"an independent online kurdish website

امضای توافقنامه اخیر میان دو حزب کوردستانی و بازتاب سیاسی و رسانه ای گسترده آن در داخل و خارج ایران می تواند فرصتی مناسب را برای بازاندیشی در باره جایگاه و حقوق ملیت های ایرانی در ایران پس از جمهوری اسلامی فراهم نماید.imza_beyanye

برخی واکنش های به دور از اصول و هنجارهای دمکراتیک نسبت به این توافقنامه، ما را از یک سو بخاطر فجایع و پیامدهای هولناکی که این قبیل تفکراتبرتری طلبانه و قیم مابانه می تواند در پی داشته باشد بیمناک می کند و از سوی دیگر عزم ما را برای پیگیری حقوق ملیت های ایرانیراسخ تر می نماید.
توسعه همه جانبه ایران مستلزم پذیرش واقعیت عینی بافت اجتماعی چند ملیتی وانتخابشکل حکومتی متناسب با آن یعنی نظام سیاسی غیر متمرکز در این کشور است. شناسایی و تضمین حقوق ملیت های ایرانی چه در انتخاب شکل نظام سیاسی پس از جمهوری اسلامی و چه در محتوای آن می بایست همانند سایر موارد حقوق بشر بر اساس روح و مفاد اسناد حقوق بین الملل بشر صورت گیرد. لذا برخورد گزینشی بااینحقوق و نادیده گرفتن حقوق جمعی ملیت های ایرانی، به حل و فصل مساله ملیت های کورد، تورک، عرب، بلوچ، ترکمن، لر و… و برآورده شدن آرزوی مردمان ایران برای دستیابی به آزادی، برابری و عدالت اجتماعی منجر نخواهد شد. ملیت های ایرانی که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند حق برخورداری از همه حقوق انسانی خود از جمله «حق تعیین سرنوشت » را دارند و برای اعمال این حق می توانند خواستار کمک های مشروع جامعه جهانی و نظارت سازمان های بین المللی شوند.
ما از همکاری و امضای توافقنامه فراگیر میان احزاب و گروه های سیاسی کوردستانی استقبال می کنیم و آن را در راستای تامین مطالبات ملت کورد از ایلام در جنوبی ترین بخش کوردستان تا کوردهای کرمانج در شمالی ترین بخش آن ضروری می دانیم. ما خواهان تضمین پلورالیسم فرهنگی و حفظ و تقویت زبان ها و گویش ها و احترام به هویت های آيینی و مذهبی و در یک کلام شناسایی و تضمین حقوق بشر در کوردستان هستیم.ما خواهان همکاری فراگیر و اتحاد میان احزاب و گروه های سیاسی ملیت های ایرانی برای
پیگیری جدی حقوق ملیت ها مطابق هنجارها و موازین شناخته شده بین المللی هستیم. ما همچنین خواهان همکاری همه ملیت های ایرانی برای ایجاد نظام سیاسی غیر متمرکز و آبادانی و توسعه ایران هستیم.
در جهت حمایت از این بیانیه برای آقای دکتر گلمراد مرادی به ادرس ایمیل زیر بفرستید.

g-moradi@t-online.de

ام و نام خانوادگی *
حوزه فعالیت
آدرس الکترونیکی

{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی