"an independent online kurdish website

از قرائن چنان پیداست کە حسن روحانى رئیس جمهور جدید ایران عزم جزم کردە تا فصلى جدیدى از روابط ایران با امریکا را بگشاید تغییرفاحش درلحن خطاب بە امریکا، انعطاف از اعلام مواضع سیاسى ، دیدار کوتاە دو وزیر خارجە ایران و امریکا و در نهایت تماس تلفنى حسن روحانى با رئیس جمهور ایالات متحدە امریکا دلالت بر این عزم دارند.omer_sherifzade

مسالە گشایش روابط ایران ـ امریکا درشرایط کنونى خبر فوق العادەاى است کە هم تحلیل ساز و هم سوال برانگیز است تحلیل ساز است زیرا شمارى از مفسرین ایرانى این پدیدە نو را در جهت منافع و عدەاى هم آن را مغایر با منافع مردم ایران تفسیر میکنند. این سوژە نوهمچنین سوالاتى را از قبیل اینکە آیا امریکا دیگر شیطان بزرگ نیست ؟ ایران براى امریکا دیگر مرکز شرارت محسوب نمى شود؟ و یا اساسا چە عواملى بوجودآورندە این روابط هستند ؟… در پیش روى کنشگران سیاسى ایران قرار دادە کە ضرورت دارد پاسخهاى براى آنها هم بیابند.

راقم سطور در جایگاە یک کورد کنجکاو از زاویە کوردى بە این خبر مهم نگریستە و در پى آن است بە تلخیص آن را با شرایط سیاسى کورد قیاس کند در حالیکە بحث روابط ایران و امریکا در رسانەهاى غربى در صدر اخبار قرار داشت و در حالیکە رسانەهاى جمعى ایرانى با هیجان زیاد آن را تفسیر و تحلیل مى کنند ، در میان کوردها چندان انعکاسى نداشت دستگاهاى تبلیغاتى کورد سعى نمودند با سکوت معنادار این خبر مهم را پاس دهند و اهتمامى براى آن قائل نشدند.

کوردها رژیم جمهورى اسلامى ایران را دشمن اصلى خود میپندارند رخداد هر اتفاقى داخلى یا خارجى کە منجر بە آن شود فشارى روى این دشمن کاستە شود ، براى کوردها اتفاقى ناگوارى خواهد بود ظاهر امرهم نشان میدهد کە گشودن روابط ایران با امریکا موجب کاهش فشار خارجى بر رژیم دینى ایران است از همین زاویە است کە این اتفاق براى اسرائیلها و کوردها نگران کنندە و ناخوشایند است.

کوردها از گشایش روابط ایران و امریکا نگرانند زیرا :

1.ازنظر تاریخى روابط ایران با امریکا یادآور خاطرات تلخ براى کوردها است کوردها تاریخا همیشە از روابط ایران و امریکا متضرر شدەاند باب مثال قرارداد الجزایر در سال ١٩٧٥ کە جنبش ملت کورد را قربانى خود کرد ناشى از روابط گرم ایران با امریکا بود همین دلیل هم کافى است کە ملت کورد بیم آن را داشتە باشد کە تاریخ براى آنها دوبارە تکرار شود. 

     II. واقعیت امر آن است در زمان حال بخشى بزرگى از دستآورد کوردها بە ویژە در عراق مستقیم یا غیر مستقیم  محصول و مدیون روابط تیرە امریکا با ایران است کوردها از حضور فعال امریکا در عراق و منطقە منتفع و سود بردند زیرا حضور فعال امریکا در کوردستان و در مجاور مرزهاى ایران نقش شمشیر داموکلس را براى ایران داشت میتوان بە صراحت اذعان داشت کە اگر جمهورى اسلامى از ترس وجود امریکا در منطقە نمى بود ، با چنگ و دندان هم کە بود آسایش و امنیت قلمرو اقلیم کوردستان را بە هم میزد و با اعمال خرابکارانە خود موجبات سرنگونى آن را فراهم میکرد از دید جمهورى اسلامى ایران حکومت اقلیم کوردستان دست نشاندە امریکا و اسرائیل است از روى ناچارى ( ترس از امریکا ) با آن تعامل کرد از سوى دیگر اگر رژیم دینى ایران از امریکا احساس ترس نمى داشت ، احزاب سیاسى کوردستان ایران مستقر در کوردستان عراق ، سرنوشتى بهتر از سازمان مجاهدین خلق را نداشتند سند براى این گفتە هم آن است تا زمانیکە هنوز امریکا بە کوردستان نیامدەبود صدها نفر از اعضاى این احزاب در کوچە و خیابانها کوردستان عراق توسط ایران و نیروهاى مزدور محلەاش ترور و کشتە شدند احزاب کورد در این ایام شدیدا تحت فشار و تعقیب رژیم ایران بودند اما حضور امریکا در منطقە و حمایتهاى تلویحى این کشور بزرگ از کوردها فضا را بە نفع ملت کورد تغییر داد.

   III. کوردها روى حضور امریکا در کوردستان حساب باز کردەاند میخواهند آیندە خود را با حضور و پشتیبانى امریکا بسازند بخش بزرگى از رهبرى سیاسى کورد استراتژى سیاسى خود را با استراتژى سیاسى امریکا در منطقە هماهمنگ و تنظیم کردە است ایالات متحدە امریکا را بە نوعى دوست وحامى خود بە حساب میآورند اکثریت مردم کورد هم از دوستى با امریکا حمایت میکنند و آن را راە نجات کورد تفسیر میکنند اما اکنون با مطرح شدن گشایش روبط ایران و امریکا نگران آن هستند کە قربانى زدوبندهاى سیاسى این روابط شوند کوردها مردمان بى پناه هستند متأسفانە قربانى داد و ستدهاى سیاسى هم مى شوند. 

اگر چە نگرانى کوردها از گشودن روابط ایران با امریکا قابل درک و فهم است اما طغیان آدرنالین بخشى از کوردهاى احساسى غیرە منطقى است زیرا روابط ایران و امریکا هفت خان رستم است و هفت درب محکم هم دارد کە بطور یقین کلید حسن روحانى نخواهد توانست تمام آن درها را باز کند تا زمانیکە رژیم دینى با این فلسفەهاش بر ایران حاکم است و تا زمانیکە آخوندهاى افراطى بر هرمهاى قدرت تکیە دارند مناسبات ایران و امریکا بە سطح همکارى نخواهد رسید و شاهد افتتاح سفارتخانە امریکا در تهران نخواهیم بود.

ایالات متحدە امریکا دوست ملت کورد نبودە و نخواهد بود همانگونە دوست هیچ ملتى دیگرى هم نیست بلکە دوست همیشگى منافع و انترسهاى خود است از سوى دگر خطاى بزرگى است اگر کوردها امریکا را در لیست دشمنان خود قرار دهند و مبارزە با منافع این کشور بزرگ را ترغیب و تشویق نمایند. 

ضرورت ندارد کە حتما باید یک دیپلومات بود تا فهمید کە چرا جمهورى اسلامى ایران تن بە گشودن روابط با امریکارا داد بلکە کافى است کە تأملى کوتاە بر معیشت زندگى مردم داشتە باشیم تا دلیل آن را دریابیم تحریمها ى امریکا کمر اقتصاد رژیم دینى ایران را شکستە و اثار مخرب آن بر زندگى روزانە مردم ایران سنگینى میکند رژیم ایران میخواهد با این ترفند تحریمها را دور بزند و اثرات آنها را حدالمقدور کاهش دهد نرمش قهرمانانە خامنەاى جزء شکست مفتضحانە مفهومى دیگرى ندارد.

رژیم ایران در موضع ضعف با امریکا وارد گفتگو مى شود بە همین دلیل نتیجە این بازى سیاسى با باخت ایران بە اتمام خواهد رسید.

اما تمایل امریکائیها از گشودن روابط با ایران داستان دیگرى است مشکل امریکا در خاورمیانە ایران نیست بلکە روسیە است امریکا زمانى میتواند ادعاى هژمونى بر خاورمیانە را داشتە باشد کە روسیە را از این منطقە بدر کند بیرون راندن روسیە هم مستلزم آن است کە متحدانش را یا همچون قزافى و صدام حسین سرنگون کند یا مثل سوریە ویران نماید تاکتیک مذاکرە میتواند اتحاد ایران با روسیە را هم خنثى کند. 

قابل پیش بینى است کە درآیندە نە چندان دور پروندە هستەاى ایران براى همیشە بستە شود و در این مورد ایران با غرب بە توافق برسد البتە بستە شدن پروندە هستەاى بە مفهوم حل تمام  مشکلات ایران با غرب نیست زیرا کارنامە ایران از زوایاى دیگر بە ویژە حقوق بشر و تروریزم بە مراتب از پروندە هستەاى سیاهتراست اتفاقا از بعضى جهات مسالە هستەاى نقطە قوت رژیم جمهورى اسلامى محسوب میشود چە بسا بهتر آن بود این پروندە زودتر بستە میشد تا پروندەهاى دیگر کە نقاط ضعف رژیم هستن باز شوند بە یاد داشتە باشیم کە قزافى در لیبى نە تنها پروندە هستەاى خود را بست ، بلکە اسناد محرمانە آن را هم تحویل امریکا و انگلستان داد اما با این وجود شاهد سر نوشتش بودیم.

ع ـ شریف زادە ـ آلمان ١٤ مهر ٢٠١٣ میلادى 

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی