"an independent online kurdish website

مجید  الیاسی

حق حیات و زندگی یک انسان را نە تنها دولتها ،ونە شهروندان  یک کشور بە  همدیگر نبخشیدەاند کە در شرایط دیگری    بخواهند آنرا پس بگیرند.mejid_eliasi

ابعاد نقص حقوق بشر در همە جوانب  فراتر از حد تصور وهر ساعت گسترش چشمگیری از خود نشآن می دهد.آمارفهرست نقص حقوق بشر بسیار طولانی است.ترور شکنجە،بازداشتهایی خود سرانە،اعدام ، بە کار روزانە  واحدهای اطلاعاتی،عقیدتی و انتظامی رژیم درماندە  و منزوی جمهوری اسلامی تبدیل شدە است.بدون هیچ شک و تردیدی  اعدام  نقص آشکار حقوق بشڕ محسوب می شود وقتل عمد  بە شمار می رود.

در قرنی کە زندگی می کنیم  با وجود  پیشرفت علم و تکنولوژیا،و سطح آگاهی انسانها،وعصر پیروزی دمکراسی  بر تاریکی و جهالت ،سقوط دیکتاتورهای خودکامە،اما متأسفانە  هنوز  در ٥٦ کشور  منجملە ایران  هر سالە صدها نفر تحت عناوین گوناگون  مجازات ،اعدام می شوند اعدام و زندانی  فعالان مدافع حقوق بشر ،فعالان حقوق کارگری، سندیکایی،حقوق زنان،وکلای دادگستری ،زندانیان سیاسی ،فعالان سیاسی،دانشجویی  و غیرە ،گسترەی عظیم از جنایات روزمرە و سازمان یافتە  جمهوری اسلامی است.اتفاقی کە هر روزە در شهرهای ایران می افتد.مجازات اعدام یا قتل نفس میراثی است از عقب ماندەترین و خشن ترین مجازاتها کە از دوران ابتدائی  زندگی  انسانها  برای  ما همچنان  بە قوت خود باقی ماندە است .هر گونە صدای مخالف و انتقادی  از رژیم  ولایت فقیە ،افزایش گستردە زندانیان سیاسی ،فشار بر بازداشت شدەگان  یا فریب آنها برای اعترافات تلویزیونی ،وارد فاز تازەای     از کار سران  و کارگزاران  آدم  کش رژیم ولایت فقیە  برای بقای نظام خون آشامشان شدە است.

جمهوری اسلامی امروزە  بە یکی از بزرگترین  ناقص کنندگان  حقوق بشر در جهان تبدیل  شدە   است. در سال گذشتە پس از دولت چین  با اعدام بیش ٦٠٠ نفر مقام دوم  را از آن خود کردە است .بر همین مبنا و و اساس  بود کە سازمان ملل متحد یک گزارشگر ویژە را برای ایران برگزید،تا بە اوضاع حقوق بشر و زندانهای مخوف رژیم جنایتکار  جمهوری اسلامی رسیدگی کند.اما رژیم جمهوری اسلامی  بە جای تن دادن  بە خواستهای بین المللی  مانع ورود این گزارشگر حقوق بشر شدە است.رژیم قرون قسطایی ولایت فقیە  در  اولین ماە سال ٢٠١٢  با اعدام یک نفر در هر چهار ساعت  بە رکورد تازەای  در آدم کشی وجنایت  علیە بشریت دست یافتند.رژیم منزوی  جمهوری اسلامی  نزدیک بە ٦٠ نفر انسان بی گناە را در شهرهای مختلف  ایران اعدام نمود،از جملە ٣ نفر را در میدان آزادی کرمانشاە در ملاأعام بە دار آویختند.

بە گزارش نهادهای بین المللی حقوق بشر در سال گذشتە  بالغ بر ٦٠٠ نفر  در ایران اعدام شدەاند،کە نسبت بەسال گذشتە افزایش قابل توجهی داشتە است .لذا جایگاە جهانی  در     اجرای حکم اعدام لکە ننگینی  بر  پیشانی کارگزاران  رژیم جمهوری اسلامی است ، مسئولیت این اعدامها  بدون هیچ چون و چرا بر عهدە حکومت و تمامی جناحهای ریز و درشت و ،وابستە ،کە نظام  جمهوری اسلامی را قبول دارند می باشد .رژیم فاسد و ضد بشری ولایت فقیە بر اساس هدفهای سیاسی دراز مدت ،ناتوانی در پیشبرد خدمات رفاهی جامعە ،ترس از تظاهراتهای مردمی و خیابانی ،جو رعب و،وحشت در میان اقشار جامعە،بە طور کامل با هماهنگی  علی خامنەای ،رهبر حکومت از حربە ضد انسانی اعدام  گاهی اوقات  در ملاءعام استفادە می کنند.

این اعمال نقص مداوم و تمام  حقوق بشر و مغایر با  پروتکلهای حقوق انسان و جنایت علیە بشریت قلمداد می شود.نیروهای امنیتی و سرویسهای اطلاعاتی  جمهوری اسلامی  با استفادە  از اتهامهای ،اقدام علیە  امنیت ملی، محاربە باخدا ،عضویت در احزابی  کە فعالیت  آنها در ایران توسط رژیم ممنوع اعلام شدە ،بر چسب تجزیە طلبی بە کردها ، جاسوسی برای امریکا و اسرائیل  بە توجیە  بازداشتها و اعدامهای دستە جمعی  می پردازند.  یکی دیگر از ترفندهای رژیم  پلید و ارتجاعی جمهوری اسلامی  فشار بر  زندانیان سیاسی ،گاهی اوقات   فریب دادن آنها  جهت اعترافات تلویزیونی و پخش فرمالیتەو نمایشی آن ،مشروع بخشیدن  بە اجرای احکام  ضد بشری اعدامهاست.

همان طور کە همە اطلاع دارند اکثر زندانیان توسط یکی از شاگردان آیت اللە خالخالی ،گرگ خون آشام  ،قاضی صلواتی رئیس شعبە ١٥ دادگاە انقلاب اسلامی  محکوم بە اعدام می شوند،و این احکام با تأیید صادق لاریجانی رئیس قوە قضائیە رژیم بە اجرا گذاشتە می شود. هدف رژیم  از موج شدت اعدامها تنها فضای رعب و، وحشت در میان مردم و عقب نشینی آنها از خواستەهای بە حقشان است.و طبق روال و ماهیت ،هنگامی کە اعتراضات داخلی  بر ضد رژیم  اوج می گیرد و یا رژیم با تهدیدهای  بین المللی  روبرو می شود و در انزوای بیشتر قرار می گیرد،سران خونخوار و ضحاکان ولایت فقیە  موجی از اعدامهای  نوبتی و گروهی را بە اجرا می گذارندو حتی برای ترس و زهر چشم  مردم  تعدادی از  این انسانهای   شریف،کە تنها خواهان آزادی و برابری  هستند  را در انظار عمومی اعدام می کنند.

با گسترش تحریمهای نفتی و تحریم بانک ملی رژیم و این شرایط بحرانی کە رژیم  در پیش رو  دارد ،وبا این همە فشارها و تحریمها از سوی جهان غرب  تا کجا  می خواهد پیش برود کە خوشبختانە راە برای عبور و ،  وقت کشی دیگر  تمام شدە است و همە راهها برای رژیم بە بن بست کشیدە  شدە است.رژیم جمهوری اسلامی  نە بە ابتدائی ترین حقوق شهروندان  و نە بە حقوق بشڕ  و نە بە میثاقها  ی بین المللی  ارزشی قائل است ، سران حکومت اسلامی  فکر می کنند  کە با زندانی کردن  و قتل عام مردم  گرەای از مشکلات خود را باز می کنند و با این کار می توانند  بە ادامە حکومترانی جاهلانە  خود بیفزایند کە این طور  نیست  ،بلکە پایەهای معلق رژیم را روز بە روز  بە سراشیبی سقوط  نزیکتر می شود.

تحقق آرمانهای  حقوق بشر تنها  در گرو  سرنگونی  رژیم استبدادی ولایت فقیە،و   روی کار آمدن نظامی  دمکراتیک،فدرال و سکولار می باشد . نظامی دمکراتیک  ،فدرال و سکولار ، برابری  و آزادی ، حقوق   بشر ،فارغ از هر عقیدە  و مرام  و جنسیت و غیرە  را برای  ملیتهای ایران بە ارمغان،  می آورد و آرمانهای حقوق بشر تحقق کامل می یابد .
    . بە امید  سرنگونی جمهوری اسلامی در آیندە نزدیک

{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی