"an independent online kurdish website

لینک مقالە بالا: hiwa_pur_azer_2011

http://www.bbc.co.uk/blogs/persian/viewpoints/2012/05/post-125.html

 هیوا پورآذر- بریتانیا٨/٥/٢٠١٢

من فکر میکنم بحث  و موضوع بسیار حائز اهمیتی را آقای عبدلستار دوشوکی مطرح کردەاند،و جای بسی خرسندیست کە بی بی سی فارسی بمثابە رسانەای با وسعت بینندە و شنوندە زیاد،بە شهروندان ایرانی فرصت  تبادل نظر در مورد این موضوع را دادە است. برای شروع و همگانی کردن بیشتر این مهم و درکی متقابل، این نوع تبادل نظرها ،گامی در خور حسن نیت در جهت  تمرین دمکراسی خواهد بود. شهروندان ایرانی سالهای متمادیست کە بە دلیل نبود یک سیستم سیاسی دمکراتیک از یک دیالوگ و درکی متقابل بی بهرە بودەاند. سالهاست کە در نتیجە نبود یک فضای دمکراتیک و همگانی طیفهای مختلف قومی یا ملیتی ایران فرصت و وسیلە دیالوگ کردن ( برای نموونە شبکە رادیو و تلویزیون سراسری یا برگزاری کنفرانس و سمینار در داخل کشور) و همگانی کردن خواستەهای خودشان را نداشتەاند، بە نحوی کە سایر اقشار ایرانی بتوانند درکی صحیح از این خواستەها داشتە باشند.

در دگردیسی سیاسی و اجتماعی ایران برای مدتهای بسی طولانیست کە از دمکراسی و متعاقب آن پروسە نهادینە کردن دمکراسی تعریفی جامع و عملی مطابق یا نزدیک بە پیشینە تاریخی و فرهنگی و تجربەهای سیاسی و اجتماعی مردمان ایران( دمکراسی ایرانی)   ارئە نشدە است. در این بستر هدف غایی از نهادینە شدن فرهنگ دمکراسی کە همانا زندگی بهتر و شایستە تر برای همە شهروندان ایرانیست مهیا نشدە است.

فدرالیسم بە عنوان شکلی از سیستم اداری کشور در واقع در بستر یک سیستم و جامعە دمکراتیک میتواند  جوابگوی بهینەای باشد برای دیسانترالیز کردن قدرت، قدرتی مرکزی کە در کشور ما یکی از ارکان اصلی باز تولید دیکتاتوری بودە است.پس فدرالیزم نە تنها باعث تجزیە ایران نخواهد شد، چە بسا بدلیل تجزیە قدرت ،بانی مشارکت بیشتر شهروندان و ملیتهای مختلف ایران در ادارە امور کشور خواهد شد. این مشارکت همەگیر و داوطلبانە نزدیکی و هم آوایی بیشتر حکومت فدرال ایران و مردم را در بر خواهد گرفت.

با کمی تامل میشود گفت کە با این تغیر دمکراتیک در ادراە کشور همە اقشار مختلف اعم از ترک،فارس،بلوچ،کورد،عرب و ترکمن نسبت بە آیندە کشور مسئولانەتر از همیشە برخورد خواهند کرد، و همە هموطنان مورد اشارە از زندگی مسالمت آمیز بهتر و با احترام گذاشتن بە حقوق وخواستەهای همدیگر برخوردار خواهند شد.این سیستم اداری در واقع مکانیزمی ،خواهد بود کە ملیتهای مختلف بە خواستەهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خودشان  جامە عمل بپوشانند و در پر شکوە تر کردن ایران در وجهە داخلی و خارجی کوشاتر باشند.در این سیستم، پتانسیل بهتر کردن موقعیت اقتصادی شهروندان و رفاه اجتماعی هم بیشتر خواهد شد.برای نمونە شهروند اصفهانی و شیرازی و اراکی  در یک سیستم فدرال از حقوق شهروندی بهتر و دمکراتیک و وضع اقتصادی بهتر بهرەمند خواهند شد.در همان راستا شهروند تبریزی ، کرمانشاهی ، زاهدانی، اهوازی،مهابادی و ترکمنچای فرصت یادگیری زبان و ادبیات مادری را بە شیوە آکادمیک پیدا خواهند کرد و در شکوفایی استعدادهای بیشتر تاثیری بسزا خواهد داشت، کە در نهایت بە بازدهی و بهینەتر کردن وضع کشور در زمینەهای مختلف ورزشی،اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و بطور کلی پیشرفت کشورکمک شایانی خواهد کرد.

هر چند کە آقای دوشوکی مسئلە فدرالیسم را بە مانند جنگ هفتاد و دو ملت عنوان کردەاند، ولی با خوشبینی و حسن نیت بیشتر میشود گفت کە در پروسە دمکراتیزە کردن ایران راه آسانی در پیش نیست اما غیر ممکن هم نیست . من فکر میکنم بحث فدرالیسم نە تنها جنگ بین ملتها نیست بلکە دروازەای نوین برای دیالوگ و تمرین دمکراسی برای همە هموطنان ایرانیست.

سیستمی کە قادر بە حل گوشەی مهم از مشکلات تاریخی، سیاسی و اجتماعی میهنمان خواهد بود.{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی