"an independent online kurdish website

نهم آوریل روزی برای حقوق بشر در کردستانkebudwend_thumb

دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

محمدصدیق کبودوند به مناسبت روز تاسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پیامیکوتاه به شرح زیر ارسال داشته است:

در 20 فروردین 1384 برابر با 9 آوریل 2005 سازمان دفاع از حقوق بشر کردستانتشکیل شد تا به دفاع و حمایت از حقوق بشر در مناطق کردنشین و سایر مناطق و ایرانبپردازد. فعالیت این سازمان پس از 36ماه با موانع و برخوردهای جدی دستگاه هایامنیتی و قضایی مواجه و تعدادی از اعضای آن دستگیر و بازداشت و با محکومیت هاییروبرو شدند. اما این برخوردها نتوانست مانع از ادامه فعالیت های حقوق بشری سازمانحقوق بشر کردستان شود، اگرچه موانع امنیتی، فعالیت های کارگزاری های وابسته بهسازمان از جمله دیده بانان حقوق بشر و گزارشگران حقوق بشر کردستان را با محدودیتهای جدی مواجه ساخته است، با این حال سازمان تلاش دارد زیرمجموعه های خود رابازسازی و دوباره فعال سازد و امید است این امر به زودی تحقق پیدا کند.

افزون بر این، ما در ماه های اخیر پیشنهاد شکل گیری «کنگره جهانی (کمپین بینالمللی ) کوشندگان حقوق بشر حامی حقوق مردم کرد» ارائه داده ایم و تا آنجا که مناطلاع دارم دوستانی در حال مطالعه و بررسی پیشنهاد تشکیل این نهاد فراکشوری هستندو امید می رود طی ماه های آینده این پیشنهاد بصورت نهادمند پا به عرصه وجودبگذارد. بدیهی است، کنگره یا کمپین بین المللی کوشندگان حقوق بشر، از حقوق مدنی وسیاسی، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و زبانی و برخورداری از حق و مشارکت در تعیینسرنوشت مردم کرد در چارچوب مرزهای رسمی هرکشور دارای جامعه کرد حمایت خواهد کرد.من هم چنین امیدوارم موضوع دیگری که در نظر دارم، به زودی به صورت پیشنهاد برای ایجادمجمعی از جوامع مدنی و حقوق بشری مردم ایران آماده ارائه شود.

در پایان روز نهم آوریل را به نام روزی برای حقوق بشر در کردستان به تمامیمردم کرد و دوستداران و اعضای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان شادباش می گویم وآرزو دارم رعایت و احترام به حقوق بشر و ترویج و پیشبرد آن در کردستان، در ایرانودر تمامی کشورهای منطقه به زودی تحقق بیابد.

تهران: زندان اوین، 8 آوریل 2012

http://hro-kurd.net/article.aspx?fld=fa%2FData&id=256

پیام کبودوند به مناسبت اعلام خودمختاری کردستان و اعدام رهبران آن:

اعلام خودمختاری کردستان در 1946 اقدامی حقوق بشرطلبانه بود.

کردوند «پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند»

محمدصدیق کبودوند به مناسبت روز دوم بهمن- روز اعلام خودمختاری کردستان- و همچنین به مناسبت روز دهم فروردین- روز اعدام قاضی ها- به ترتیب بیانیه و پیامکوتاهی ارسال داشته که متاسفانه به موقع دریافت نشده و اکنون به ترتیب در پی میآید:

همانگونه که تاریخ گواهی می دهد استبداد و سلطه گری همراه با بی تدبیری حکومتگران وقت در 66 سال پیش – دوسال قبل از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر – مردم ایران وجوامع ایرانی را با اوضاعی رنج بار و نابه سامان مواجه ساخته بود. به طوری کهناامنی و قتل و غارتگری و پایمالی حقوق ابتدایی و اساسی مردم سرتاسر ایران، بویژهمناطقی چون کردستان را دربر گرفته بود، در چنین شرایطی گروهی از کوشندگان سیاسی ومدنی کرد در اندیشه نجات مردم از رنج و ستم و در جهت رفع ناامنی و ایجاد آرامش وامنیت در کردستان و هم چنین با هدف دستیابی مردم کرد در ایران به بخشی از حقوقنادیده گرفته شده شان، آغازگر اقداماتی شجاعانه گردیدند که تاریخ مردمان تحت ستم آنرا برای همیشه به یاد خواهد داشت.

قاضی محمد و همفکرانش در دوم بهمن 1324-22 ژانویه 1946- بااعلام خودمختاریکردستان در چارچوب مرزهای رسمی ایران، حداقل امکانی برای استقرار امنیت و صلح درکردستان و تامین بخشی از حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم کردمشابه همان حقوقی که دو سال بعد در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تصریح قرار گرفتفراهم آوردند. اگرچه عمر خودمختاری کرد در ایران تنها یازده ماه بود اما درسی بزرگاز حق طلبی، برابرخواهی، آزادی خواهی و دموکراسی طلبی و صلح خواهی و تلاشی قابلستایش برای همزیستی متمدنانه جامعه کرد با دیگر هم جوار فارغ از هرگونه سلطه جویی،برای نسل های آینده به یادگار گذاشت. وجدان جامعه آزادبشری قضاوت می کند که اعلامخودمختاری در سال 1946، اقدامی حقوق بشرطلبانه بود و قاضی محمد و رهبران خودمختاریطلب کردستان در ایران از مشعل داران تاریخ، حقوق بشر طلبی و احترام به ارزش هایدموکراتیک جامعه بشری اند که نامشان تا ابد ماندگار خواهد ماند.

کبودوند هم چنین برای سال روز اعدام قاضی محمد و یارانش پیامی کوتاه ارسالداشت که متن آن چنین است:

دهم فروردین برابر با 30 مارس 1947 قاضی محمد همراه با سیف قاضی و صدرقاضی بهجرم اعلام خودمختاری کردستان و اقدام برای استقرار دموکراسی در ایران به دارآویخته شدند. این اقدام جنایت بار که در پی آن دهها نفر دیگر از فعالان کرد نیزاعدام و یا به دار آویخته شدند هرگز مانع از آن نگردید، مردم کرد از حقوق انسانی وخواسته های اساسی و حقوق بشری خود دست بردارند. من محمدصدیق کبودوند بر این باورمکه به دار آویختن قاضی ها در آن مقطع از تاریخ، تیرباران و به دار آویختن حقوق بشردر کردستان بود و وجدان بیداربشری این عمل جنایت کارانه به فراموشی نمی سپارد.

 {jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی