"an independent online kurdish website

قومگرایان فارس و دولت فارس گرا یی ایرانی به جای نام ملیتهای ایرانی از کلمه قومهای ایرانی استفاده می کنند. و این تعریف عینا تعاریف افراطی ترین گروهای راسیست دوران پهلوی است. elborz_kelhor14

ملت نام اعضای یک گروه ملی است که دارای تاریخ معین میراث تاریخی مشترک هستند معنای هویت ملی ریشه در احساس تعلق به یک گروه ملی دارد. و احساسات مشترک واگاهی جمعی دایره گروه ملی را تشکیل می دهد و هویت ملی بر اساس زبان مادری وتعلقات جمعی تعریف می شود و تعریف ملت را به خود می گیرد.

دو گروه ملی که به دو زبان متفاوت صحبت می کنند هر کدام به یک ملت تعلق دارند. مثل زباهای(کوردی فارسی که هر یک زبان ملت خود هستند. در ایران پروژه ملت سازی رسمی و دولتی با در نظر نگرفتن ملل غیر فارس تحت لوای یک پارچه گی تاریخی ملت در افراطی ترین شکل و در قالب ایدولوژی نژاد پرستی وریشه کن کردن زبانهای غیر فارس نمایان می شود. در ایران پروژه ملت سازی وفارس گرایی هر روز عیان وپر رنگ تر زاهر می شود. یکسان سازی زبانی بر پایه سراسری کردن زبان رسمی دولتی وفارسی تبدیل آن به زبان ملی سراسری مشترک وزبان اصلی و مادر بر پایه یکسان سازی فرهنگی و پروژه فارس سازی در ایران است و با این همه تعریف و تمجید زبان فارسی هر گز عاملی برای هویت ملل غیر فارس نیست.

زبانی که در تشکیل یک ملت و معرف هویت آن ملت است زبان مادری می باشد نه زبان دومی که در اولین روز مدارس بر کودکان معصو م ملیتها تحمیل می گردد. از دیدگاه ملیتهای غیر فارس زبان دولتی ورسمی در ایران وتحمیل آن بر ملیتها یک زبان خارجی بیشتر نیست در هندوستان که کشوری کثیرالمله است تمام زبان های کوناگون در ان کشور زسمی می باشد برای هر زبانی زبان دیگری رسمی در عین حال زبان دوم محسوب می شود. در ایران پروژه خواندن و نوشتن فارسی در طول صد سال گذشته بر ملیتهای غیر فارس تحمیل شده است و این رفتار غیر انسانی ملیتهای تحت ستم و ملت حاکم را به یک ملت واحد تبدیل نمی کند.

. از دیدگاه ملتهای تحت ستم ملت واحدی یا زبان واحد ایرانی وجود خارجی ندارد آنچه وجود دارد خانواده ربانهای ایرانی است قوم گرایان فارس و مقامات دولتی که از زبان فارسی به عنوان زبان واحد و تنها زبان رسمی یاد می کنند این نگاه مو ضعی فاشیستی نژاد پرستانه است که ایرانیت را مساوی با فارسیت قلمداد می کند .

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی