"an independent online kurdish website

بە ئاگاداریی بیروڕای گشتیی خەڵکی کوردستان و گشت ئەندامان و لایەنگرانی حیزب دەگەیەنین کە ئەو بابەتەی لەسەر تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بە ناوی “بیانیە مرکز همکاری احزاب سیاسی کردستان ایران برای شکل دادن بە اتحادی سراسری و دمکراتیک در موقعیت کنونی ایران” بڵاو بۆتەوە،

هیچ پێوەندییەکی بە حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانەوە نیە.

ڕوانین و هەڵوێستە ڕەسمییەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران لەسەر کاناڵ و مێدیا ڕەسمییەکانی حیزب و ناوەندی هاوکاری بڵاو دەبێتەوە و خەڵکی کوردستان و ئەندامان و لایەنگرانی حیزبی لێ ئاگادار دەکرێتەوە.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

ناوەندی ئیداری

١١ی ڕەشەممەی ١٤٠١

سەرچاوە: کوردستان مێدیا

جهت اطلاع عموم!

14:33 – 11 اسفند 1401

بە اطلاع مردم کوردستان، اعضا و هواداران حزب دموکرات کوردستان ایران می‌رسانیم متنی کە اخیرا در فضای مجازی تحت عنوان “بیانیە مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران برای شکل دادن بە اتحادی سراسری و دموکراتیک در موقعیت کنونی ایران” منتشر شدە است، هیچ ربطی بە حزب دموکرات کوردستان ایران ندارد.

مواضع و دیدگاەهای حزب دموکرات کوردستان ایران و  مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران از طریق کانال و رسانەهای رسمی حزب دموکرات و مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران  منتشر شدە و مردم کوردستان، اعضا و هواداران خود را از آن‌ مطلع خواهیم کرد.

حزب دموکرات کوردستان ایران

مرکز اداری

١١ اسفند ١٤٠١

****

بیانیە مرکز همکاری احزاب سیاسی کردستان ایران برای شکل دادن بە اتحادی سراسری و دمکراتیک در موقعیت کنونی ایران

با توجە بە تداوم نزدیک بە چهار ماە خیزش انقالب ژینا در سراسر ایران با محوریت شعار زن، زندگی، آزادی و اتحاد بی نظیر مردم ایران در داخل و خارج برای سرنگونی دیکتاتوری و استبداد جمهوری اسالمی، لزوم همگرایی و همبستگی در میان اپوزیسیون ایرانی، بە خواست عمومی مردم و ضرورتی برای اعتالی انقالب کنونی تبدیل شدە است. از نظر ما تالش برای یک سیستم حکومتی جایگزین، حق هر فرد و جریانی است. اما تاکید میکنیم کە تحقق این امر مستلزم دیالوگ و زمینەسازی برای یک اتحاد وسیع فرا ایدئولوژیک است. آن الگویی از حاکمیت فردا کە بتواند بیشترین پشتیبانی و اتحاد مبارزاتی در میان مردم سراسر ایران را فراهم نماید، باید بر اصول و مبانی زیر مبتنی و متکی باشد:

١ -پذیرش کامل مبانی و موازین دمکراسی برای شکل دادن بە ساختار سیاسی و اجتماعی آتی در ایران، پایبندی بە آزادیهای سیاسی از جملە آزادی بیان و روزنامەگری، آزادی تشکیل حزب و سندیکا. لغو قوانین زن ستیز و آپارتاید جنسی موجود و برابری کامل زن و مرد در همە شئون اجتماعی و سیاسی. آزادی برای دگرباشان جنسی و پیروان مذاهب مختلف.

٢ -پذیرش منشور جهانی حقوق بشر و همە ملحقات آن در ارتباط با زندانیان سیاسی، منع کامل شکنجە و مجازات اعدام و تضمین حق آزادی برگزاری رسوم تاریخی، آئینی، مذهبی و فرهنگی اقلیتهای متنوع ساکن در ایران.

٣ -تفکیک و استقالل قوای سە گانەی قانون گذاری، اجرایی و قضایی، ملزم بودن بە اجرای عدالت اجتماعی، رفع موانع سیاسی و عملی موجود برای توسعە اقتصادی و پیشرفتهای اجتماعی آتی در ایران، بە ویژە در مناطق توسعەنیافتە با تکیە بر نرمهای دمکراتیک بین المللی و اقتصاد بازار آزاد.

 ٤ -پذیرش اصل رفع تبعیضات اتنیکی، تامین حقوق ملیتهای ساکن در ایران و پذیرش و تامین حقوقشان بە لحاظ سیاسی، اداری، اقتصادی و فرهنگی و آموزش بە زبان مادری در کنار تدریس و آموزش فارسی بە عنوان زبان مشترک و سراسری در چهارچوب یک خود مدیریتی محلی و ایجاد پارلمان منطقەای. تدریس و آموزش زبان مشترک و سراسری.

٥ -پذیرش اصل یکپارچگی و حفظ وحدت کشور ایران. گوناگونیهای اجتماعی و فرهنگی ایجاب میکند کە در ایران آتی تعهد بە تکثرگرایی و عدم تمرکز قدرت در مرکز، مبنای حاکمیت سیاسی آیندە قرار گیرد. همچنین سیکوالر بودن و جدایی دین از دولت یک اصل بنیادی حکومت آتی باشد.

٦ -اجرای سیاست حراست و نگهداری از محیط زیست و پیشگیری از تخریب و آلودگی زیست محیطی و منابع آبی و جنگلی.

٧ -ایجاد حاکمیتی مبتنی بر سیستم دمکراسی پارلمانی منبعث از ارادە و رای مردم کە در آن هیچ قدرت مافوق پارلمان آزاد و دمکراتیک تعریف نشود. پارلمان باالترین و وسیعترین اختیارات را دارا بودە و نمایندگان آن بە صورت ادواری و با رای آزادانە و دمکراتیک مردم انتخاب گردند. انحالل سازمانی سپاە پاسداران و همەی زیر مجموعەها و ایجاد ارتش منظم و نیروی نظامی تحت امر دولت قانونی منتخب و نهادهای اجرایی منتخب پارلمان. انحالل کامل سازمان اطلعات جمهوری اسالمی و زیر مجموعەهایش و در مقابل ایجاد سازمانی برای حراست از امنیت جان و مال مردم در مقابل تهدیدات امنیتی و حق دخالت در امور داخلی را نداشتە و بە پارلمان و دولت منتخب پاسخگو باشد.

٨ -تابعیت از اصل احترام متقابل در روابط خارجی با دیگر کشورها، عدم پشتیبانی و حمایت از گروههای تروریستی و پایان دادن بە دخالتهای تجاوزگرانە جمهوری اسالمی در منطقە و تعهد بە اصل حسن همجواری با همسایگان بە عنوان عضو مسئول جامعە جهانی و حافظ صلح و تعهدات بین المللی در روابط میان کشورها،  از نظر ما مبانی و اصول فوق الذکر میتواند مبنایی برای دیالوگ، همکاری و در نتیجە یک اتحاد وسیع برای نجات ایران از موقعیت اسفبار کنونی و سرنگونی جمهوری اسالمی و پیروزی انقالب کنونی و استقرار نظامی مردمی، دمکراتیک و پایدار باشد.

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی