"an independent online kurdish website

کسانی که هر ملتی را با دولت تعریف مکنند و نتیجه می گیرند چون ایران اسم یک کشور است واین کشور دارای دولت است پس فقط یک ملت وجود دارد و آن هم ملت ایران است elborz_kelhor14

در حقیقت این نظریه فاقد هر گونه بینش انسانی و نادیده گرفتن حقوق ملیتهای غیر فارس است که بیش از صد سال است تکرار می شود و در واقع عقاید پان ایرانیست مرکز گرا می باشد. ایران کشوری چند ملیتی است که دولت ملت در ان بر سلطه سیاسی ملیتی معین استوار بوده و نا برابری اقتصادی سیاسی و فرهنگی در بین دیکر ملبتها شکلی از آ پارتاید بوجود اورده است.

اگر با اندیشه و درک صحیح و کمی مکث خواهیم فهمید که این عصر عصر رضایت و توافق انسانها برای تصمیم گیری در مورد مشترک زیستن و مشترک فکر کردن است حکومتهای فرمایشی و فرسوده که یک ملت و یک زبان را در کشوری چند ملیتی چند زبانه را رهبری کند جامعه را به شکوفایی نخواهد رساند. ایران کشوری است که چند ملت با چند زبان متفاوت در کنار هم قرار گرفته اند تنها راه حل و جلو گیری از تجزیه ایران و راهایی از نا برابری محتاج به یک سیستم فدرال می باشد.

داشمندان بزرگ از جمله کانت منتسکیو کارلو لس سیمون ریموند ارون در مورد سیستم فدرالی نظرمثبت داشته اند از نظر ریموندارون سیستم فدرالی در بعضی کشورها مشکل نا برابری و همزیستی را حل نموده است و همچنان بر این عقیده بوده که فدرالیسم اغاز عصری جدید و روشنگری است بر پایه حقوق برابر از اعتبار و ارزشهای حقوقی و توانایی ویژی بر خورددار می باشد و اساس حکومتهای فدرالی بر پایگذاری تحولات سیاسی اجتماعی فلسفی استوار است فدرالیسم گزینه سیاسی بهتر فدرالیسم نظامی توافقی که بر پایه تقسیم قدرت شکل می گیرد و ایده ی قدرت متمزکز سیاسی در کشور دیگر موضوعیت تاریخی خود را از دست داده است.

یکی از جنبه های مهم نظام فدرالی این است که وجود انواع مسایل مختلف در کشور و نیز ضرورت داشتن نهادهای مختلف برای پاسخگوی می پذیرد پاره ی از انها در سطح محلی می گذارند دامنه پاره دیگری در سطحی وسیع تر است . ساختارهای سیاسی فدرالی منعکس کننده این تفاوت هاست اقتدار و اختیارهای پرداختن به این مسایل تا حد ممکن به سطوح پایین انتقال یافته و در بالا تا ان جایی که لازم است تمرکز داشته باشد و جنبه مطلوب دیگر نظام فدرالی رابطه مستقیمی است که هر سطح از حاکمیت سیاسی ارتباط مستقیمی با شهروندان بر قرار می سازد از این نظر جنبه های دموکراتیک بیشتری با خود حمل می کند ودر همین پروسه دموکراتیک اگر هر یک از ملیتها خواهان استقلال خود باشند این حق را دارند ان را بیان و به رای بگذارند.

سیستم فدرال انتقال قدرت سیاسی تصمیم گیری به ایالت ها و مناطق، حق تصمیم گیری را در مورد مسایلی که بر زندگی آنان اثر می گذارد، از پان ایران های مرکز نشین، گرفته به خود شهروندان آن ایالت ها انتقال می دهد.. یک حکومت فدرال ضمن پخش قدرت سیاسی به شکل عمودی، هم از جامعیت قدرت مرکزی و هم از هویت و جامعیت ایالت ها که مولفه های آن هستند، دفاع کرده و به هریک از آن ها قدرت و اختیارات لازم برای حل مشکلات کشور را از طریق هماهنگی باهم می دهد و شهروندان را در ارتباط نزدیک تری با تصمیم گیری ها قرار می دهد.

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی