"an independent online kurdish website

“بهترین پاداش برای شهیدان ادامه دادن راه آنان است.”

مردم آزادیخواه کردستانdanishju_xwendkar

دانشجویان میهن پرست و دموکراسیخواه کردستان

شش سال قبل و در ٢٥ دی ماه ١٣٨٦، دستگاه تروریزم دولتی رژیم تهران، یکبار دیگر یکی از فرزندان راستین کردستان را به شهادت رساند. رژیم شکنجه و اعدام، دانشجوی مبارز وانقلابی، آزادیخواه میهن پرست و دموکرات، ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور سنندج را بعد از چند روز بازداشت در شکنجه گاه های قرون وسطایی خویش، ناجوانمردانه و به دور از هر گونه رفتار انسانی به شهادت رساند.

شکنجه گران رژیم آخوندی با اتکاء به توهمی خود ساخته ابراهیم را تحت شدیدترین و دهشتناک ترین شکنجه ها قرار دادند تا به زعم خویش به هرآنچه را که مرتکب نشده بود، اعتراف کند. قبیح تر از این عمل زشت و غیر انسانی، جسد ابراهیم را نیز شب هنگام و بدون اطلاع خانواده اش زیر چند متر بتن دفن کردند که مبادا آثار شکنجه های وحشیانه اشان بر جسد نحیف و بی گناه ابراهیم هویدا گردد.

این نخستین بار نیست که رژیم تروریست پرور جمهوری اسلامی یکی از فرزندان کردستان را به شهادت می رساند. تاریخ ننگین این رژیم توأمان با ترور و کشتار کردستان بوده است، از کشتار جمعی مردم بی دفاع کردستان گرفته تا ترور جوانان، آزادیخواهان و رهبران جنبش ملی دمکراتیک کردستان.

ولی حقیقت خیال خام حاکمان کردستان نیست، فرجام این ترورها نتوانسته است که کردستان و فرزندانشان را از حرکت به سوی آزادی و رهایی باز دارد.

کردستان، دانشجویان متعهد وآزادیخواه و اتحادیه دانشجویان دمکرات کردستان ایران همچنان راسخ، سربلند واستوار برای رسیدن به حقوق و آرمانهای خویش.

شهادت ابراهیم ها عاملی بازدارنده برای جوانان ودانشجویان کردستان در نیل به قیام و اعتراض نیست، بلکه الهام بخش از خودگذشتگی و مقامت و ایستادگی است. کردستان گورستان دژخمیان و غاصبان آن خواهد گشت و طلوع آفتات آزادی نزدیک است.

یاد باد سربدران سردار کردستان

اتحادیه دانشجویان دمکرات کردستان ایران

٢٣ دی ماه ١٣٩٢ خورشیدی

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی