"an independent online kurdish website

حق حیات و زندگی یک انسان در همە موارد ،و  تحت هر شرایطی محترم است. 

mejid_eliasi

بە  روایتی دیگر حق حیات و زندگی یک انسان را نە تنها حکومتها و نە شهروندان یک کشور بە یکدیگر نبخشیدەاند کە هر موقع دلشان خواست آنرا  پس بگیرند و بە آن خاتمە دهند.

اعلامیە جهانی حقوق بشر بدون هیج شک و گمانە زنی  یکی از پیروزترین و مقدس ترین دستاوردها برا ی زندگی انسانها در این قرن بە شمار می رود.کە در آواخر  سال  ١٩٤٨ بر مبنای محترم شمردن   حقوق بشر توسط ساز مان ملل متحد بە تصویب رسیدە است  منشور جهانی حقوق بشر طوری تنظیم شدە کە همە افراد  در هر کجای جهان  بە دلیل انسان بودن از یک حقوق برابر بدون هیچ تبعیضی  فارغ از رنگ، مذهب، ملیت،و نژاد، جنسیت از این حقوق بر خوردار  هستند. و هیچ کس یا گروهی یا دولتی  تحت هیچ شرایطی حق  تعرض بە آن را ندارد  .

آمارهای تکان دهندە وفاجعە بار اعدامهاو نقص مکرر حقوق  بشر توسط رژیم  استبدادی جمهوری اسلامی  ،   در این چند ماهە نخست سال  بە شدت  افزایش یافتە است. رژیم  آخوندی  در سا ل جدید با اعدام  یک نفر در  هر چهار ساعت  بە رکورد  تازەای   در آدم کشی و جنایت علیە بشریت  دست یافت است. لذا   جایگاە جهانی رژیم جمهوری اسلامی در اعدام و شکنجە لکە ننگینی  بر  پیشانی این رژیم درعرصە بین المللی می باشد.                   

· ماشین  سرکو ب ، اعدام   وخفقان  رژیم جمهوری اسلامی برای بقای ماندگاری  نظام  خون آشام و  قرون  وسطایی  خود بر شدت اعدامها و بازداشتهای خودسرانە می افزاید.دامنە این  اعدامها و نقص بی رویە حقوق بشر بە صورت کاملأ  سیستماتیک هر روزە  تعدادی  از مردم  بی گناەرا خودسرانەو جاهلانە بە شیوەای خشن اعدام می کنند. موج  سرکوب ،اعدام ،شکنجە،زندانی کردن علیە شهروندان در ابعاد گوناگون هر روز افزایش چشمگیری از خود شان می دهد.

رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی کە تحمل  واقعیتهاو صدای مخالفین سیاسی قشرهای مختلف جامعە را ندارد،کماکان سیاست سرکوب،اعدامهای دستە جمعی گاهی اوقات در ملأ عام را سر لوحە  کار خویش قرار دادەاند. رژیم  آخوندی کە خود را نمایندە الهی  در روی کرە زمین می داند،اعدام گروهی را مطابق شرع و امری جایز و مفید برای جامعە می داند.از سوی دیگر  جمهوری اسلامی از نظر آمار اعدام همچنان در مقام دوم جهان قرار دارد. 

در سایە شوم رژیم ولایت فقیە کمتر خانوادەی را می توان یافت  کە یکی از عزیزان خود  توسط این رژیم از دست ندادە و عزادار نباشد در بررسی سالیانە آمار اعدام کە نهادهای حقوق بشر آن را پیگیری می کنند نشان می دهد کە میزان اجرای اعدام در کشورهای عربستان ،یمن،عراق،افغانستان و غیرە  کاهش یافتە است و همچنین در این گزارش  آمدە است کە ایران با رکورد  نزدیک  بە  ٧٠٠  نفر اعدامی بالاترین آمار اعدام در خاورمیانە بە نسبت جمعیت مقام اول جهان را بە خود اختصاص دادە است.

بنا بە گزارش سازمانهای  مدافع حقوق بشر در ایران    اعدامهای گروهی  و مخفی در زندانهای دیزل  در کرماشان و وکیل آباد در مشهد در هالەای از ابهام قرار گرفتە است، تعداد اجرای اعدامهای گروهی کە رژیم آنرا پنهان می کند، در این دو زندان  از اوایل سال ٢٠١١تا حالا    آنرا بالای ٦٠٠ نفر تخمین می زنند. بە گفتە پاسدار  مزدور،اسماعیلی رئیس سازمان زندانهای  رژیم  بالغ بر ١٤٥٠٠ نفر  محکوم بە اعدام در زندانهای ایران بە سر می برند کە در انتظار  اجرای حکم اعدام بە سر می برند.

بە عبارتی واضح و شفاف اگر رژیم  گاهی اوقات در اجرای حکم زندانیان سیاسی  عجلە نمی کند ، بە دلایل ناشی از تظاهراتهای  خیابانی در داخل ایران،واز سوی دیگر واکنشهای تند  بین المللی علیە رژیم، ومنزوی تر شدن  رژیم  نزد   جامعە بین الملل  است . بە روایتی دیگر  اعدام  هزاران  نفر  در مدت کوتاهی توسط رژیم خشم همپیمانان طرفدار  نظام ولایت فقیە  را بە دنبال خواهد داشت بە گفتە برخی از نزدیکان  اعدام شدە  در زندان دیزل آباد کرماشان رژیم  بدون اطلاع   خانوادەها فرزندان آنها را  مخفی اعدام نمودە است، و بە طور مداوم بە این خانوادە ها فشار می آورند کە ای موضوع را بە  هیچ عنوان  آشکار  نکنند تحویل جسد و دفن توسط  خانوادە،عدم برگزاری مراسم ،اطلاع رسانی، قسمتی  از این فشارهاست. 

     بنا بە گزارشهای موثق و منابع اطلاع رسانی  از شرق کردستان افزایش اعدامها در سال ١٣٩١ در  کردستان  بە مراتب  بیشتر از  دیگر  نقاط  ایران است.  دستگاههای تبلیغاتی رژیم منزوی جمهوری اسلامی برای اعدامها در کردستان و برای انحراف  نمودن افکار عمومی از واقعیتها و بدبین کردن آنها  ،چندین بر چسب و اتهام   برای زندانی کردن و اعدام کردن    زندانیان کورد  می زنند.

١-اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی مخالف رژیم

٢-اتهام علیە امنیت ملی کشور

٣-خرید و فروش مواد مخدر

٤خرید و فروش اسلحە و مهمات جنگی

٥محاربە با خدا

٦ایجاد اغتشاش و ناامنی ،٧ جاسوسی برای دستگاههای  اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل و غیرە. ٨تجزیە طلبی در بیشتر موارد. لازم بە یادآوری است کە هم اکنون ٢٨ تن از فعالین سیاسی  کردستانی کە حکم اعدام آنها  صادر شدە و در زندان بە سر می برند  رژیم جمهوری اسلامی تصمیم گرفتە کە بە زودی آنها را اعدام کند

اکثر دادگاههای انقلاب  رژیم کە  زیر نظر شخص  خامنەای  فعالیت واز او فرمان و دستور می گیرند  برای اعدام کردن جوانان  کرد ، یکی  گزینەهای بالا  را بە  کار می برند،

در دیدگاە  آخوندهای حاکم بر ایران  انسان  و حقوق آن  هیچ جایگاە ثابتی  ندارد، صحبت و گفتگو  در مورد حقوق بشر  طبق روایت آنها محاربە با خدا  قلمداد می شود، از دیدگاە و تعبیر   حاکمان  استبدادی  جمهوری اسلامی منشور حقوق بشر  بر گرفتە از  فرهنگ  کشورهای غربی می باشدو ‌‌هیچ همخوانی  با فرهنگ ایرانی و اسلامی ندارد. رژیم ولایت فقیە  همیشە در تریبونهای خود اعلام می کنند کە برای بهبود حقوق بشر  باید  بە دستورات دینی و احکام شریعت مراجعە کرد. نقص بی رویە حقوق بشر  ، اعدامهای گروهی و خودسرانە ،سنگسار،اعدام کودکان،ترور مخالفین سیاسی در داخل و خارج از مرزهای ایران،ترور دانشمندان هستەای،همە اینها کار واحدهای اطلاعاتی  رژیم استبدادی جمهوری اسلامی می باشد کە در زیر ابای آخوندهای  خون آشام نهفتە است کە برای ماندگاری و بقای نظام استبدادی  ولایت فقیە دست بە هر کاری می زنند. نقص حقوق بشر قسمتی از ساختار  نظام ولایت فقیە حاکم بر ایران است  کە بە طور کل  با اندیشە حقوق بشر و میثاقهای بین المللی  در تضاد می باشد.

 بە امید سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در آیندە نزدیک و رهایی ملتهای تحت ستم از  چنگال ولایت فقیە

{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی