"an independent online kurdish website

به‌خشی از مستندات مه‌وجود از کشتار جمعی مردم کردستان در فاصله‌ سالهای 1358 تا 1362 توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی جهت آگاهی علاقمندان  نسبت به‌  گوشه‌هایی  از اقدام عملی در جهت ژنوساید  ملت کرد .sediq_babayiy-01

کشتارهای دسته‌جمعی مردم سویل ، کشاورزان، زنان، کودکان، افراد معمم و کهنسال .

1 – روستای (قارنی – نقده‌) 11/6/1358جمعا” 68 نفر اسامی 51 نفر موجود است .

2 – روستای (قلاتان – نقده‌) 6/1/1359 جمعا’ 50 نفر اسامی 12 نفر موجود است .

3 – روساتی (ایندرقاش – مهاباد)  12/8/1359 جمعا”  53 نفر اسامی 35 نفر موجود است .

4 – روستای (صوفیان – پیرانشهر 27/8/1359 جمعا” 12 نفر اسامی 12 نفر موجود است .

5 – روستای ( ساروقامیش – بوکان) 23/6/1360 جمعا” 18 نفر اسامی 18 نفر موجود است .  ر مقتولین – زن و مرد و کودکان کارگر کوره‌های آجر پزی بوده‌اند .

6 – روستای (بایزآوی – نقده) 18/81360 جمعا” 9 نفر اسامی 9 نفر موجود است.

7 –  روستای( قره‌گول‌ – مهاباد) 6/11/1361 جمعا” 18 نفر اسامی 18 نفر موجود است .

8 – روستای( سه‌وزی)”سبزی” – مهاباد) 6/11/1361 جمعا” 9 نفر اسامی 9 نفر موجود است.

9 –  روستای( دیلانچرخ – 23 نقده‌)

10 – روستای حه‌لبی – نقده‌ )

11 – روستای  (حلبی کویکان – نقده‌)

12 روستای ( کریزه‌ شکاکان – نقده‌)

13 روستای( یونسلیان – نقده‌) 23/12/ 1361 در پنج روستای فوق مجموعا”  40 نفر اسامی 23 نفر آنها موجود است .

14 – روستای (سوما – اورمیه‌) 12/1/1362جمعا” 13 نفر اسامی 13 نفر موجود است .

15  روستای( چقل مصطفی – نقده‌) 5/1/1362 جمعا” 13 نفر اسامی 13 نفر موجود است.

16 روستای (گورخانه‌  – نقده‌) 5/1/1362 چمعا” 2نفر اسامی 2 نفر موجود است .

17 روستای( خلیفان – نقده‌) 5/1/1362جمعا” 6 نفر اسامی 6 نفر موجود است .

18 – روستای ( حاجی آلی کند – مهاباد) 13/4/1362

19 – روستای( سنجاق مهاباد) 13/4/1362 باتفاق روستای فوق جمعا” 9 نفر توست شلیک خمپاره‌ اسامی 9 نفر موجود است.

20-  روستای جبرئیل آباد – شنو “اشنویه‌”)  23/6/1362

21- روستای ( گونده‌ ویله‌ _ شنو  “اشنویه‌” )23/6/1362

22 – روستای دوئاو” دوآب” شنو ” اشنویه‌”) 23/61362 جـا” 6 نفر  اسامی 6 نفر موجود است .

23-  روستای (دیمه‌ سور- مهاباد) 25 / 1362 چمعا” 4 نفر اسامی 4 نفر موجود است .

24 –  روستای ( جافر ئاوا” جعفر آباد” – مهاباد) 25/12/1362 جـعا” 2 نفر اسامی 2نفر موجود است .

25 – روستای ( مه‌رجان ئاوا” مرجان آباد” – مهاباد) 25/12/1362جـعا” 3 نفر اسامی 3نفر موجود است.

26 – روستای ( به‌سری”بسری” سردشت) 30/1/1363 جـعا” 6 نفر اسامی 6 نفر موجود است.

27 – روستای ( هه‌له‌ قوش – منطقه‌ سوما – اورمیه‌) 3/1/1362

28 – روستای ( گیجه‌ – منطقه‌ سوما- اورمیه‌) 3/1/1362 جـعا’ در دو روستای فوق 11نفر اسامی 11 نفر موجود است .

29 – شهر( مهاباد ) 12 /3/ 1362 فقط در یک مرحله‌ اعدام و سر نه‌ نیست کردن 59  نوجوان که‌ هنوز هم از محل دفن آنان خبری نیست . اسامی 59 نفر موجود است .

نسل کشی فوق  تنها نمونه‌ ای کوچک از مجموع دهها هزار انسان مفقود الاثر و سر بنیست شده‌ در زمان زمامداری جمهوری اسلامی است . که‌ با شروع اعدامهای دسته‌ جمعی توسط آقای خلخالی درشهرهای  پاوه‌، کرمانشا ، سنندج و سقز شروع و ابعاد آن بکشور های خارجی از قبیل عراق ، ترکیه‌، اطریش، آلمان و قبرس… در قالب ترور کشیده‌ شد .

یاد آوری میشود همزمان در این سالها تعداد زیادی از روستاهای کردستان بآتش کشیده‌ شده‌ و آنزمان از سکنه‌ خالی گشتند .

 صدیق بابایی s.babaee@web.de  :  

{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی