"an independent online kurdish website

محمد صدیق کبودوند وحسین رونقی ملکی که در اعتصاب غذا به سر میبرندkebudwend_thumb

در وضعیت نامناسب جسمی تحمل حبس مینمایند.شرایط سخت زندان ووضعیت ناگواراین دو فعال حقوق بشر ونیز بیماری محمد صدیق کبودوند که نیازبه عمل جراحی دارد جان آنهارا در معرض خطرجدی قرار داده است، افزون براین نرگس محمدی دیگرفعال حقوق بشردر شرایط سخت که همراه با فلج عضلانی دوران زندان را سپری می نماید بر نگرانی جدی ما افزوده است. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از فعالان مدنی، حقوق بشری و سازمان ها ونهادهای حقوق بشر و نیز وجدانهای بیدار میخواهد تا برای نجات جان این سه زندانی بیمار: محمدصدیق کبودوند،نرگس محمدی وحسین رونقی ملکی بافراخوان شیرین عبادی وسه نهاد دیگرحقوق بشری همراه شوند.
سازمان دفاعاز حقوق بشرکردستان
17 خرداد 1391
6 ژوئن {jcomments off}2012

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی