"an independent online kurdish website

 .‎

اينجانب ك. ر.  ایام خىمت سربازی خود را در زندان دیزل آباد کرمانشاه سپری نمودم، در حالی که از  زندان ترخيص شدم ایم نوشتار ذیـل خـاطراتی از زنـدان دیــزل آبــاد کرمانشاه ومشاهدات عينی که بعنوان اقدامی برای اطﻼع رسانی و در قالب گزارشگری نقض حقوق بشر به نگارش در آمده است. این خاطرات عينا مشاهده گردید

زندان های اوین و رجایی شهر به دﻻیلی همچون وجود زندانيان شناخته شدهٔ سياسی و تمـرکز اطـﻼع رســانی نهاد هــای حقــوق بشــر در خصــوص وضــعيت ایــن زنــدان و زنــدانيان سياسی، تا حدی برای مردم ایران و حتی جامعـه جهـانی شـناخته شـده اسـت؛ امـا هســتند زنــدان هایی کــه وضــعيت زنــدانيانش بســی اســفناک تر از ایــن زنــدان هاســت و متاسفانه در مورد شرایط وخيم و بحـرانی ایـن زنـدان ها بـرای افکـار عمومـی و نهاد هـای حقوق بشری بين المللی اطﻼع رسانی آنچنانی انجام نشده است.

یکی از این زندان ها، زندان مرکزی کرمانشاه، مشهور به زندان دیزل آباد است. من كه اين مطلـب را مي نويسم نزدیـک بـه دو سـال در ایـن زنـدان، بـه سـر بـرده ام و از نزدیــک در جریــان وقــایع دلخراشی بوده ام. این مهم تاجایی ست که حتی حرف زدن در موردش با گذشت چند سال همچنان تاثيرات خيلی بدی بر روحيه ام می گذارد.

هدف از نوشتن این مطلب اشاره ای کوتاه بر وضعيت غيرانسانی حاکم بر این زندان و مصائبی که زندانيان سياسی و حتی عادی زندان کرمانشاه با آن روبه رو هستند و لزوم توجــه نهاد هــای داخلــی و بيــن المللــی مــدافع حقــوق بشــر بــه وضــعيت زنــدان های شهرستان های دیگر همچون زندان دیزل آباد است.

طبق آمار های که روزانه در حال تغييرند، تعداد زندانيان این زندان هميشه از ٢ تا ٣ هزار نفر در نوسان است. این زندان دارای ٩ بند است که اصطﻼحاً به آن مشاوره می گویند. به دليل آمار باﻻی ورود مواد مخدر، مﻼقات حضوری در این زندان بسياری از مواقع ممنوع اعﻼم می شود. بيشتر مﻼقات ها به صورت کابينی و تحت کنترل شدید حفاظت زندان قرار دارد.

آمار محکومين به اعدام در این زندان حداقل ۵۰۰ تن است که دارای محکوميت قطعی می باشند و هر لحظه احتمال اجرای حکم آن ها وجود دارد. درصد بيشتر محکومين به اعدام به جرائم مواد مخدر، قتل عمد و تجاوز به عنف مربوط می شوند. بيشتر اعدام های این زندان در روز چهارشنبه و دوشنبه سـاعت ۵ صبح انجام می گيرد و هميشه قبل از ساعتِ چهارِ روزِ قبل، تلفن های این زندان قطع می شود. زندانی محکوم به اعدام به بند ٩ )بند ادب( منتقل و سحرگاه روز بعد به محل اجرای حکم اعدام در بخش انگشت نگاری برده می شود و حکم در آنجا با حضور مسئولين زندان سربازان زندان و قضات اجرای احکام به مرحله اجرا درمی آید.بر طبق ضوابط این زندان، زندانيان تازه وارد ابتدا به مدت ده روز به قرنطينهٔ ایـن زنـدان منتقل می شوند و زندانيان جوان نيز به قرنطينه جوانان انتقال می یابند. بعد از این مدت زندانيان به مشاور )بند( ٣ منتقل شده و از آنجا هم بعد از نزدیک به دو ماه بر طبق رفتار زندانيان به بند های دیگر فرستاده می شوند. در این مدت اصل تفکيک جرائم به اجرا در نمی آید و همه زندانيان ائم از سياسی و غير سياسی و جرائم خطرناک با هم نگهداری می شوند.

مشاور ٨ این زندان بيشتر مربوط به جرائم مواد مخدر و مصرف کنندگان متادون است این زندان به دليل آمار باﻻی تزریق مواد و ارتباطات جنسی، تعداد زیادی از این زندانيان به هپاتيت و ایدز مبتﻼ هستند. بعضی مواقع هم در جهت تنبيه این زندانيان مدتی آن ها را به بند های دیگر تبعيد می کنند و علی رغم خطرناک بودن این زندانيان، مسئولين نسبت به وجود چنين زندانيانی در بند های دیگر بی تفاوت هستند.

در طول دو سالی که من در این زندان بودم حـداقل ۶۰ زندانی اعدام شدند

زندانيان سياسی این زندان در جهت اعمال فشار بر آن ها و بر طبق برنامه از پيش تعيين شده در داخل بند های مختلف زندان پراکنده می شوند تا نتوانند به صورت گروهی روابط صميمی با هم داشته باشند بر زندانيان عادی این زندان تاثير بگذارند.

زندانيان سياسی که شمار آن ها نزدیک به ۳۰۰ تن می رسد، همواره از سوی حفاظت اطﻼعات زندان تحت فشار هستند و به صورت مداوم از سوی این نهاد مورد تهدید قرار می گيرند.

در جهت آشنایی خوانندگان با وضعيت این زندانيان و شرایط سختی که زندانيان در زندان دیزل آباد کرمانشاه با آن روبه رو هستند، به بيان خاطراتی از این دوره دو ساله در این زندان می پردازم.

. بهداری این زندان دو طبقه بود، طبقه یک اتاق هایی جهت آزمایش و معاینـه بيمـاران و بخش دیگری در حياط که به نام ایزوله می گفتند و طبقه دوم شامل اتاق عمل، بخش بستری و بخش قلب. بخش ایزوله دارای چندین اتاق بود و هواخوری نداشت و زندانيان مبتﻼ به ایدز و هپاتيت و زندانيانی که تعادل روانی نداشتند، به این بخش منتقل می کردند. چندین زندانی که به دليل مشکﻼت زیاد دچار ناراحتی روحی و روانی بودند به این بخش منتقل شدند و در همين بخش از طریق دیگر زندانيان به هپاتيت مبتﻼ شده بودند.

یکــی از روزی هــای دی مــاه زمســتان ســال ۸۶، یکـی از زنــدانيان زنــدان بــازپروری شــهر کرمانشاه، که به دليل ابتﻼ به هپاتيت روز های آخر عمرش را سپری می کرد؛ به بخش ایزوله منتقل شد و بعد از ۴ روز زمانی هم که مرد، سربازان جنازه اش را تا صبح بر روی برف حياط بهداری رها کرده و پس از آن تحویل خانواده اش دادند. دیدن صحنهٔ جنازهٔ جوانی که به دﻻیل نامعلومی در دام اعتياد و بيماری افتاده و روی زمين رها شده بود، دل و وجدان هر کسی را به لرزه در می آورد. با خود فکر می کردم شاید این جوان هم زمانی برای خود شخصيتی داشته و مشکﻼت زندگی وی را به اینجا کشيده است، چرا باید با وی چنين رفتاری شود، رهایش کردند تا بميرد، موقعی هم که مرد ایچنين غير انسانی با جنازه اش رفتار می کنند.

در مدت ۷ ماهي که در این بهداری بودم، از ترس ابطﻼ به بيماری های عفونی، تنها مجبور بـه استفاده از ماسک و دستکش بودم . عجب شکنجه گاهی ست ؛ بله اینجا ایستگاه آخر دنياست.

در بند ٩ که در واقع یک اتاق بزگ با مساحت تقریبا ۵ در ۴ بود، با یک دستشویی در داخل و بدون هواخوری، نزدیک به ١١ زندانی نگهداری می شد. زندانيان این بند از حق تلفن و مﻼقات محروم هستند، که بيشتر این زندانيان به علت درگيری با مامورین، تجاوز به زندانيان جوان، حمل و پخش مواد مخدر در زندان، جهت تنبيه به این بند منتقل شده اند. این بند . شــاید یکــی از سخت ترین شکنجه هایی که عليه یک زندانی سياسی اعمال می شود این است که به اجبار در کنار زندانيان مصرف کننده مواد مخدر و خطرناک محبوس و از نزدیک شاهد رفتار غيرانسانی آن ها باشد و اختياری نيز برای جلوگيری از این موارد نداشته باشد. حضور در اتاقی که زندانی با بهره گيری از زور و مواد مخدری که در اختيار دارد در جلوی چشم دیگر زندانيان به زندانی جوانی تجاوز می کرد و مصرف مواد مخدر از سوی تمام افرادی که در یک اتاق با هم محبوس هستيد، بسی دردناک و شکنجه یسـت کـه روح و روانـت را بـه شدت تحت فشار قرار می دهد و حس انتقام جویی از افرادی که تو را در چنين شرایط سختی قرار داده اند، فکر و ذهنت را مشغول می کند.

وحشتناک است، این زندانیان جوان به دليل اذیت و آزارش از سوی زندانيان سابقه دار اقدام به دوختن لب، پلک های چشم و بستن گوشش کرده بودند. در واقع حفاظت و رئيس زندان به جای گوش کردن به درخواست این زندانی انان را به بند ٩ منتقل مي كرد گویا در این زندان هيچ گوش شنوایی وجود نداشت و زندانی باید ذره ذره می سوخت و می ساخت.

یکی از زندانيان به نام مجتبی هم که در حين اعزام به دادگاه شهرستان اقدام به فرار کرده بود بعد از دستگيری مجدد توسط نيرو های یگـان ویـژهٔ زنـدان، مـورد ضـرب و شـتم شدید قرار گرفت بطوریکه دست وی دچار شکستگی شدید شد و به دليل ضربات شدید وی قادر به راه رفتن نبود. مسئولين زندان پس از اینکه فهميدند این زندانی تصميم به شکایت از مسئولين زندان را دارد، به مدت چند ماه تا بهبودی کامل و ناپدید شدن بقایای ضرب و شتم وی را به بند ۹منتقل کردند و در این مدت وی را از ملاقـات و تلفـن نـيز محروم کردند.

بله اینجا دیزل آباد است، ایستگاه آخر دنيا!

قرنطينه به دليل اینکه محلی موقت برای نگهداری زندانيان است، فاقد هر گونه امکانات اوليه است و غير از یک هواخوری کوچک و فروشگاه، امکانات دیگری نداشت.

در قرنطينهٔ زندان به دليل وجود آمار باﻻی زندانيان تازه وارد و درصد باﻻی اعتياد این افراد به مواد مخدر، روزانه شاهد خودزنی، درگيری شدید و پرخاشگری ایـن افـراد مبتـﻼ بـه اعتياد، بودم. متاسفانه مسئولين زنـدان نسـبت بـه وجـود بيمار هـای خطرنـاکی همچـون هپاتيت و ایدز و افراد متهم به قتل عمد قانون تفکيک جرائم را به اجرا در نمی آورند. در بين این زندانيان افرادی وجود داشت که به دليل خماری و مشکﻼت روانی اقدام به تهدید و ضرب و شتم دیگر زندانيان می کرد. چندین بار شاهد آن بودم زندانيان از سوی تعدادی از این افراد که حتی دارای کارت رسمی بيماری ایدز و هپاتيت بودند، تهدید می شدند که باید به آن ها کمک مالی کنند و در غير از صورت با چاقوی آغشته به خون، آن ها را هم ایدزی خواهند کرد. و بدین ترتيب گویا این افراد از زندانيان دیگر باج ایدزی بودن خودشان را می گرفتند.

بله اینجا دیزل آباد است، ایستگاه آخر دنيا

زنـدانيان سياسـی داخـل بنـد، بـه دليـل تهدیـد زنـدانيان از معاشـرت بـا آن هــا، در انــزوای شدیدی قرار دارند. حفاظت به تعدادی از زندانيان مخبر، در جهت زیر نظر گرفتن زندانيان سياسی امتيازات ویژه منجمله سيگار، مرخصی و تلفن ارائه می دهد و بدین دليل هر گونه بحث سياسی در اتاق زندانيان سياسی با احضار و تهدید آن ها از سوی حفاظت صورت می پذیرد. گزارش عملکرد زندانيان سياسی از سوی حفاظت بـه ادارهٔ اطﻼعـات ارسال می شود و این اداره نيز با توجه به رفتار زندانيان در قبال درخواست مرخصی آن ها تصميم گيری می کند.

بـا وجـود ده هـا زنـدانی حبـس ابـدی جــرائم مــواد مخــدر، کــه از حــق مرخصــی اســتفاده می کنند، ادارهٔ اطﻼعات و مسئولين زندان مرخصی برای زندانی را امتياز دانسته و با عدم اعطای این امتيـاز بـه زنـدانيان سياسـی در بسـياری از اوقـات، سـعی در تضـعيف روحيـهٔ ایشان دارند. یک زندانی سياسی که به اتهام تبليغ نظام به ۶ ماه زندان محکوم شده است؛ باید برای گرفتن مرخصی، از هفت خوان رستم عبور کرده و در آخر هم دادستان جوابش را منوط به موافقت ادارهٔ اطﻼعات اعﻼم می کند. روندی که احتماﻻ سال ها طول می کشد. اما زندانيان حبس ابدی جرائم مواد مخدر، به راحتی بعد از مدتی از سپری کردن حبس به مرخصی می روند.

انـزوای شـدید زنـدانيان سياسـی و هـم چنيـن صـدور احکـام سـنگين بـرای آن هـا ســبب میشود ناخواسته جهت گذراندن اوقات روزانه، از طریق زندانيان سابقه دار به مصرف مواد مخـدر روی بياورنـد.

شاید بيش از کارمندان زندان، دیگر زندانيان هستند که زندانيان سياسی را مورد اذیت و آزار قرار می دهند.

زمستان سال ۸۴ دانشجویی به نام مهدی ب که به دليل تصادف و قتل غير عمد به زندان افتاده بود، به قرنطينه منتقل شد. متاسفانه به دليل اعتياد، خانوادهٔ وی تمایلی برای آزادی اش از زندان نداشتند و احساس می کردند که در شرایط سخت زندان می تواند مصرف مواد مخدر را ترک کند. این زندانی به دليل مصرف کراک در اوایل تحت فشار شدید جسمی و روانی قرار داشت. وی توانست بعد از چند ماه کامﻼ مصرف مواد را ترک نماید اما بعد از دو ماه و اینبار به دليل فشار های روحی ناشی از شرایط زندان و به دليل وجود تریاک در زندان به مصرف دوبارهٔ به مواد روی آورد .

رغم اینکه از خویشاندان یکی از مسئولين زندان بود در بند “مشاوره ٣ ” توسط زندانيان سابقه دار مورد اذیت و آزار قرار می گيرد تا اینکه روزی تعدادی از ایـن زنـدانيان در دستشـویی بـه صورت گروهی و به زور وی را مورد تجاوز قرار می دهند.

خانواده اش وی را به زندان انداختند، تا در زندان اعتياد را ترک کند و به زندگی بازگردد ولی متاسفانه…..

بله اینجا دیزل آباد است، ایستگاه آخر دنيا!

یکی از افسران انتظامی زندان که سمت معاونت انتظامی را داشـت بـه نـام سـرهنگ کاکایی از شکنجه گران این زندان بود، در بازرسی روزانه از بنـد های مختلـف زنـدان خـود شخصـا در ضـرب و شـتم شـدید زنـدانيان شـرکت مـی کرد. یــک بــار در حضــور نزدیــک بــه دویست زندانی دیگر یک زندانی را که مشغول سرگرمی جوز جوز در قرنطينه بود، به دليل ممنوعيت این نوع بازی ها، اقدام به ضرب و شتم و شدید وی نمود و بعد از اعتراض این زندانی وی را به هواخوری منتقل کرده و بعد از لخت کردن وی و خيس کردنش با آب، این زندانی را با باتوم کتک زد. بارها من خودم دیدم که لگد در داخل زندانیها می زد و دندان انها را مي شکاند

اینجا ایستگاه آخر دنياست، اینجا انسانيت رنگ می بازد، اینجا زندان دیزل آباد کرمانشاه است.

شاید یکی از تلخ ترین صحنه های دلخراشی که واقعا مدتی مرا متاثر کرد، قطع دست یکی از زندانيان سارق سابقه دار در محوطهٔ داخل زندان دیزل آباد با حضور تمامی زندانيان جرائم سرقت بود. این زندانی که نزدیک به چهل سال سن داشـت بـه دليـل سـابقه چندین فقره سرقت از گاوصندوق های مغازه های شهر کرمانشاه، از سوی دادگاه به حد قطع دست محکوم شده بود. بعد از اجرای حکم برای ساعاتی وی را به قرنطينه زندان منتقل کردند، دیدن این زندانی و قطع عضو وی تنها به دليل سرقت که آن هم به دليل فقر و بيکاری بود، مرا شدیدا متاثر کرد.

اینجا ایستگاه آخر دنياست، اینجا انسانيت رنگ می بازد، اینجا زندان دیزل آباد کرمانشاه است.

نکتهٔ دیگر که ﻻزم می بينم به آن اشاره کنم برنامه ادارهٔ اطﻼعات کرمانشاه برای استفاده از زندانيان به عنوان طعمه بر عليه نيروهای مسلح احزاب کُردی است. به دليل همجواری استان کرمانشاه با کردستان عراق و بيکاری و فقر در مناطق مرزی این استان تعدادی از ساکنين مناطق مرزی که عمدتا از آیين یارسان هستند، اقدام به وارد کردن اسلحهٔ غير مجاز به داخل کشور می کنند. تعدادی از این افراد که به اتهام حمل و خرید و فروش اسلحه در زندان کرمانشاه به حبسهای باﻻی ۵ سال محکوم شده بودند به دليل عدم موافقت دادستان با مرخصی آن ها در شرایط روحی بدی قرار داشتند. ادارهٔ اطﻼعات نيز با درک این مساله اقدام به فراخواندن این زندانيان به حفاظت زندان کرده بود و به آن ها پيشنهاد داده بود که این نهاد امنيتی مافوق قانون قادر خواهـد بـود در قبـال همکـاری اطﻼعــاتی ایــن افــراد بــر عليــه نيروهــای احــزاب کــردی موجــود در منطقــه، آن هــا را بــه مرخصی های چند ماهه بفرستد. چندین تن از زندانيان متاهل نيز که به سبب فقر مالی شدید خانواده هایشان در شرایط بسيار بدی قرار داشتند با این پيشنهاد موافقت کرده بودند و اقدام به همکاری با ادارهٔ اطﻼعات کردند عﻼوه بر زندانيان، سربازان وظيفه نگهبان این زندان نيز در وضعيت بدی بسر می بردند، بطوریکه که در طی این دو سال دو سرباز وظيفه در برجک های نگهبانی این زندان اقدام به خودکشی کرده و فوت کردند.

این خاطرات شاید برای برخی از خوانندگان به عنوان یک کابوس خيالی تعبير شود، ولی این تخيل نيست این تنها گوشه هایی از رویدا های تلخ زندان دیزل آباد است که روزانه در حال اتفاق است و به دليل فشار های شدید حفاظت این زندان بر زندانيان، اطﻼع رسانی ﻻزم در مورد آن انجام نمی شود

   

  از طرف ک. ر.  

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی