"an independent online kurdish website

آشتی ملی و اصلاحات اساسی در کشور و آشتی با جامعه جهانیخواسته مردمی استkebudwend

به عالی جناب آیت اله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامیایران

همانگونه که آشکار است حکومت جمهوری اسلامی به واسطه اتخاذبرخی سیاست های پرتنش و ناموجه از یک طرف با ایستادگی در برابر اراده جهانی واکثریت ملل متحد، کشور را با انزوای سیاسی و انواعی از تحریم های کمرشکن اقتصادی ومالی و بانکی، و حتی تا مرز رویارویی نظامی و ورود به جنگی بنیان برافکن پیش برده،و از سویی دیگر با اعمال و اجرای سیاست های استبدادی و غیردموکراتیک در روابط بامردم و جوامع ملی، قومی، مذهبی و مدنی و اعمال و آزادی های مشروع، نادیده گرفتنخواسته ها و مطالبات اساسی و واقعی مردم، ناامنی های مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعیو اقتصادی، ایجاد جو امنیتی و رعب و وحشت در جامعه، بیدادگری ها و بی عدالتی هایقضایی و غیرقضایی، گسترش فسادهای نجومی و سوءاستفاده های عظیم اقتصادی و مالی توسطوابستگان به مراکز قدرت و تشدید و تعمیق فقر و فرودستی و بی کاری بخش های عظیمی ازجامعه، کشور را با بحرانی بزرگ و فرساینده و فروپاشنده مواجه ساخته است.

 عالی جناب

اغلب مردم بر این نظراند که تمامی قدرت سیاسی حکومت جمهوریاسلامی در عمل، در قبضه جنابعالی قرار دارد و دستگاه های قانون گذاری، قضایی واجرایی و نظامی و امنیتی مطابق اوامر شما عمل می کنند. مجلس شورای اسلامی بعنوانیکی از ارگان اصلی ناقض حقوق مردم، با سیاهه ای طولانی از تحدید، سلب و پایمالیآزادی ها و حقوق اساسی مردم، دستگاه قضایی با زیرپا نهادن اصول و معیارهای یکدادگستری مستقل و دادگستر، به مثابه دستگاهی کاملا سیاسی مدافع اعمال عمال حکومت ودادگاه های انقلابی بعنوان ابزاری برای سرکوب و حبس و اعدام منتقدان و مخالفان سیاستهای حکومتی در دست وزارت امنیت و اطلاعات، و سرانجام دستگاه اجرایی که خود را تجلی و رای مردم می داند، با دادن وعدههای غیرقابل اجرا و با ارائه آمارهای غیرواقعی و کاذب از رشد و پیشرفت و اقداماتپوپولیستی و فریب مردم، آزادی، حقوق بنیادی و امنیت انسانی را از جامعه ایرانی سلبکرده اند.

عالی جناب

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با اعتقاد به اینکه مردمایران را سزاوار تحریم و انزوا، و فشار ، رنج و آزار و محرومیت از امنیت انسانی،آزادی های اساسی، دموکراسی و حقوق بشر نمی داند و با باور به اینکه سلب آزادی وحیات انسانی، تحقیر حقوق بشر وسرکوب و اعمال غیرانسانی، می تواند روح بشریت را بهعصیان و قیام وا بدارد، و از آنجایی که آمال و آرزوی همه ایرانیان برپایی سامانهای است که در آن همه مردم در بیان و عقیده و وجدان آزاد و از ترس و فقر و احتیاجرها باشند و از آنجا که تنها با تنظیم قوانین مبتنی بر اراده مردم و آزادی ودموکراسی و حمایت از حقوق بشر می توان مردم را از قیام بر ضد ظلم و ستم باز داشت واز آنجایی که حفظ کرامت و ارزش های انسانی و احترام به شادی میان زنان و مردان وبرابری میان همه انسان ها فارغ از داشتن هرگونه عقیده و مذهب، ملیت و قومیت، نژادو جنسیت اساس مشترک صلح، برابری، برادری و همزیستی مسالمت آمیز در میان جوامع درداخل کشور و در میان جمیع افراد بشری و جمیع جوامع و ملت در جهان است، از این رواین سازمان از جنابعالی به عنوان عالی ترین مقام جمهوری اسلامی درخواست می نمایدبا اعلام آشتی ملی در کشور و صلح و آشتی با جامعه جهانی و ایجاد روابط دوستانه بامردمان و ملل جهان، مردم و جوامع ایرانی را از خطرهایی که امنیت،  همبستگی و اساس زندگی جمعی آنها را تهدید مینماید، دور نموده تا ایران در میان کشورهای جهان در جایگاه واقعی خود فرا بگیرد.

عالی جناب

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان براین نظر است که کشورنیازمند اصلاحات و تغییرات بنیادی و همسان سازی مجموعه قوانین، اعمال و رفتارحکومت با اصول و قواعد و ارزش های پذیرفته شده جهانی و حقوق بشر است. این سازمانبر این باور است که تنها با گشودن درهای صلح بر روی جهانیان و آشتی ملی در کشور واجرای برنامه های اصلاح طلبانه، مشروطیت بخش به حاکمیت، تجدید قدرت هیات حاکمه،استقلال بخشی به قوای سه گانه، رسمیت بخشیدن به نظارت مردمی، آزادسازی فعالیتاحزاب و مجامع سیاسی مستقل و مردمی، توجه به خواسته ها و احترام به اراده مردم،تضمین و تامین آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، احترام به برابری حقوق زنان یا مردان،احترام به حقوق جوامع تحت ستم ملی، قومی و مذهبی، تامین امنیت انسانی کارگران،اقشار آسیب پذیر و فرودست و همه مردم و سرانجام با همراهی و همکاری با جامعه جهانیو ملل متحد، می توان مردم و کشور را از انزوا و رنج و شورش و فروپاشی نجات داد ورهایی بخشید و این موارد در شرایط موجود از نظر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان،از خواسته های مردمی و ضرورت های جدی است که باید هرچه سریع تر بدان ها پرداختهشود.

تهران: زندان اوین 21 فروردین 1391/ 9آوریل 2012

محمدصدیق کبودوند

رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی