"an independent online kurdish website

قاسملوباگذشت بیست و چهار سال از شهادتش هنوز در تبعید بە سر می برد بخاطر مبارزە علیە تبعیض جنسیتی ، parwiz_muhammadi

ملی و فرهنگی قاسملو با کسانی کە او و ملتش را انکار می کردند سر میزە مزاکرە نشت و نشان داد باوری عمیق بە انسانیت و کفتگو دارد با ریختە شدنە خونش مرزهای انکار و تروریزم دیکتاتوری را در هم شکست .

قاسملو در اوج قدرت خواستار مذاکره و خواستار حقوق برابر برای همە ملتهاهای تحت ستم نە کمتر از ملت کورد نە بیشتر شد کسی کە در نا کجا آبادترین قسمت جهان کە باور،اخلاق،انسانیت جای نداشت سیاست را بر پایە انسانیت و اخلاق پایە نهاد قاسملو هیچ گاە حاضر نشد با هیچ قدرت جهانی و دیکاتوری خاورمیانە شریک شود بر علیە دشمنش هیچگاە حاضر نشد دست بە اسلحە علیە کسانی کە با دشمنانش همسو شدەاند ببرد امروزە شاگردانش همان راە را پیرو هستند و صدایشان در همە جای جهان بە گوش می رسد در زندان بر سر دار در خیابان .

آری پیغمبر آشتی هنوز در تبعید است آنهایی که امروز، کماکان قاسملو ونهضتش را آشوبگر، تروریست، خرابکار و یا تجزیه‌طلب می‌دانند، شرمساران و بازندگان آیندە خواهند بود.

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی