"an independent online kurdish website

در اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی امده است زبان وخط رسمی مشترک مردم ایران فارسی اسناد و مکاتبات رسمی باید به زبان فارسی باشد .elborz_kelhor14

ولی زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات در مدارس در کنار زبان فارسی ازاد می باشد در تاریخ هفتم بهمن نود دو اکثریت اعضای فرهنگستان و ادب فارسی با مخالفت در موضوع اموزش به زبان مادری به وسیله اموزش پرورش در استانها که اخیرا از سوی دولت اعلام شده است این مسله را تهدیدی برای زبان فارسی و یک توطئه برای زبان فارسی دانست تنها دلیل این فرهنگستان که به ان پسنده می کند این است اگر زبان ملیتهای دیگر مورد توجه قرار گیرند زبان فارسی لطمه می بیند در واقع زبان فارسی را نماد ملی سیاسی اجتماعی کشور ایران میدانند .

وشکوفایی زبان فارسی را در نابودی زبانهای دیگر می بینند. در میان موجودات جهان هیچ موجودی به اندازه انسان نیازمند شناخت وتفسیر نیست ان که انسان شناخته ترین موجود هستی است. این انسان کیست یا چیست چه ماهیتی وچه شخصیتی دارد چه افکاری و رویای در دل می پروراند چه می خواهد چه می کند. بماند فعلا بحث ما نیست.

ولی هر انسانی به یک ملت معین تعلق دارد که باور و شکل هویتی وی را تشکیل می دهد. زبان پاره ای از هویت هر ملت است و یکی از مشخصهای تشکیل هویت شباهت است کسانی که مثل ما هستند و تفاوت با کسانی که مانند ما نیستند و این شباهت و تفاوت در زبان هر فرد تشخیص داده می شود از طریق زبان تفاوتهای هر فرد و تعلقات او به هر ملتی مشخص می باشد و احتیاج به دادگاه وقاضی هم ندارد. دانشمندان زبان شناس و انسان شناس معتقدند که بحث زبا ن و هویت به فصلی ثابت بدل شده است که زبان و هویت دو مفهوم جدا نشدنی هستند و پایه اساس هویت زبان است بنا بر ا این زبان مادری است که معرف و در پیشرفت هر ملتی تاثیر مفید خواهد گذاشت.

زبان مادری یا به گفته دیگر زبان هر ملت کلیدی است برای باز کردن تمام درها در راستای حفظ هویت و اصالتهای فرهنگی برای حفظ فرهنگ اموختن زبان مادری واجب و ضروری می باشد و کلیدی ترین رکن فرهنگ به حساب می اید و حفظ ان برای بقای نسل هر ملت ضروری است. فرهنگ یک اصطلا حی جامعه است که در بر گیرنده جنبه های مختلفی از روش زندگی است جنبه های اساسی فرهنگ شامل دین پوشاک و جشنهای ملی مباشند که افراد یک جامعه در آن با هم مشترک هستند اما زبان جز مکمل واساسی ترین عنصر فرهنگ یک ملت است .مهمتر از همه زبان مادری یکی از مهمترین ارزش یک فرد و جامعه که به وی هویت می بخشد حتی می توان گفت زبان سفیر فرهنگ ها وجوامع ملل بوده و باعث ترویج قوت احساس هویت هر ملتی است و همچنین وسیله ای است که ملتها می توانند که توسط زبان فر هنگشان را به یک سر زمین دیگر انتقال داده و جایگاهی در خانواده ملل داشته باشند .

در تحقیقات انجام شده دانشمندان به این نتبجه رسیده اند که تکلم زبان مادری باعث صمیمیت فامیل و خانواده می شود و بر عکس تغیر در لهجه ویا گویش زبان مادری باعث وارد کردن نتایجی جبران نا پذیر بر روابط والدین و فرزندان شان می شود در همین رابطه سازمان ملل به اهمیت زبان مادری توصیه نموده ودر سال 2000 روز 21 فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری اعلام و به کشورهای چند ملیتی توصیه نمود که نظام اموزشی را طوری تنظیم کنند که زبان مادری هر ملتی حفظ شود .

تمام زبانها شرین و جایگاه خاص خود را دارد همان قدر سرودن شعر سعدی و فردوسی به زبان فارسی برای پان ایرانیستها شیرین است شعر شاعران بزرگ ملت کورد هیمن و هژار برای تک تک ملت کورد شیرین تر است.

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی