"an independent online kurdish website

قرار بود در یکی از رسانه های تصویری و ماهواره ای ایرانی در لس انجلس برنامه ای تحت عنوانsirus_melekuti1

ایران بی تبعیض را اغاز کنم ، برنامه من در یک مهندسی توطئه حذف گردید.

جرم ناگفته و اما دریافت شده در حذف برنامه اتهام پوپولیستی تجزیه طلبی بود، زیرا ایران و تمامیت ارضی انرا برای همه ساکنینش در یک حقوق برابر میخواهم. زیرا دادخواهی ساکنین ایران را دادخواهی خود بدون هیچگونه تبعیض شهروندی قرار دادم، زیرا در دستگاه سانترالیزم سیاسی امکان توفق بر دمکراسی را نمیبینم، زیرا انحلال نظام را در هیچ منافع شخصی و مادی هزینه نمی نمایم.

جرم من این بود. هیهات از یارانی که در این معرکه برای بیان خودشیفتگی خویش سکوت را اذین ماندگاری خویش نمودند، حاشا از دوستانی که برای برهم زدن نظم رقیب در این حذف نیز همراه شدند چه با هیاهوی خود و چه با سکوت امروز خویش حتی در پس دریافت پیام اوران و اتهام زنان تجزیه طلبی من.

اندوه من از حذف حضور اندیشه و بیان تصویری نیست، اندوه من از توهینیست که به حرمت ساکنین ایرانزمین میشود و بازیگران دوروی صحنه رفاقت و سیاست. من هرگز اصول اندیشه و باور سیاسیم را در هر مرحله از فراز و فرود زندگیم فدای هیچ قدرتی نخواهم نمود، حتی اگر تا پایانه عمرم در انزوا بمانم. س.ملکوتی

{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی