"an independent online kurdish website

بیش از سە دهە از عمر ننگین  نظام  سرکوبگرو استبدادی  جمهوری اسلامی می گذرد.mejid_eliasi

همە بە خوبی  بە یاد داریم   کە سران جمهوری اسلامی از اوایل سر کار آمدن  خود  بە احاد ملتهای  ایران  .اعم از همە اقشار جامعە وعدە آزادی .  برابری زن مرد. برابری رفاە اجتماعی، آزادیهای مدنی.آزادی مذهبی و غیرە را بە مردم دادە بودند. اما آخوندهای    فرصت طلب و تشنە قدرت همین کە سکان قدرت را در دست گرفتند و  دست بە قلع و قمع مردم بی دفاع زدند،و وعدە آزادیهای کە  جهت رفاە و برابری جامعە دادە بودند بە باد فراموشی سپردند و بە جای ارمغان آزادی، با تمام  توان نظامیشان بە جان  قشرهای  مختلف   مردم افتادندو جو رعب و وحشت راە انداختند،وتمام آزادیهای  شخصی  را هم از مردم  سلب کردند. نظام قرون وسطائی ولایت فقیە با همکاری  حوزە علمیە قم و دیگر مراجح تقلید قانونی خشن  و بر بریت با اتکاء بە ایدئولوژی مذهبی و اسلامی  علیە زنان و دختران  را در جامعە با پروگرامی تما م سیستماتیک  نهادینە کردند این قانون  اینقدر  خشک ، تند  وخشن می باشد  کە با هیچ کدام از  برگها و معاهدەهای  حقوق بشر  بین المللی ، مغایرت و همخوانی نداردو حتی  محتوی  این قانون با نوشتەهای کتاب آسمانی  کە اینک خود آخوندها مدعی  پیادە کردن  آن  در روی کرە زمین و صدور آن بە اقصا نقاط  جهان هستند مطابقت ندارد . خشونت  علیە زنان  در محیط کار ، خشونت در منزل توسط شوهر و اعضای  فامیل ، خشونت  در خیابانها در مقابل  دید نیروهای پلیس.خشونت در دانشگاههاو مراکز علمی.تفکیک جنسیتی در مدارس و دانشگاهها،و غیرە تنها  نمونەهای کوچکی است  کە هر روزە  در جامعە امروزی ایران اتفاق می افتدو امکان هیچ گونە اعتراضی کە نتیجە ثمر بخشی از  ان بە وجود آید  امکان پذیر  نمی باشد. البتە در بعضی اوقات  خشونت علیە زنان و ضایع کردن  حقوق آنها ،بستگی بە بافت سنتی  جامعە،  عقب  افتادگی جامعە ، فقر فرهنگی  و سیستم مردسالاری دارد . اما متأسفانە بە دلیل بعضی زنجیرهای نامرعی هنوز جایگاە واقعی زن و مرد بە صورت کامل در جامعە ایران  جا  نیفتادە است و بر همین مبنا  نظام فاسد  ولایت فقیە از این جو سو استفادە می کند و نان خود شان را بە تنور داخ می چسپانند و دود غلیظ آن بە چشم زنان می رود.    رژیم ولایت فقیە  در مقابل مسببان  خشونت علیە زنان  هیچ واکنش اجرائی انجام نمی دهد،بلکە بر عکس  طرح خشونت  بر ضد زنان را در تمام مراحل ترویج  و تبلیغ  رسانەای می کند. نظام ولایت فقیە  در   تریبونهای تبلیغاتیشان  شخصیت  و مقام زنان رابە باد انتقاد می گیرند،اینها دائمأ  زنان را بە بردگی ،غلام و اطاعت از مردان دعوت می کنندو همیشە برای زندگی زنان  خط و نشان می کشند.بحث خلقت و حقوق  مساوی زن و مرد از سوی پروردگار  را برای مردم تبلیغ می کنند و در بعضی موارد حتی نمونەهای  از زندگی  پیامبران و سادە زیستی آنها و زندگی زنان در آن دوران  بازگو می کنند و زندگی  زنان امروزی را مورد انتقاد قرار  می دهند. نظام ولایت فقیە  از طریق  روزە خوانی و مافیای  مداحی ،دایمأ در حال  شستشوی مغزی  بعضی از زنان وابستە بە نظام  می باشد، برای نمونە  از  طریق خواهران  زینب و خواهران  بسیجی  در حال برگزاری سمینار و جلسات متعدد برای این گونە زنان می باشندو دائمأ تبلیغ می کنند کە جایگاە واقعی  زن باید کنج خانە  و فقط  بە کارهای بچەداری ،پخت  و پز، شکم سیر کردن شوهرو  نیاز و ارضای جنسی شوهر برای  ڕضای خداوند، مشغول باشدو فعالیت مردان هم بیرون از خانە باشد.   آخوندهای   فالگیر و روزەخوان  کە حرفە اصلی شان کلاهبرداری،  دشمنی با علم  و محروم کردن مردم از  تحصیلات است، طی چند سال اخیر پا  درازتر کردەاند و می خواهند افکار شوم  بسیجی را در دانشگاهها پیادە کنند و  طرح تفکیک جنسیتی  رابە مرحلە اجراء  بگذارند،وحتی از تحصیل  دختران و زنان  در بعضی  رشتەهای دانشگاهی  نیز جلو گیری بە  عمل می آورند.  نظام ولایت فقیە  بر خلاف  عرف  تمام معاهدەها و پرتوکولهای  بین اللملی، کە در زمینە  حقوق بشر امضاء شدە. خود را  ملزم  بە  رعایت و اجرای آن نمی داند. جمهوری اسلامی  حتی   در قبال  حقوق  اقشار مختلف  جامعە  هیچ گام مثبتی  بر نداشتە است و  هیچ برنامەای  مٶثرو قابل پیشگیری  در قبال معضل خشونت  علیە زنان ندارند . برای مثال  برای زنان و دخترانی   کە مورد خشونت شوهر  یا افراد   خانوادە قرار می گیرند هیچگونە  قانون حمایتی  بە چشم نمی خورد،در کلان شهرهای بزرگ  وکوچک  خانەهای امن  برای زنان و دختران  کە مورد  اذیت و آزار قرار می گیرند وجود  نداردو زنان  آسیب دیدە بە حال خود  رها می شوند .   قانون جعلی  حمایت از خانوادە  کە بە تصویب  مجلس فرمایشی  رژیم ولایت فقیە رسیدە است ، اگر بە دقت بە ماهیت و محتوی آن نگاە کنیم  و آنرا بە دقت مورد  بررسی   قرار دهیم  ، در می یابیم  بە طور کل  با حقوق  زنان و دختران   هیچ  همخوانی  ،و در تضاد  می باشد.این قانون  زنان و دختران را بە بردە مطلق  در خیلی از جهات  برای مردان  تبدیل کردە است ، مردان را در همە موارد ولی آنها تلقی می کندو تمام تصمیم گیریها را بە  عهدە مردان  گذاشتە است. قانون بە نام حمایت از خانوادە رژیم  در همە  ادارات  دولتی بە تنعیض  فاحش   علیە  زنان می پردازد. برای نمونە  در کارهای  اداری  مثل ثبت  اسناد و غیرە  امضاء زنان پذیرفتە نمی شود . حتمأ باید شوهر او پای کاغذ را امضاأ کند. این قانون دست و پاگیر  کە با اتکاء بە قوانین اسلامی بە تصویب رسیدە است. ایران را بە زندانی بزرگ  برای  زنان تبدیل کردە است. در اکثر موارد  زنان دچار  بیماریهای روحی و روانی می شوندو گاهی اوقات بر اثر همین فشارهای روحی دست بە  خودکشی می زنند. هیچ کدام  از نهاد ها و ارگانهای امور اجتماعی  رژیم فاسدو  منزوی  جمهوری  اسلامی خود را در مقابل این همە حوادث  اسفبار  موظف بە جوابگوی و رسیدگی  بە آن نمی دانند، بلکە در عمق ماجرا  اکثریت  رهبران با نفوذ  جمهوری اسلامی مبلغ  خشونت  و این فاجعە انسانی می باشند و هیچ حرکت جدی  و مفیدو قابل پیشگیری در رویارویی  با خشونت  بر ضد زنان  بر نمی دارند.ن رژیم  در  بسیاری از موارد افرادی  کە مرتکب  جرم و  خشونت  علیە زنان  شدەاند لوح تقدیر  اهدا می کند. در اکثر کشورهای  آزاد و دمکراتیک قانون اساسی  حافظ  حقوق  تمام  شهروندان  آن جامعە می باشد. اما متأسفانە  قانون اساسی رژیم  در ایران  با زنان بیگانە و ضدیت  کامل دارد و آزادیهای  فردی   و اجتماعی یک زن   را نادیدە  گرفتە است .  در قانون اساسی رژیم  ،موسوم بە مجازات اسلامی  خون بهای زن  نصف مرد می باشد. شهادت زنان  در دادگاها  پذیرفتە نمی شود، ، زن نمی تواند  بە عنوان قاضی  استخدام  شود. زن نمی تواند بدون اجازە  شوهر  گذرنامە بگیردو از کشور خارج شودو  هزاران ستم جنسیتی  دیگر در حق زنان  کە رژیم ولایت فقیە  با پیروی از احکام شریعت اسلامی آن را اجراء می کند.  تنها آن زمان می توان  نابرابریهای  زن و مرد  را در جامعە بر انداخت  کە زمینەهای  نابرابری  حقوقی  زنان را از بین برد،و با اصلاحات دروغین  کارگزاران  رژیم  حل نمی شود و غیر ممکن است. خواستە بە حق زنان  تنها در گرو  سرنگونی رژیم ولایت فقیە و افکار  کپک زدشان  باهر  باند و جناح می باشدو یقینأ  با سر نگونی  این رژیم قرون وسطائی  ایدئولوژی خشن مذهبی علیە زنان  هم بە پایان می رسد    

  بە امید سرنگونی هر چە زودتر  رژیم جمهوری اسلامی و روی کار آمدن  نظامی سکولار و مردمی.و تحقق یافتن همە خواستەهای   زنان ، بە دور  موانع سر راە  آنها کە جلو  پیشرفت و شکوفای یک جامعە مدرن  را می گیرد.

{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی