"an independent online kurdish website

از اینکه کردها جز اولین ملتی هستند که در جغرافیای قبل و کنونی به نام ایران زندگی کرده و تا به حال کسی در این جغرافیا منکرآنان نبوده است .sadiq_kelhur

حتی کردها را غیور وطن پرست صاحب کل ایران مینامند این تقریفات زمانی است که کردها از هیچ حقوقی حرف نزنند زمانی که ازحقوق انسانی
برابری ،زبان .ملیت ، حرفی بمیان بیاورند ورق برمیگردد تمام لقبها از جمله تجزیه طلب ،وطن فروش ….. هزارو  یک وصله دیگر میزنند
منکرمیشوند که در چهار چوب جغرافیای ایران ملیتهای دیگری زندگی مکنند و میخواهند با اداب رسوم با زبان و گویش مادری خود صحبت
کنند و در چهار چوب فرهنگ ملی خود زندگی و پیش رفت داشته باشند .
هیچ وقت تلاش نکردند که این تفاوت های فرهنگی جامعه را حفظ کنند .به جای حفظ و احترام به فرهنگها ،رد تمام تنوعات فرهنگی جامعه را
پیش گرفتند.این درک نا درست قدرت طلبان مرکز ضربه سنگینی بوده برای پیش رفت ملیتهای تحت ستم در ایران از هر نظر سیاسی .اقتصادی
فرهنگی زبانی.
بر اساس بسیاری از پژوهشهای علمی و جامعه شناسانه هر کودکی با فرا گیری صحیح زبان مادری خود قادر است زبان دومی بدرستی فرا گیرد
پس شک نکنیم فرا گیری درست زبان مادری مقدمه جهش و موفقیت آمیز کودک جهت فرا گیری زبان دوم و دیگر علوم تجربی است
از همین رو است امروز مشاهده میکنیم در بیشتر کشورهای دمکراتیک چند فرهنگی چند زبانی ، دولتها سرمایه هنگفتی را صرف هزینه آموزش
زبان مادری کرده اند تا کودکان با فراگیری درست زبان خود قادر باشند و اینطور بفوریت زبان رسمی و عمومی در جامعه را یاد میگیرند
بدینوسیله ارتباطات اجتماعی در بین احاد جامعه ممکن میگردد.
با آموزش درست و تفاهم در جامعه چند ملیتی با یک زبان مشترک که زبان همه باشه موجب پیشرفت در یک اجتماع بزرگ چند ملیتی خوهد شد
تجربه تاریخی سابت کرده تفاهم همزیستی رعایت فرهنگها ی مختلف و پیشرفت آنان در نظام فدرالی بشتر از هر نظام دیگری بوده است .
نظر و حرف آخر من به دوستان قدرت طلب مطلق گرای مرکزی این است .تنها راه نجات ایران از خطر تجزیه تفاهم و رعایت حقوق مساوی تقسیم
قدرت از لحاظ سیاسی ،اقتصادی زیر لوای سیستم فدرالی .

{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی