"an independent online kurdish website

قاسم سلیمانی کە یکی از سرلشکرهای سپاه پاسداران و فرماندەء سپاه قدس، از مخوفترین سازمانهای تروریستی در جهان و مخصوصا” در خاورمیانە است بە عنوان یکی از طراحان اصلی انفجارها در عراق بە طور کلی و مخصوصا” اقلیم کردستان عراق شناختە میشود.ali_munezemi-

بعد از وقوع انفجارهای اخیر در کردستان عراق نیز بسیاری از تحلیلگران انگشت اتهام را بە سوی وی و نیروی تحت امرش دراز کردند؛ اگر چە شاخەای از القاعدە بە نام دولت اسلامی بلاد عراق و شام مسئولیت آن انفجارها را بر عهدە گرفت.دلایلی کە سیاسیون و تحلیلگران برای استدلال گفتەهایشان و نشان دادن دست داشتن سپاه قدس در انفجارهای اخیر اربیل ارائە کردەاند، عبارتند از ١

. واکنش ایران بە انتخابات دمکراتیک کە در اقلیم کردستان برگزار گردید و بە نوعی ضعیف نشان دادن نیروهای تأمین کنندەء امنیت در کردستان جنوبی،

٢. فشار بە مقامات حکومت اقلیم کردستان برای مشارکت احزاب اسلامی و دیگر نیروها و احزاب کردستان جنوبی کە بە نوعی وابستە بە جمهوری اسلامی ایران هستند و

٣. فشار بە مقامات حکومت کردستان برای اینکە ایران بتواند از خاک کردستان برای ترانزیت و ارسال اسلحە و مهمات بە سوریە برای نیروهای بشار اسد.

زمانی کە سردمداران رژیم آخوندی و فرماندهان سپاه قدس دریافتند کە دیگران از مسئلە آگاهند و دست سپاه را رو کردەاند، بە تکاپو افتادە و برای پنهان نمودن اعمال پلیدشان از طرفی و برای نوعی پاسخگویی بە افکار عمومی و مخصوصا” برای افکندن شک و تردید در دل مردم کردستان از دیگر سو، نوکران موروثی خویش را بە خدمت گرفتند تا با پخش مقالاتی در سایتها بە سمپاشی بپردازند. یکی از این نوکران همیشە آمدەء خدمت عرفان قانعی فرد است کە اندر جد مزدور و خودفروفتە است. این مزدور قلمفروش کە پیشوند دکتر و صفاتی همچون پژوهشگر و نویسندە و محقق تاریخ شفاهی معاصر را بە یدک میکشد (البتە اگر دکترایش مثل دکترای دیگر سردمداران رژیم مثلا” علی کردان، قلابی نباشد) در مقالەای کە در سایت مثلث منتشر شدە، علیە سران اقلیم کردستان و بعضی از شخصیتهای کورد نکاتی را بیان نمودە کە اگر خالی از غرض نباشد، نشانەء ناآگاهی وی است.

آقای قانعی فرد نیز از همان ادبیاتی استفادە میکند در نوشتەها و سخنانش کە دیگر سردمداران رژیم از آن استفادە میکنند و آن ادبیات پوپولیستی است. دلیل این کار هم این است کە خود را بە نفهمی زدە و بی شرمانە هر آنچە کە دلشان بخواهد، بیان کنند. مثلا” در این مقالەء اخیر، قانعی فرد کە ادعای داشتن دکترا دارد، طوری مقالەاش را نوشتە کە گویی نە با نئورئالیسم آشنایی دارد و نە اینکە افراد برای شرکت در انتخابات در هر کشوری برایشان حدقل سنی در نظر گرفتە میشود. وی برای خدشە واردکردن بە پایگاه مردمی پارت دمکرات کردستان، تعداد آرای آن حزب را با تعداد حامیان آن یکی فرض کردە و ادعا میکند کە پارت دمکرات تنها و تنها از حمایت٧٥٠ هزار نفر از کل جمعیت ٦ میلیونی کردهای کردستان جنوبی برخوردار است. این بە اصطلاح آقای دکتر یا فراموش کردەاند و یا دیگران را هالو فرض کردە و نمیداند کە در هر کشوری واجدین شرایط رأی باید سنشان بە حدی رسیدە باشد کە قانون تعیین کردە تا بتوانند در انتخابات شرکت کنند.  

ایشان بە شکلی سادەلوحانە و آوردن سخنانی از این یا آن کس تمامی سعیش را میکند تا نشان دهد کە شخص بارزانی بە اسرائیل رفت و آمد داشتە و یا اینکە اعضایی از حزب دمکرات کردستان یا همان پارتی در اسرائیل دورەهای امنیتی دیدەاند. اگر برای قانعی فرد و رژیمی کە وی را بە نوکری گرفتە، ارتباط با اسرائیل گناه کبیرە است، برای مردمان کردستان اینطور نیست. کوردها بر اساس منافع ملی خویش باید تصمیم بگیرند کە با چە کشورهایی ارتباطات دوستانە و حتا همکاری داشتە باشند و از طرف دیگر کوردها با هیچ ملتی دشمنی ندارد و بە تمامی ملل مختلف احترام قائل است و ملت کهن اسرائیل نیز یکی از آنهاست و از این قاعدە مثتسنی نیست.

اگر دولت اسرائیل بە کوردهای کردستان جنوبی کمک کردە باشد تا برای مقابلە با تروریستهای رژیم آخوندی و دیگر بدخواهان یک سازمان امنیتی مدرن تشکیل دادە و امنیت کوردها را تأمین کند، نە تنها جای نکوهش ندارد بلکە باید بە دولت اسرائیل دست مریزاد گفت و از آنها تشکر کرد.

آقای قانعی فرد و رژیم تروریستی حامی وی، تمام تلاششان بر هم زدن نظم امینت کردستان از طرفی و انداختن اختلاف بین احزاب کردستان از طرف دیگر است. در نتیجەء چنین اهداف زشتی است کە آقای قانعی فرد آرزو میکند کە بعد از انتخابات دوبارە کردستان جنوبی بە سیستم دو ادارەای باز گردد. رژیم آخوندی و نوکرانش از همیشە تا هموارە از انسجام یک سیستم حکمرانی ملی کە بر مبنای اتحاد گروههای سیاسی کورد بنا شدە باشد، واهمە داشتە و آخرین انتخابات دمکراتیک خواب را مدتهاست کە از چشم بدخواهان زدودە است.

نوکران آخوندها کە از قدرت روز افزون پارتی و محبوبیت شخص سەرۆک بارزانی و حمایت بارزانی از آزادی تمامی کوردها، رؤیاهای خائنانەءشان را بر باد رفتە میبینند، قافیە را میبازند و خمینی وار بە وی و خادمین راستین ملت کورد حملە میکنند و استقلال کردستان را گناهی نابخشودنی میپندارند و حمایت سەرۆک بارزانی و حزبش از احزاب آزادیخواه کورد در بخشهای دیگر کردستان را نکوهش میکنند. قانعی فرد و هممسلکانش غافلند از اینکە رؤیای کوردستانی مستقل، آزاد و آباد ریشەاش بە سال ١٦٠٩ برمیگردد و کمتر کسی در میان کوردها و رهبرانش خواهی یافت کە این آرزو را در دل نداشتە باشند و برای نیل بە سوی آن آرمان والا جان بر کف آمادەء فداکاری نباشند. البتە در این مورد حساب اقسام قانعی فردها و دکتر ابریشمی ها سواست. زیرا کە خود فروختە را جزو ملت کورد بە حساب نتوان آورد.

 

علی منظمی

نروژ ٠٩.١١،٢٠١٣

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی