"an independent online kurdish website

بە نام دوست به کام دشمن در تاریخ شنبە نوزدهم خرداد ماە نود و هفت خورشیدی، در دانشگاە جرج واشنگتن ٱمریکا، همایشی از طرف ائتلاف نیروهای اپوزیسیون ایران در واشنگتن دی سی برگزار گردید.

در این کنفرانس، هرکسی بە فراخور توان و بینش خود و اندازە درک خود از دموکراسی و آزادی و شیوە رهایی از ستم جمهوری اسلامی بە ارائە نظرات خود پرداخت. از آن جملە، چندتن از سخنرانان بە بیان شیوە حکومت آیندە ایران و  استقرار نظام فدرالی در آیندە ایران پرداختند. شوربختانە کسی بە نام کوروش کلهر، با معرفی خود بە عنوان نوە داودخان کلهر، ایلخان بزرگ غرب کشور سخنانی سخیف و بی مایە را بە دید و داوری گذاشت…نامبردە مدعی شد کە در این کنفرانس نخبەگان ایران شرکت دارند و قادر بە درک درست واژگان و اصطلاحات سیاسی هستند. با تاسف کە بیان نظرات وی، کم ٱگاهی و دانش خرد وی را نشان داد. وی مدعی شد کە در این جلسە، افرادی با مطرح کردن شیوە حکومت فدرالیسم، قصد تجزیە ایران را دارند و بیان کنندگان این نظریە را افرادی خطرناک برای آیندە ایران نامید.وی با درک نادرست خود از واژە شاهنشاە یا شاه شاهان، بی دانشی خود از اسطورە و تاریخ و ادب کهن سرزمین پهناور و تاریخی ما را نشان داد.

بە راستی کە در تاریخ و افسانە و اسطورە ما، رد پای شیوە حکومتداری گذشتەگان بە خوبی نمایان است و نشان دادە شدە است کە می توان بە شیوە فدرالیسم و ساتراپ، شاە شاهان بود و کشوری بە وسعت از چین تا رود نیل را بخوبی ادارە کرد و نوعی از دموکراسی و خودگردانی را در ابتدای تاریخ و تمدن بە بشریت ارائە نمود. نیک می دانیم کە در اسطورە های سرزمین کهن ما، پادشاە کیخسرو از جایگاە ویژە برخوردار است و حکومتهای محلی گودرزیان و زابلیان و کابلیان در شاهنامە کوردی و فارسی در زمانە پادشاهی وی وجود داشتە است. تراژدی جنگ رستم و افراسیاب، آغاز از بین بردن حکومتهای محلی و استیلای دین و دستور قدرت مرکز است و بە فاجعە شاە کشی می انجامد. زیرا حکومت مرکزی با پذیرش ٱیین زردشت، در پی ترویج و بسط ٱن است و سرزمین زابل، پیرو ٱیین میتراییسم بودە است. این جنگ، یکی از نخستین جنگهای ایدئولوژیک است و جهان بینی نادرست شاە و شاهزادە، چشم اسفندیار این برهە از تاریخ نیز می باشد.همە مورخین بە نیکی می دانندکە تا زمان پادشاهی رضاشاە، سرزمینی بە نام ایران وجود نداشتە است و حکومت در سرزمین پهناور ما، بە نام خاندانها معروف بودە است. چنانکە حکومت مادها ، پارسها و یا پارتها و اشکانیان و غزنویان و در این اواخر افشاری و صفوی و زندیە و قاجار …حکایتی فراموش نشدنی است. بە عبارتی، در این کشور پهناور و تاریخی، بە قانونی نانوشتە، حکومت بە شیوە فدرالیسم ادارە می شدە است. نامبردە کە با نام جعلی کوروش کلهر سخن می راند، این واقعیت تاریخی را یک (ادعای خلاف) نامید و کشور را بە یک موزاییک تشبیە نمود کە جان و تن و حس و حرکت ندارد. این ادعا، اعلام صریح نابودی فرهنگ و هویت تمام ملت های ساکن در این فلات خون و آهن و زنجیر است. بە عبارتی، پتانسیل ایجاد یکی از بزرگترین دموکراسی های جهان بە یک تهدید برای فروپاشی ایران تبدیل می گردد. وی با نام بردن از شیوە حکومتداری  ایالات متحدە، المان و سوییس، آنان را کشورهایی نامید کە با چسب (سریشم) بهم چسبیدەاند. همە جهان اذعان دارند کە این سە کشور، از مطرح ترین دموکراسی های جهان هستند و قیاس این سخنران، موجب خندە خلق است.

این سە کشور را دولتهایی نامید کە از ترس دشمن مشترک، اتحاد نیم بند و شکنندەیی را بنیاد نهادە و بهم چسبیدەاند. بی گمان، این سخن ادعایی باطل و ناراست است. وی مدعی شد کە ایران امادگی داشتن یک سیستم فدرال را نداشتە و مطرح کردن آن را مقدمە تجزیە ایران نامید…این سخنران، حق و حقوق ملتهای ساکن در کشور ایران را در حد تدریس و یا سخن گفتن بە زبان مادری دانست. وی مدعی شد کە در صورت استقرار نظام فدرالی در ایران، هر ملتی زبان خود را بە رخ قوم دیگر کشیدە و حکومت مرکزی باید (کشکش را بسابد).اعلام می داریم،بە عنوان  گروهی از فعالین کرماشان و ايلام داخل و خارج کشور، سخنران فوق را نمایندە ایل و زبان کلهری نمی دانیم و نامبردە حق ندارد بە نام بخش بزرگی از مردم کورد، ادعاهای سخیف و  واهی خود را مطرح کند. اعلام می داریم کە نامبردە شهریار قبادیان نام دارد، در سایت کلمە بە ترویج اسلام وهابی  و در بین مسلمانان، خشونت اسلامی را رواج می دهد. همچنین اعلام می داریم کە نامبردە فرزند جهانگیر قبادیان و نوە پاشا قبادیان می باشد.

پاشا قبادیان، پدر بزرگ سخنران،  با همدستی با حکومت وقت، اقدام بە ترور سلیمان خان امیراعظم یکی از حاکمان مقتدر کلهر نمود. پاشا قبادیان، پدر بزرگ سخنران، با توجە بە خشونت ذاتی و عقدە حقارت ، مادر خود را کە اقدام بە ازدواج مجدد کردە بود، با شلیک گلولە از پای در ٱورد و برگی ننگین از خشونت علیە زنان  در جامعە کورد ٱن مقطع تاریخی را عیان ساخت.پاشا قبادیان، بعد از ترور سلیمان خان امیراعظم، منفور جامعە کلهر گشت و در شهر اسلام آباد غرب، در عزلت و تنهایی جان سپرد.با وجود اینکە ، این خانوادە، از نوادگان داودخان کلهر می باشند، اما حامل شرارت و زعارتی می باشند کە جز ضرر و زیان و خسران برای جامعە کورد كلهر نداشته و نماينده اين بخش از مردم كورد نمي باشند.

سهیلا داوودیان کلهر

فرهاد عزتی زادە

آوات ساروج

ژیار جهانفرد

اقبال صفری

فرزانە اردشیری

سیامک نجفی

کیانوش دوستی پور

فرشاد دوستی پور

کیارش شهسواری

شهرام شهسواری

ماهان شهسواری

فازل ولیان

وحید کمالی

محمد رضا اسکندری

آتوسا مرادی

حسن رضایی

ایوب مرادی

افشار احمدی

محمد رضا کرماشانی

بهرام گوران

سردار زنگنە

بهزاد  حیدری

شعیب دانش پژوە

روژان عدل نیا

سعید باغی

هلمت معروفی

کامران میرویسی

نعیم نجفی

کامبیز فتحی

فرشید کلهر

محمد هورامی

باران رشیدی

مصعب محمدی

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی