"an independent online kurdish website

بالاخرە بعد از کشورهای عراق، سوئد و نروژ، پارلمان انگلیس هم کشتارعام کوردهای جنوب کوردستان در حملات ضد انسانی موسوم بە ” انفال” را بعنوان “ژنوساید” این ملت بە رسمی شناختند.aref_shex_ahmadi-

اما آیا دول اروپایی هیچ اطلاعی از کشتار و قتل وعامهای دیگر بر ضد ملت کورد در بخشهای دیگری از کوردستان را دارند؟ آیا کشتار روستائیان شرق کوردستان در روستاهای قارنە، قلاتان، ایندرقاش و چند روستای دیگر شرق کوردستان در جریان حکم جهاد خمینی مصداق واقعی ژنوساید این ملت بە دست رژیم ولایت فقیە نیستند؟ کشتار مردم کورد در سینما عامودا در غرب کوردستان، کشتار درسیم در شمال کوردستان، کشتار هر روزە کاسبکاران کورد در مرزهای تحمیلی بین بخشهای کوردستان و از جملە کشتار ٣٥ نفر از مردم روستای روبسکی در استان شرناخ در شمال کوردستان توسط جنگندە بمب افکنهای رژیم ترکیە و کشتن کودکان و نوجوانانی کە تنها برای بدست آوردن قوت روزانە خانوادە تلاش می نمایند، نسل کشی نیست؟

بە نظر من محدودە جغرافیایی ژنوساید در تمامی بخشهای کوردستان تنها بە بمباران شهر حلبچە و روستاهای اطراف آن در ١٦/٣/١٩٨٨  و جنایات سالهای ١٩٨٠، ١٩٨٣،١٩٨٦و ١٩٨٨ کە بە “انفال” موسوم گشت ختم نمی شود، بمباران شیمایی سردشت در شرق کوردستان از سوی رژیم صدام، در جنوب کوردستان بمباران شیمیایی مردم شهر قلادزی و بالیسان و شیخ وسانان و دهها جنایت دیگر رژیم بعث کە با کشتار دستە جمعی همراه بود هم دست کمی از حملات انفال و حلبچە در این بخش از کوردستان ندارند.

بنابراین تنها بە رسمی شناختن گوشەای از جنایات رژیمهای اشغالگر کورد در بخشی از کوردستان نمی تواند بازگوی تمامی صحنەهای جنایات نسل کشی در حق این ملت باشد.

اولین بار یک روزنامەنگار فرانسوی کلمە ژنوساید را در مقابل کشتار ارمنی ها بە دست امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی اول بکار برد، امروز تقریبا ١٠٠ سال از ژنوساید ارمنی ها می گذرد، اما تلاش این ملت همچنان در مجامع بین المللی تداوم یافتە است و تا جایی پیش رفت کە در سال ٢٠١٢ پارلمان فرانسە در مورخە ٢٢ دسامبر با تصویب قانونی در این ارتباط موافقت کرد کە هر فردی کە این جنایات را انکار کند تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.

جنایات نازی ها و کشتار یهودیان اروپا در جریان جنگ دوم جهانی کە بە “هولوکاست” معروف گشتە، در این عصر نە تنها از سوی اکثر کشورهای جهان بە رسمیت شناختە شدە است، بلکە در این راستا ١٩٢ کشور قطعنامەای را تصویب کردەاند کە نە تنها ” هولوکاست” را بە رسمیت شناختە اند ، بلکە برای کسانی کە هم آنرا قبول ندارند مجازاتی تعیین کردە است.

بستن کنفرانسهای منطقەای و بین المللی در رابطە با نسل کشی کوردها بدست رژیمهای اشغالگر از سوی دول غربی با ابهاماتی از سوی مردم کورد روبەروست، انگشت اتهام دادگاه لاهە در قضیە بمباران شیمیایی حلبچە  و سردشت بە سوی دولت آلمان اشارە رفت، اما علیرغم تمامی اسناد موجود و کشفیات حقوقی در زمینە همکاریهای دولت آلمان با رژیم صدام حسین در آن زمان، این کشور از پذیرش این اتهام سر باز زد و همزمان با عدم پاسخ بە خواستەهای بین المللی هم در راستای پذیرش و جبران خسارتهای واردە بە قربانیان بمبارانهای این دو شهر کوردستان نیز دریغ ورزید.

تنها دیدن یک طرف قضیە در ارتباط با نسل کسی ملت کورد کافی نیست، ملت کورد بعد از آن همە فجایع انسانی و کشتارهای دستە جمعی هنوز هم قربانی می گیرد، اشغالگران کوردستان با وجود اگاهی مجامع بین المللی، هر روزە و در گوشە و کنار کوردستان بە کشتار بیرحمانە خود ادامە می دهند.

دول غربی اگر حسن نیت دارند باید در مرتبە اول دست و پای این ملت را در رسیدن بە احقاق حقوق حقە خود باز بگذارند و با کنار گذاشتن تمامی معاهداتی کە تاسیس دولت مستقل کوردستان را منع کردەاند، عملا گامی جهت تکرار نشدن دوبارە و چند بارە نسل کشی ملت کورد بە پیش بردارند.

کسی منکر این طرف قضیە نیست کە با رسمیت بخشیدن بە ژنوساید کوردها در جنوب کوردستان، پیشرفت عمومی حاصل نشدە و در مجامع بین المللی موفقیت تلقی نمی شود، اما باید آن سوی ماجرا هم بازبینی گردد، و سوال اینجاست کە چە عواملی باعث می شوند در عصر گلوبالیزم کشتار دستە جمعی کوردها در خاورمیانە تکرار شوند و در میان مهاجران بە اروپا و دول دیگر کوردها در رتبەهای اول جای گیرند؟

جواب سوال بسیار سهل است، ملتی کە در جهان کنونی دولت نداشتە باشد عملا از رسیدن ندایش بە مجامع بین المللی ممانعت می گردد، بنابراین و با این تفاصیل اگرچە با بە رسمیت شناختن نسل کشی کوردها توسط اشغالگران و ژنوساید نامیدن آن، ملت کورد می تواند در سطح جهانی آلام خود را بشناساند و بی مهریهای کە در حق او اعمال شدە را برای جهانیان بازگو کند، اما هنوز قواعد و قوانینی وجود دارند کە هیچ تضمینی را برای تکرار نشدن این جنایات در حق این ملت بە دست نمی دهند.

دوبارە نشدن تراژدی کشتار ملت کورد تنها با ملغی ساختن بعضی از معاهدات بین المللی در حق این ملت و دادن تضمینهای بین المللی امکان پذیر است.

روشنفکران و فعالین کورد ساکن اروپا کە در بە رسمیت شناختن “ژنوساید” کوردها در پارلمانهای اروپایی سعی و تلاش نمودەاند، همزمان این واقعیت تلخ را هم می دانند کە علیرغم کار و تلاش خستگی ناپذیر آنها، هر آن امکان دارد در گوشە ای از کوردستان و بدلیل نداشتن پشتوانە آنچنانی از ملت کورد کشتار عام دیگری در هر یک از بخشهای کوردستان روی دهد، اگرچە ممکن است هرگز کشتاری در مقیاس وسیع حلبچە و انفال بدلایل گوناگون منطقە ای و جهانی رخ ندهد، اما در شرایط سیاسی کنونی کوردستان، کشتار روزانە کاسبکاران و شلیکهای مستقیم اشغالگران بە سمت کولبران کورد، هنوز هم می تواند هراسی در دل کوردها بیندازد کە تا بە دولت نرسند، دستاوردهای آنان هنوز در خطر است و باید روشنفکران و سیاسیون ملت کورد در تلاش باشند تا با راضی ساختن دول غربی کە اینک با بە رسمیت شناختن ژنوساید ملت کورد موافقت نمودەاند، بر همین منوال هم با لغو تمامی معاهداتی کە مانع استقلال کوردستان شدەاند موافقت کنند.

{jcomments off}

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی