"an independent online kurdish website

xalid_aziziدر تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۱ در شهر کلن طی سمیناری خالد عزیزی شخص یکم جریان انشعابی کنگرە سیزدەهم، حزب دمکرات کردستان ایران، بە پارەای از مسائل از جملە مسئلە اتحاد دوبارە با حزب دمکرات کردستان ایران، اشارە کرد.

وی در این راستا بە مسائلی قابل تاملی اشارە کردەاند کە لازم است برای شفافیت هر چە بیشتر آنها را، شکافت. قبل از پردختن بە سخنان خالد عزیزی، لازم است کە سخنان مصطفی هجری در تلوزیون تیشک و همچنین معاون ایشان حسن شرفی در جمع نمایندگان احزاب کرد در کمیتە همکاری احزاب کرد، در نروژ بازگو شود.
مصطفی هجری : “ما برای اتحاد دوبارە با آنها هیچ قیدو شرطی نداریم، بدون قیدو شرط با آغوش باز پذیرای آنها خواهیم شد، بدون هیچ قیدو شرط و گفتگویی میتوانند برگردند… کنگرە ما در پیش رو است، سال آیندە سال کنگرە است، در کنگرە مثل کنگرەهای دیگر کار میکنیم، یکی از کارهای کنگرە هم انتخابات است، ما پایبند هر گونە رای کنگرە خواهیم شد، اگر هم اکثریت اعضای رهبری از میان آنها انتخاب بشوند، ما در این مورد حرفی برای گفتن نداریم، حتی حاضریم از طرف سوم و دوست هم دعوت کنیم کە بر کار، انتخابات و تصمیمات کنگرە نظارت کند، ما در این مورد هم هیچ حرفی نداریم. آنها از گفتگو و دوستی بحث مکنن، ما بیشتر از آنها مایل بە گفتگو و دوستی هستم، اما نە میان دو حزب دمکرات. بین حزب دمکرات و گروهی کە از آن جدا شدەاند، ما در این مورد از آنها بیشتر آن (گفتگو و دوستی) را لازم و ضروری میدانیم، ما در روز اول هم گفتیم آنها کە نتوانستند با ما، دوستان قدیمی خود کار بکنند، حالا بە هر دلیلی باشد، حاضریم مانند دو جریان سیاسی و دو حزب سیاسی همکاری کنیم، اما نە مانند دو حزب دمکرات، برای اینهم تنها خواستە ما تعیین اسم دیگر برای خودشان است.”{jcomments off}
حسن شرفی: “ما در آستانە برگذاری کنگرە پانزدهم هستیم، برای رفع این مشکل ما آمادەایم کە با دوستان قدیمی خود دوبارە در یک حزب واحد بە مبارزات خود ادامە بدهیم، برای رسیدن بە این امر مهم ما بدون هیچ قید و شرطی با نظارت هر حزب دوستی کە آنها تعیین کنند، آمادە گرفتن کنگرە مشترک هستیم، تعیین زمان گرفتن کنگرە در اختیار آنها باشد، مکانیسم رفتن بە کنگرە اگر آنها توافق داشتند طبق کنگرە دوازدهم و سیزدهم کە آنها خودشان آن را تعیین کردەاند باشد، اگر راضی بە این هم نیستند با هم مینشینیم و مکانیسم تازە تعیین میکنیم.”
خالد عزیزی در سمینار ذکر شدە در مورد مذاکرە میگوید: ” الان ما در سال ۲۰۱۱ می باشیم و چرا باید با هم دیگر مذاکره نداشته باشیم براستی این چه تمدنی است ؟ دشمنان با هم مذاکره می کنند و قضیه در جای به ختم می رسد. دولتها با هم جنگ می کنند با ارتش به همدیگر حمله می کنند اما در نهایت با هم مذاکره کرده و راه حلی می یابند… چرا ما با جمهوری اسلامی حاضریم مذاکره کنیم ولی حاضر نیستیم با همدیگر به مذاکره بنشینیم ؟ مشکل اینجاست که بایستی با این عقليت برخورد شود. مشکل پارت دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق هر چند متاسفانه زیاد طول کشید در نهایت راه حلی پیدا کرده و با خوشی مشکل حل گردید ..”
رهبران انشعابیون در تمام سخنرانیها، سمینارو حتی کۆنگرەهای خود در این مدت انشعاب، از اتحاد دوبارە حزب سخن بە میان می آورند. این نمایانگر آن است کە این انشعاب، انشعابی فکری و ایئولژیک نبودە است، چرا اگر این طوری بود، انشعابیون نە بە اسم حزب دمکرات تمایلی داشتند نە بە اتحاد دوبارە با آن. بنا براین تنها دلیل انشعاب قدرت طلبی است نە اختلاف عقیدە و تفکر. چونکە اگر آنها تفکرو عقیدە سیاسی جدا و یا حتی توان تولید فکر جدید را داشتند، یک حزب کاملا جدید را با برنامەو اساسنامە جدید تاسیس میکردند، نە اینکە یک حزب دیگر با همان نام و نشان حزب قبلی کە خود را صاحب تاریخ، رهبران شهید، شهدا، افتخارات و … آن میداند. پس در جواب جناب عزیزی باید گفت کە مذاکرەای کە شما عدم آن را بی تمدنی میدانید باید بر سر تفکر، ایدە و اندیشە باشد. مشکل شما کە تفکر و اندیشە نیست، مشکل کسب تعداد صندلی در سطح رهبری است کە این پیشنهاد رهبران حزب دمکرات کردستان ایران این مشکل شما را بە راحتی و بە بهترین شکل ممکن حل و فصل میکند. اما اگر بە دمکراسی، کنگرە و رأی و انتخابات باورمندید! چون بە گفتە خود شما حزب را دو نصف کردەاید کە حداقل در کنگرە مشترک ٥٠% کرسیهای رهبری را کسب خوهید کرد.
آن تمدنی کە آقای عزیزی از آن صحبت میکند، بە هیچ انسان، گروە و دستەی مسئول و قانون مدار اجازە نمیدهد کە از نام، تاریخ، افتخارات و… حزب دیگر کپی برداری بکند. چونکە انسان پیشرفتە، انقلابی و پیشرو، انسانی خالق است، اگر حزبی را قبول ندارد و از آن جدا میشود، سعی در تولید بهتر از آن را دارد، نە کپی کردن آن و بە هر دری زدن برای توجیە عمل خود. وی در ادامە سخنرانی خود بە این عمل متمدنانە! خود و همراهانش اشارە میکند. عزیزی نە تنها این عمل انشعابیون را ناشی از بهرە جستن از بی قانونی میداند بلکە از تصمیم خمینی برای ممنوعیت حزب، بە عنوان سند توجیهی استفادە میکند. ایشان در این رابطە میگویند: ” در زمان خود, خمینی حزب دمکرات را غیر قانونی اعلام نمود و آنرا حزب شیطانی و حزب امپریالیسم و غیره نامید. ازلحاظ قانونی هم چون ما در ایران نیستیم بنابرین قانونی وجود ندارد که درباره ما حکم کند حزب دمکرات کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان هیچ پایه و اساس قانونی و هیچ سند ثپتی در ایران ندارند.” این یعنی اینکە هر حزبی کە اسم آن در آرشیو جمهوری اسلامی نبود، یا اینکە دشمن جمهوری اسلامی بود، میتوان آن را جعل کرد، همچنان کە ما کردیم. چون این حزب از طرف رژیم ایران منحلە اعلام شدە است و قانونی وجود ندارد کە در مورد انشعابیون و حزب مادر حکم کند. این یعنی زیر پا گذاشتن اخلاق انقلابی و مبارزاتی. این یعنی افلاس سیاسی. یعنی حرکت بر خلاف موازین سیاسی و انقلابی.
عزیزی در این سمینار در حالیکە خواهان اتحاد است و میگوید منافع ملت کرد در اتحاد است، آرزو میکند حزب دمکرات بە شش شاخە منشعب شود! تا کردستان تبدیل بە اروپا شود. وی میگوید: ” آرزو می کردم که کردستان ما هم مانند اروپا می بود و هیچ نگرانی امنیتی و مشکلاتی وجود نداشت تا آن وقت ۴ حزب دمکرات دیگر هم تشکیل می شد زیرا این انتخابات و صندوقهای رایی است که معلوم می کند هر حزب به چه میزان می تواند در قدرت و اداره کشور سهیم باشد” اولا باید گفت کە در اروپا هیچ کس بە هیچ حزب کە کاملا مشابە حزب دیگر باشد، در یک کشور اجازە فعالیت نمیدهد. ثانیا این عین عوامفریبی و دوروویی سیاسی است کە از یک طرف خواهان دمکراسی و حکومت قانون باشی و از طرف دیگر از سایە بی قانونی و دور از وطنی بهرە بگیری و حزب دیگری را کپی برداری بکنی و بعد سخنان خمینی را بە مثابە سند توجیهی بە کار ببری . ثالثا معلوم میشود کە جنابعالی چقدر بە اتحاد باور داری، کە آرزو میکنی حزب دمکرات بە شش حزب تبدیل شود. رابعا اگر کدام انسان سالمی برای انتخاب شش حزب دمکرات پای صندوق رأی میرود. خامسا مگر سیاست و تشکیل حزب دادن بازیچە است کە در یک کشور شش حزب مشابە وجود داشتە باشند.
در ادامە آقای عزیزی میخواهد مشکل میان خودشان و حدکا را بە جنگ بین کشورهای مختلف و پارت دمکرات و اتحادیە میهنی کردستان تشبیە کند. باید گفت عجب قیاس مع الفارغی. پارت دمکرات و اتحادیە میهنی دو حزب سیاسی جدا از هم با تاریخ و برنامە و اسم جدا از هم هستند. اولا نمیتوان کشور را با حزب مقایسە کرد، چون همجنس نیستند. طبق علم منطق تنها چیزهای همجنس قابل مقایسەاند. بە فرض محال هم همجنس باشند، حتی برای مثال در این مورد نمیتوان کرە شمالی و جنوبی را مثال آورد، چون اختلاف آنها ئیدئولژیک بود، یکی کمونیست و دیگری سرمایەداری. حزب دمکرات با انشعابیون کنگرە سیزدە کاملا با مثالهایی کە جناب عزیزی آوردەاند فرق میکند. آقای عزیزی دو سال پیش در صدای آمریکا گفت کە تمام برنامە و اهداف ما مشابە است و تنها دلیل برداشتن کلمە ایران برای جلوگیری از تداخل با نام حزب دمکرات کرستان ایران است. این یعنی یک حزب نە دو حزب. چونکە هیچ دو حزبی در دنیا پیدا نمیشوند کە تاریخ تاسیسشان، رهبرانشان، ارگانهایشان، شهدایشان، اهدافشان، برنامە و اساسنامەیشان، جشنهایشان و حتی روزنامەو مجلاتشان یکی باشد. آنهم در یک کشور باشند. پس مذاکرە حزب دمکرات با حزب دمکرات بی معنی است و شرط تغییر اسم کاملا مشروع است.
عزیزی در این سمینار با طرز گلایە مانندی میگوید: ” یاران و همسنگران قدیمی ما در حزب دمکرات کردستان ایران در تمام آن مدت یک شرط را برای مذاکره تعين نموده ا ند که ما بایستی اسم حزب خودمان را عوض کنیم… هنگامی که حزب دمکرات تاسیس شد اسمش حزب دمکرات کردستان بود نه حزب دمکرات کردستان ایران، زمان قاضی محمد تمام سندهای روزانه کردستان بنام حزب دمکرات کردستان است بعد از آن آرام آرام به دنبال تغیر و تحولات سیاسی در حزب دمکرات به هر دلیلی برای مدتی به حزب دمکرات کردستان-ایران تبدیل می شود و بعد از پیروزی انقلاب ایران به حزب دمکرات کردستان ایران تبدیل شد پس اگر این طور است در تاریخ حزب دمکرات ،حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران قسمتی از سندها و تاریخ این حزب به شمار آمده و هیچ كس حق ندارد به آن طرف دیگر حزب بگوید که این مال شما نیست…”
این گفتە آقای عزیزی از چند زاویە قابل تامل است! نخست اینکە ایشان طی مصاحبەای کە قبلا با نشریە کردی “رووداو” داشتند، حاضر شدە بود کە برای راضی کردن جمهوری اسلامی برای قبول مذاکرە بر سر قانون اساسی رژیم، حتی اسم خودشان را تغییر بدهند، سئوال اینجاست کە اگر ایشان اینقدر خواهان اتحاد هستند، چطور در مقابل جمهوری اسلامی حاضر بە تغییر اسم خود هستند، اما در مقابل یاران و همسنگران بە قول خودش قدیمی خود از این امر امتناع میورزد؟ آیا یاران و همسنگران قدیمیش از جمهوری اسلامی بدترند؟
دوم اینکە، اضافە کردن پسوند ایران بە اسم حزب و تبدیل حزب دمکرات کردستان بە حزب دمکرات کردستان ایران طی کنگرەهایی مشروع و قانونی کە بخشی از دوستان انشعابیش هم در آنها حضور داشتەاند صورت گرفتە است. نە اینکە یک جمع مثل انشعابیون کنگرە سیزدە، جدا شدە باشند و اسم خود را حزب دمکرات کردستان ایران گذاشتە باشند. بنابراین اضافە شدن کلمە ایران بە اسم، در کنگرە اتفاق افتادە است نە بر اثر انشعاب. این بدان معنی است کە تمام اسناد و مدارک طول تاریخ این حزب متعلق بە حزب دمکرات کردستان ایران است. اینکە در زمان پیشوا قاضی محمد تمام اسناد بە اسم حزب دمکرات کردستان بودە است چیزی از این وقعیت را عوض نمیکند، چونکە اعضای همان حزب در کنگرەای مشروع، رأی بە اضافە شدن ایران بە اسم حزب دادەاند، بنابرااین گذشتە حزب و اسناد آن برای حزب دمکرات کردستان ایران محفوظ است. اگر بحث مشروع بودن یا نبودن باشد، ادعای انشعابون کنگرە سیزدە نامشروع است. چونکە بعد از دە کنگرە از اضافە شدن پسوند ایران بە اسم حزب، از حزب منشعب شدەاند، بر اثر بی برنامگی و عدم توجیە عقلانی برای انشعاب، متوسل بە بازگشت بە قبل از کنگرە سوم حزب شدەاند و اسناد دە کنگرە را زیر سئوال میبرند.
ثالثا اینکە، اگر آنها بە برگشت بە اسم قبلی حزب اصرار میورزند، یعنی اینکە از کنگرە سوم تا سیزدهم حزب را قبول ندارند. یعنی اینکە سنگ قاسملو و شرفکندی را بە سینە زدن دروغ و ریاکارانە است. چون در زمان دبیرکلی دکتر قاسملو کلمە ایران بە اسم حزب اضافە شدە است. نزدیک بە بیش از چهار دهە است کە حزب رسما و قانونا پسوند ایران را بە اسم خود اضافە کردە است، و این امری طبیعی و حق مسلم حزب بودە است. بنابراین هیچ گروە انشعابی بر خلاف گفتە آقای عزیزی از لحاظ قانونی قادر بە جعل اسناد و اسم و رسم حزب بە اسم خود نیستند، مگر کسانی مثل آقای عزیزی و یارانش کە از نعمت بی قانونی و دوری از وطن بهرە میبرند.
رابعا اینکە درمیان این انشعابیون، پیروان کنگرە چهار کە طرفدار حزب تودەو کنگرە هشتمیها کە مخالف دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی بودند وجود بارزی دارند. اینها مخالف این برهە از تاریخ حزب بە رهبری دکتر قاسملو و شرفکندی هستند. بنابراین خواهان حذف معنوی این برهە هستند و سعی در این دارند از یک طرف با حذف کلمە ایران با این برهە طلایی از تاریخ حزب مخالفت کنند، و از طرف دیگر بی آنکە بە این دلیل نهفتە اشارە کنند، همچنان از اسم قاسملو و شرفکندی برای کسب اعتبار استفادە کنند.
مطلب مهم دیگر این است کە آقای عزیزی و یارانش در طول این سالهای انشعاب دو نوع سیاست و گفتمان داشتەاند، یکی برای کردها و دیگری برای فارسها. وقتی برای کردها صحبت میکنند، دلیل برداشتن ایران از اسم حزب را اینطور بیان میکنند؛ حدکا تبدیل بە یک حزب ایرانی کە حافظ تمامیت ارضی ایران است شدە و ناسیونالیسم کرد در این حزب رخت بربستە است و بە قول خودشان حدکا ایرانچیگری میکند. ما بە خاطر این انشعاب انداختیم کە حزب را بە راە اصولی خود یعنی ناسیونالیسم کرد براگردانیم. اما وقتی با رسانەای فارسی زبانی مثل صدای آمریکا مواجە میشوند میگویند تنها برای جلوگیری از تداخل اسم ایران را حذف کردەایم اگر نە ما از آنها ایرانیتر هستیم
در آخر بە این گفتە یکی از ستونهای انشعاب، ماموستا عبداللە حسن زادە اشارە میکنم کە در مورد کنگرە هشتمیها نوشتە، کە بر گرفتە از تاریخ حزب است. وی مینویسد: “(کنگرە هشتمیها) با گذاشتن اسم حزب بر روی خودشان زمینەساز شروع جنگ شدند و فضای سیاسی کردستان را دچار تشنج کردند…اگر اسمی دیگر برای خود انتخاب میکردند و نوآوری میکردند، دور نبود کە جمع بیشتری از طرفداران مسائل سیاسی را دور خود جمع میکردند. ” امروز باید از این جمع کە شامل ماموستا عبداللە و طرفدارانش و همچنین کنگرە هشتمیها و کنگرە چهارمیها هستند پرسید شما با انتخاب اسم حزب برای خودتان زمینەساز چی هستید؟ دوستی یا دشمنی و جنگ؟

..
منبع: پێشمه‌رگه‌کان
https://peshmergekan.com

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی