"an independent online kurdish website

عرفان قانعی فر باز هم مهمان تلویزیون اندیشه شد تا به مثابه کارشناس و محقق هم ذهنیت سازی شود و هم مشروعیتی برای جبهه گیری رجعت جویانه مدیریت ان رسانه به دامان امام باشد. sirus_melekuti1

پروژه اشکار میباشد: ایجاد توهم و باور به تجزیه طلبی این احزاب ، تقلیل بخشی توان سازماندهی این احزاب در کردستان ایران و حاشیه خوانی انان از مدار توجه مردم کرد، تاریخ سازی یکسویه از سیر تحولات و تغییرات در احزاب کردی ، اجتناب از باز
خوانی مطالبات و دادخواهی مردم کردستان، و بسیاری دیگر از امکاناتی که این نوع از برنامه سازیهای حساب شده اصولا قادر میگردند ذهنیت بینندگان نااگاه به سیاست را اماج اهداف بدگمانانه خود قرار دهند ، نشان از همسویی و همخوانی با ادراک و رفتار سازمانهای اطلاعاتی رژیم را در خود دارد. حضور قانعی فر ، به عنوان یک شخصیت مشکوک به همیاری با سپاه قدس در جایگاه تحلیلگر سیاسی خود روایت اشکاریست از این صحنه پردازیها . در گام نخست او را به مثابه تاریخ نگار اوردند و در مرتبه دوم در تبیین قد و قامت و صلاحیت احزاب کردی در نقش یک تحلیلگر به میدان اوردند تا استنتاجهای از پیش دیکته شده را در اختیار بگذارند. تکرار وعده ای چون دعوت برای مناظره سیاسی رهبران احزاب کرد با قانعی فر نمایش تمسخر امیز و صحنه سازانه دیگری را میخواهد از بی طرفی ناداشته مدیریت ان رسانه نشان دهد.مناظره ای که هر گز صورت نخواهد پذیرفت زیرا هر گز چنین مشروعیتی به یک مقام مضنون اطلاعاتی تا زمانی که هویتش مخدوش اعلام میگردد داده نمیشود. تصور من بر این است که مدیریت این رسانه بازی خطرناکی را اغازید. و تصور دیگرم این است که او بیشک قادر نخواهد بود مدیریت این بازی خطرناک سیاسی را دیر زمانی در اختیار خود گرفته و صحنه گردان گودی باشد که وزارت اطلاعات در ترسیمش از هیچ تلاش و امدادی کوتاهی نخواهد نمود

……

همه بحث من این است که چگونه رسانه ای که خود را عضو خانواده تبعیدیان میداند همه سنگهایش را برای چهره ارایی شخصی میگذارد که حداقل مضنون به همکاری با وزارت اطلاعات میباشد؟ ما بدلیل نداشتن یک نهاد حقوقی در تبیین هویت سیاسی -اجتماعی این و ان فرد شاید مجاز به صدور حکم نباشیم و از داوری نهایی پرهیز کنیم ، به همین خاطر نیز نمیتوانیم این افراد را در میان و جمع خود فرابخوانیم. حال انکه ویزای عبور به اپوزیسیون ایرانی و یا رسانه های تبعیدی میبینیم با چه امکانات گسترده ای میتواند انجام بپذیرد. این جوان رند و بسیار هوشیار و هدفمند عامدا به جعل حقایق در همجواری و بازخوانی حقایق میپردازد ، به ان حد حقیقت را میگوید تا مشروعیت جعل انرا بدست بیاورد، جعل میکند تا بی اعتمادی را حتی در ذهنیت ناباورانه کشت نماید . از اموزگار بودن هجری سخن میگوید و این را البته با هوشمندی به تقلیل دانش او نسبت میدهد، در برابر چنین شیوه از استدلالی پرسشی دال بر بیهوده گویی و تهی بودن معنای این اورده و برهان نمیگردد . بنابراین او ازاد است که در تحقیر چهره های سیاسی بر بنیاد برخی شواهد استنتاج ازاد خود را بنماید . تلویزیون اندیشه برای چنین صدایی که تکرار اورده های سپاه قدس در سایتهایی مانند دیار و نادیار میباشد بستری امن و اسوده فراهم اورده است.{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی