەاست در صورتیکە استقلال کوردستان(عراق) تحقق یابد دولت کوردى تحت هژمونى بارزانى بە مدل کرە جنوبى و کشور کوردستان (عراق) بە الگوى آن کشورخواهد بود ( اقتصاد و سیاست با درهاى باز ).

اینک از دید بارزانى زمان آن فرارسیدە است کە گفتمان استقلال طلبى از تئورى و شعار بە پراکتیک و عمل تبدیل شود بارزانى عزم راسخ دارد قبل از اینکە جنگ بین داعش و دولت بغداد خاتمە یابد رفراندومى بعنوان پیش فرض اعلان دولت کوردى انجام دهد زیرا قابل پیش بینى است دوران پسا داعش شرایط بە ضرر پروسە استقلال کوردستان (عراق) پیش برود باید یادآور شد باز پس گرفتن شهر موصل از داعش هیچوقت بە مفهوم پایان جنگ با این گروە تروریستى نخوهاد بود بلکە چگونگى نبرد را وارد مرحلە و فاز دگر خواهد کرد.

رفراندون بعنوان پیش شرط اعلان استقلال کوردستان ( عراق )

آقاى بارزانى در روز یازدە آوریل ٢٠١٧ى میلادى جلسەاى مشترک بین دفتر سیاسى اتحادیە میهنى کوردستان و حزب تحت رهبرى خود را سرپرستى کرد تا ساز و برگ تز استقلال کوردستان (عراق) را بار دیگر مورد بررسى و تبادل نظر قرار دهد نتیجە جلسە منجر بە تشکیل دو کمیتە مشترک بین پارت دمکرات کوردستان و اتحادیە میهنى کوردستان شد تا هم مقدمات تشکیل دولت کوردى را مهیا و هم جامعە کورد را براى رفراندوم بعنوان پیش شرط آن آمادە نماید رئیس دفتر سیاسى حزب بارزانى آقاى فاضل میرانى بدنبال این جلسە اعلام نمود براى برگزارى رفراندوم از کسى اجازە نمى گیریم بە هر قیمتى آن را برگزار مى کنیم از سخنان میرانى و همراهى حزب اتحادیە میهنى کوردستان میتوان چنین نتیجە گرفت روند استقلال کوردستان ( عراق) شروع شدە و بە مثابە لوکوموتیوى بدون دندە عقب فقط میتواند بە جلو پیش برود.

اهمیت رفراندوم براى کوردها آن است تا افکار عمومى و مجامع بین المللى را نسبت بە ارادە خود در تعیین سرنوشت خویش آگاە نماید اگر همەپرسى رسمى و تحت نظارت ارگانهاى بین المللى انجام گیرد حدالاقل از نظر حقوق بین الملل کوردها را بە داشتن یک دولت ملى خود محق خواهد کرد رفراندوم حکم سند طلاق یک زوج را براى یک ملت دارد در سال ٢٠٠٥ میلادى بصورت غیرە رسمى رفراندومى در اقلیم کوردستان انجام گرفت بیش از ٩٥٪ از شرکت کنندە گان رأى خود را مثبت بە استقلال کوردستان دادند از آن زمان تاکنون نە تنها میل و علاقە بە جداى از عراق و استقلال کوردستان کاستە نشدە بلکە بیشتر و شدیدتر هم شدەاست در زمان حال بیشتر کشورهاى مهم جهان در اقلیم کوردستان نمایندەگى رسمى دارند بنابراین جهان آسانتر و سریعتر میتواند از ارادە ملت کورد جهت تعیین سرنوشت خود اگاە شود براى ملت کورد حائز اهمیت خواهد بود بە جهان نشان دهد خواست تشکیل یک دولت مستقل کوردى تنها خواست یک گروە یا حزب سیاسی نیست بلکە ارادە و آرزوى تمام احاد جامعە کورد میباشد برپاى همە پرسى تا اعلان استقلال کوردستان بدون فاصلە زمانى نخواهد بود همانطور اعلان استقلال تا بە رسمیت شناختە شدن آن از سوى مجامع بین المللى و سازمان ملل متحد راە طولانى در پیش روى خود خواهد داشت اما با یقین میتوان گفت کوردها صبر و طاقت کافى را هم خواهند داشت.

راەحل غیرە متعارف بارزانى براى حل اختلافات اقلیم کوردستان

آنچە آقاى مسعود بارزانى را تاکنون از اعلان استقلال کوردستان ( عراق ) با تردید جدى مواجهە کردەبود اختلافات در خانە کورد بود زیرا قطب بندیهاى سیاسى و نظامى منطقەاى و بین المللى عملا آرایش سیاسى نیروهاى کورد را بر دو محور تقسیم کردەاست نوع فعالیت و دخالتهاى خارجى در امور اقلیم کوردستان تأثیر مستقیم و مؤثر بر شدت و حدت اختلافات نیروهاى کورد میگذارد اما برافراشتە شدن پرچم کورد در شهر کرکوک نشان داد على رغم تمام اختلافات مسألە استقلال کوردستان (عراق ) میتواند مخرج مشترک همە آنها در جهت حل اختلافات داخل خانە کورد باشد.

نقش و رل اتحادیە میهنى کوردستان در سیاستهاى راهبردى اقلیم کوردستان (نظامى و سیاسى ) قابل انکار نیست زیرا این حزب با در اختیار داشتن دهها هزار نیروى مسلح بعد از پارت دمکرات کوردستان در رتبە دوم قرار دارد این حزب با بارزانى و حزب تحت هژمونى وى اختلافات تاریخى و حل نشدە دارد شرکت و همگامى با اتحادیە میهنى کوردستان براى آقاى بارزانى در بثمر رساندن تز استقلال کوردستان از اهمئیت زیادى برخوردار است بارزانى خوب واقف است بدون همکارى جدى این رقیب دیرینە خود استقلال کوردستان(عراق) موفق نخواهد شد از دیگر سو حل اختلافات این دو حزب مهم کوردى حدالاقل در شرایط کنونى غیرە قابل پیش بینى است اما اینک بنظر میرسد آقاى بارزانى با دقت و فرهیختگى تمام راەحل نا متعارفى را براى اتحاد با اتحادیە میهنى کوردستان یافتە باشد نا متعارف بە این مفهوم کە نامبردە اعلان استقلال کوردستان(عراق) را نە بصورت یک دولت واحد بلکە بصورت دو دولت اما با یک استراتژى اعلان نماید گرچە سیستم دو دولتى براى کوردها ایدەآل نیست و میتوان بە آن ایراداتى گرفت اما میتواند یک راەحل ممکن باشد بطور یقین ملت کورد دو دولت مستقل کوردى را بر یک کوردستان واحد اما تحت حاکمیت بغداد ترجیح مى دهند ناگفتە نماند در چند سال گذشتە اقلیم کوردستان با سیستم دو حکومتى ادارە شدە و مردم کورد با روش دو دولتى عادت نمودەاند ( شاید سرنوشت مردم فلسطین در این مورد مثالى خوبى باشد ) اگر چنین پروژەاى تحقق یابد مسئولیت حفاظت از استانهاى دهوک و اربیل بە پارت دمکرات کوردستان و وظیفە دفاع از استانهاى سلیمانیە و حلبجە هم بە اتحادیە میهنى کوردستان محول خواهد شد و این دو حزب مهم مشترکا از استان کرکوک و دیگر مناطق مورد مشاجرە نیز حفاظت خواهند کرد در صورتیکە بارزانى موفق شود این راەحل غیرەمتعارف را بە اتحادیە میهنى کوردستان بقبولاند و این حزب بزرگ را بە قواعد بازى جدید مستلزم نماید آنگاە خرابکارى و سنگ اندازیهاى پارت کارگران کوردستان ( پ.ک.ک ) و جنبش گوران کار بە جاى نخواهد برد و سرانجام پروژە استقلال کوردستان موفق خواهد شد.

شمارى از روشنفکران کورد بخشا با انگیزەهاى سیاسى با اینکە با تشکیل دولت کوردى مخالفتى ندارند اما چگونگى روش اعلان آن وهمچنین آقاى بارزانى را بعنوان معمار استقلال کوردستان نقد میکنند آنها اعتقاد دارند باید اول معیشت زندگى مردم کورد بهبود و سیستم حکومت اقلیم کوردستان اصلاح شود تا راە اعلان استقلال کوردستان هموار گردد گرچە نگرانى روشنفکران کورد قابل درک است اما آنها بە این اصل مهم توجە ندارند کە تشکیل دولت کوردى میتواند اعتماد بنفس را در جامعە کورد زیاد و در نهایت سبب اصلاح و بهبود معیشت زندگى مردم هم بشود بە مفهوم سادەتر اول استقلال کوردستان بعد اصلاحات (همان روشى کە کشورهاى استقلال یافتە از یوگسلاى سابق همچون بوسنى وهرزگوین یا کوزوو… با نتیجە مثبت تجربە کردند).

سوژەاى کە اینبار سبب شد تا مسألە رفراندوم و استقلال کوردستان ( عراق ) بار دیگر در دستور کار رهبران کورد بە ویژە شخص بارزانى قرار گیرند و بە سر تیتر مباحث سیاسى در جامعە کورد تبدیل شود همانا برافراشتە شدن پرچم سە رنگ حکومت اقلیم کوردستان در شهر تنش زاى کرکوک در ٢٨ مارس ٢٠١٧ میلادى و متعاقب آن حمایتهاى همە جانبە احزاب و مردم کورد از آن اقدام بود اتحاد کوردها در قبال بە اهتزاز درآمدن پرچم کورد از نوع خود بى نظیر بود همین اتحاد موجب تقویت انگیزە بارزانى شد تا بە آن بیاندیشد کە اعلان استقلال کوردستان میتواند راەحل اختلافات در خانە کورد باشد بعبارت سادەتر واژەکلید استقلال کوردستان میتواند واژەکلید اتحاد هم باشد.

خوشبختانە یا شوربختانە در چند سال گذشتە بغداد با تحریمهاى مالى و پولى معیشت بدى رابە  مردم کورد تحمیل نمود و مردم کورد را بە معیشت بد زندگى تمرین وعادت نمود این دورە میتواند آزمایش خوبى براى شرایط بدى باشد کە احتمالا بە هنگام اعلان استقلال کوردستان (عراق) براى مردم کورد پیش خواهد آمد.

اعلان استقلال کوردستان ( عراق ) موفق خواهد شد زیرا ؟

یکم ـ تغییر رویکرد آیالات متحدە امریکا در دورە رئیس جمهور جدید در قبال منطقە خاورمیانە بە ویژە در تقابل با فشار بیشتر بر رژیم اسلامى ایران در راستاى منافع ملت کورد بخصوص تز استقلال کوردستان ارزیابى مى شود باید از این تحول بزگ پشتیبانى و آن را با فال نیک گرفت.

دوم ـ از سفرهاى دیپلماسى آقاى بارزانى بە کشورهاى مهم جهان بە ویژە بە اروپا میتوان چنین نتیجە گرفت وى مسألە استقلال کوردستان ( عراق ) را با سران آن دولتها در میان گذاشتە و آنها هم بە وى قول دادەباشند کە با اعلان تشکیل یک دولت کوردى در قلمرو جغرافیاى کوردستان عراق مخالفت جدى ننمایند سرمایەگذاریهاى سیاسى ، نظامى و اقتصادى کشورهاى مهم جهان در حوزە حکومت اقلیم کوردستان میتواند مؤئید این گفتە باشد بعبارت دیگر همان تعاملى را کە آن دولتها با دولت فلسطین داشتند (دارند) در مورد تشکیل دولت کوردى هم تکرار خواهند کرد البتە موقعیت کوردها بە مراتب از موقعیت فلسطین هم بهتر است زیرا اولا دولت اسرائیل از هر لحاظ از دولت بغداد قویتر و  ثانیا کشور کوردستان با مساحت دە برابر مساحت فلسطێن سرشار از منابع زیر و رو زمینى است کە بهتر و بیشتر میتواند منافع کشورهاى ذى نفع را تأمین نماید از این هم مهمتر آن است کوردها در مجامع بین المللى بعنوان مبارزین راستین در جنگ علیە ترور و تروریزم شناختە شدەاند در حالیکە برخى از مجامع جهانى فلسطینیها ( حدالاقل بخشى از آنها ) را همسو و در جبهە پدیدە شوم تروریزم بە حساب مى آورند.

سوم ـ کوردها در دو دهە گذشتە دوران دولت دارى موفقى را تحت لواى حکومت اقلیم کوردستان از خود نشان دادند آنها با کارنامە مثبت در دولتدارى توانستند توجە کشورهاى مهم جهان بە ویژە در اروپا را بە خود جلب کنند همکارى اروپائیها با حکومت اقلیم کوردستان در زمان جنگ با داعش بە نقطە اوج خود رسید شمار کشورهاى کە در اقلیم کوردستان هم اکنون نمایندگى رسمى دارند از شمار کشورهاى کە در حکومت خودگردان فلسطین و کشور استقلال یافتە کوزوو حضور دارند ، هم بیشتر است تعامل کشورهاى مهم جهان با حکومت اقلیم کوردستان در حد یک نظام داخلى فراتر بودە است استقلال نظامى ، سیاستگذارى خارجى ، پولى … حکومت اقلیم کوردستان را از تمام فدرالهاى دیگر دنیا متمایز کردە و عملا دولتهاى مهم جهان با حکومت اقلیم کوردستان در مقام یک دولت مستقل ( حدالاقل دوفاکتو ) تعامل داشتەاند.

چهارم ـ اکثریت قریب بە اتفاق مردم کورد در عراق خواهان جدایی از عراق و تشکیل دولت خود میباشند علاوە بر آن اکثریت احزاب بزرگ و کوچک ، قدیمى و جدید ، سکولار و اسلامى ، چپ و راست کورد  در عراق حامى و پشتیبان تز استقلال کوردستان ( عراق) میباشند ( لیست احزاب سیاسى کورد در عراق از مرز سى حزب هم فراتر مى رود) نقطە قابل توجە آن است کە گروهاى قومى غیرە کورد ساکن کوردستان حامى تشکیل دولت کوردى هستند زیرا عملا پلورالیزم قومى از جانب جامعە و رهبرى کورد پذیرفتە و اقوام غیرە کورد در کوردستان بدون تبعیض احساس امنیت میکنند.

پنجم ـ ظرفیت و توانائیهاى سیاسى و نظامى کوردها در عراق اگر از دولت مرکزى بیشتر نباشد کمتر هم نخواهد بود این اولین بار در طول تاریخ است کە اقتدار سیاسى و نظامى کورد از حکومت مرکزى بیشتر باشد.

از هر زاویەاى بە شرایط موجود ( بین المللى ، منطقە و داخلى ) نگریستە شود ، شرایط در راستاى تأسیس دولت کوردى ارزیابى مى شود در جمع بندى نهایی میتوان گفت بیش از ٪٧٠  مکانیزمهاى رسیدن بە آن مهیا میباشند یک ارادە قوى سیاسى و حمایت تک تک احداد جامعە کورد از بارزانى میتواند الباقى موانع را سر راە بردارند لازم بە یادآورى است با مرگ آقاى نوشیروان مصطفى رهبر جنبش گوران یکى دیگر از موانع داخلى سرراە استقلال کوردستان برچیدە شد زیرا نامبردە در سالهاى اخیر بدلیل رقابتهاى منفى کە با آقاى بارزانى داشت عملا در تقابل با روند تشکیل دولی کوردى حرکت میکرد.

اشتباە خواهد بود اگرتصور شود استقلال کوردستان ( عراق ) هدیەاى است باید از سوى این یا آن دولت بە کوردها دادە شود هیچکدام از کشورهاى کە در لیست سازمان ملل متحد جا گرفتەاند بدون طى کردن فراز و نشیبها ، تحمل گرفتاریها و مشکلات بە آن لیست وارد نشدەاند حدالاقل از سال ١٩٧١ میلادى بە اینطرف خواست اعلان استقلال هیچ ملتى بە شکست نیانجامیدەاست تمام ملل خواهان استقلال تونستەاند ارادە خود را بە جامعە جهانى تحمیل نمایند شمارى زودتر و بعضى ها هم دیرتر سرانجام وارد لیست سازمان ملل متحد شدەاند و آنگهى در بدترین حالت اگر تز استقلال کوردستان ( عراق ) موفق نشود کوردها چیزى زیادى از دست نمى دهند زیرا اصولا چیزى براى از دست دادن ندارند اگر کوردها اینبار بە بهانە پیش آمدن شرایط بد از اعلان استقلال غافل و صرف نظر نمایند بە مثابە کسى مى مانند کە از ترس مرگ خودکشى بکند.

اطلاعات فشردەای در مورد کشور کوردستان

کشور کوردستان با جمعیت بیش از شش ملیون نفر در دنیا در ردیف ١٠٧مین و در خاورمیانە در ردە هشتم قرار خواهد گرفت و نیز با مساحت ٦٥ هزار کیلومتر در ردە ١٢٦ مین لیست سازمان ملل متحد جا گرفتە و از دوازدە کشور اروپایی هم وسیعتر خواهد بود کشور کوردستان از محدود کشورهاى جهان خواهد بود کە تنها چهار همسایە ( شمال ترکیە ، جنوب عراق ، غرب سوریە و در شرق ایران ) خواهد داشت از نقاط مثبت ژئوپلوتیک کوردستان آن است کە از سە گوشە ( شمال ، غرب و شرق ) در هالە حفاظت هم نژادهاى خود در دیگر بخشهاى کوردستان میباشد ناگفتە نماند عدم راە خروجى کشور کوردستان بە دریا از نقاط منفى جغرافیاى سیاسى کوردستان محسوب مى شود.

مملکت کوردستان با ریزش باران کافى و آب و هواى معتدل داراى جلگە و زمینهاى کشاورزى فراوانى است در صورتیکە دولت کوردستان پیروز شود کوردستان اولین کشور منطقە خواهد بود کە میتواند از نظر اقتصادى بدون وابستگى بە خارج بە حیات خود ادامە دهد مضافا بر آن وجود منابع زیرزمینى گاز و نفت کوردستان را در گروە کشورهاى ثروتمند جهان قرار خواهد داد و نیز وجود کوه و کوهپایەهاى متعدد و رنگین کمان میتواند موجب رشد و توسعە صنعت توریست در کشور کوردستان شود.

جامعە کورد از یک سو سنتى و از سوى دگیر مدرن میباشد( همانند ژاپن و کرە جنوبى )  شاید مبالغە نباشد اگر گفتە شود هیچ جامعەاى دیگرى در خاورمیانە را نمیتوان یافت بە اندازە جامعە کورد قابلیت و ظرفیت مدنیزم را داشتە باشد دلیل عمدە آن هم این است در جامعە کورد دین تحت هژمونى و کنترل مسألە ملى است.

دین اسلام ( اهل تسنن ) دین و مذهب غالب در کوردستان میباشند اما کوردستان یگانە کشور خاورمیانە است کە در آن پلورالیزم دینى و قومى حاکم است هیچ گروە قومى غیرە کورد و همچنین دین باوران دیگر در کوردستان مورد تعقیب و تحقیر قرار نمیگیرند چیزیکە در دیگر کشورهاى منطقە خاورمیانە بسیار رایج است دین باوران غیرە مسلمان و همچنین دین نا باوران و گروهاى نژادى دیگر بدون کوچکترین محدودیت باورهاى خود را تبلیغ و ترویج میکنند.

شاید باز هم مبالغە نباشد اگر گفتە شود کە کشور کوردستان اولین کشور خاورمیانە خواهد بود کە در آن اصول و مبانى دمکراسى مراعات مى شود آزادى و برابرى حقوق زن و مرد از دیگر افتخارات جامعە کورد است در حالیکە زنها در کشورهاى همسایە کوردستان تحت آپارتاید شدید جنسى قرار دارند در کوردستان از آزادى کافى برخوردارند.

آزادى بیان و آزادیهاى سیاسى از تعدد احزاب گرفتە تا رسانهاى جمعى بە وفور در کوردستان دیدە مى شود حکومت اقلیم کوردستان یگانە کشور خاورمیانە است کە زندانى سیاسى ندارد ، پدیدە شوم اعدام در کوردستان یا اساسا وجود ندارد و یا بسیار بندرت فقط شامل اعدام تبهکاران جنایتکار میشود در نهایت دولت مستقل کوردها میتواند یک نظام دمکراتیک و حقوق بشرى بە مفهوم خود در خاورمیانە باشد.

ع ـ شریف زادە ـ ٢٩ ماى ٢٠١٧ى میلادى ـ آلمان

آقاى مسعود بارزانى و سە استراتژى موازى ـ بخش دوم و پایان، ع ـ شریف زادە


نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی