"an independent online kurdish website

زنان هموارە نخستین قربانیان بسیاری، از آسیبها و انحرافات اجتماعی اند . کە اعتیاد یکی ازمهمترین معضلات و آسیبها و انحرافات اجتماعی، درجامعە استamanc_kurdistani14
.

و در بررسی های انجام شدە از وضعیت اعتیاد درزنان ، حاکی از سیر صعودی آمار گرایش بە مصرف مواد اعتیاد آور در میان زنان است و روز بە روزآمار زنان معتاد بە مواد مخدرافزایش می یابد . و بدیهی است گسترش این روند تیشە بر ریشەی بنیادهای فرهنگی اجتماعی و اقتصادی یک جامعە می زند و در نهایت آن را بە انحطاط می کشاند .

مسئلە اعتیاد یک مشکل بسیار بزرگ اجتماعی است .کە علاوە بر عوارض روانی و جسمی بر فرد ، سلامت جامعە را از هر جهت تهدید میکند . در واقع خطر وعواقب زنان معتاد در جامعە بە مراتب بیشتر از مردان است . زیرا زنان بە طور مستقیم با خانوادە در ارتباط هستند و سهم بسیار بیشتری در تربیت فرزندان خود دارند و عدم توجە بە آنها باعث مشکلات اجتماعی فراوان می شود .

براساس آمارجهانی اعلام شدە ، پرسەی زمانی اولین تجربە مصرف مواد ،تا تزریق مواد در زنان بطور متوسط دو سال طول می کشد . در حالی کە این زمان در مردان حدود هشت سال است . بنابراین زنان شش سال زوتر از مردان بە ورطە وابستگی شدید و منجلاب کشاندە می شوند . و مرگ در اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر در میان زنان بیشتر است و زنان در موارد بیشتری دست بە خودکشی می زنند و میزان مرگ ناشی از تصادف هم در میان زنان معتاد بیشتر است .

در واقع اعتیاد شالودەی اصلی یک خانوادە را متلاشی می کند . آمار طلاق و فرار از خانە ، فحشا در زنان معتاد درصد قابل توجەی را بە خود اختصاص دادە است .

و گرایش بە مصرف مواد مخدر در میان فرزند کسانی کە معتاد هستند خیلی بیشتر است و فرزندان آنها تجربیات بسیار تلخی را تجربە می کنند و درخانوادە اثرات عمقی و تلخی را بە جا می گذارد وباعث بروز مشکلات اجتماعی فراوانی می شود .

 

الگو پذیری دختران از مادران معتاد بە مواد مخدر ، افزایش آمار طلاق ، فرار از خانە ،بە دنیا آوردن بچە های کە بە حال خود رها می شوند ، از مشکلات عمدەی ناشی از اعتیاد در میان زنان است .            

عوامل زیادی در بە اعتیاد کشاندن زنان، بە مواد مخدر وجود دارد .کە عبارتند از                                      

نبودن آزادی و امنیت                                                                              

نبودن امکانات آموزشی و تربیتی بە شکل صحیح بدور ازهر گونە دخالت اسلام سیاسی در آن                                

نبود مراکزمشاورەای در بیشتر شهرستانها                        

نبودن امید بە آیندە                                                                                

از هم پاشیدن خانوادە                                                                                

نبودن امکانات مناسب برای گذراندن اوقات فراقت                                                

شکاف بین نسلها                                                                                    

بیکاری و وابستگی اقتصادی                                                                      

اختلالات روحی و روانی                                                                            

خشونت و بی اعتمادی در خانوادە                                                                  

داشتن همسرمعتاد                                                                                      

کە در واقع می توان گفت نیمی از زنان از طریق همسران معتاد خود ، معتاد می شوند و مردی کە معتاد است بە خاطر این کە زنش بە او اعتراض نکند او را بە هر شیوە ای شدە معتاد می کند .

طبق پژوهشهای انجام شدە زنان معتاد نسبت بە مردان از نظر فیزیولوژیکی هم آسیب پذیرترند و آسیب مغزی بیشتری می بینند واز طرف نزدیکان و بستگانشان هم طرد می شوند . چون بە اعتیاد زن بە عنوان یک بیماری نگریستە نمی شود بلکە بە عنوان یک مسئلە اخلاقی نگریستە می شود. زنان معتاد برای خرید مواد مخدر بە دلیل نداشتن استقلال مادی بە انحرافات دیگری هم کشیدە می شوند . مانند تن فروشی یا خرید و فروش مواد و جرائمی دیگر از قبیل دزدی کە باعث می شود آنها بە زندان بیفتند .                                                                      

در زندان هم بە دلیل نداشتن فضای سالم ، و دسترسی بە مواد مخدر از طریق تزریق با سرنگ های آلودە، آنها بە بیماریهای ازقبیل ایدز و هپاتیت مبتلا می شوند.                            

کە در واقع مسئلە اعتیاد در جمهوری اسلامی، از یک معضل اجتماعی تبدیل بە یک سیاست شدە است. زیرا سپاە پاسداران و وزارت اطلاعات ایران بزرگترین تولید کنندە و توزیع کنندە ی مواد مخدردر میان مردم بخصوص در مناطق کردنشین هستند .                                                                                  

قبلاً مواد مخدر از کشورهای افغانستان و دیگر کشورها وارد ایران می شد . اما حالا در خود آزمایشگاە های داخل ایران بە شکل صنعتی تولید و توزیع می شوند مانند کراک و شیشە کە متاسفانە بە عمد و بە شکلی آشکارا، در شهرستانهایی مانند سردشت ساختە می شوند و در میان جوانان کرد توزیع می شود .کە از همە دردناکتر این کە، دانش آموزان راهنمایی هم وارد این هرم شدەاند و این باعث می شود نیروی فعال و با نشاط و آیندە سازمملکت روز بە روز از فعالیت و تلاش برای ساختن آیندەای بهتر فاصلە بگیرند و بە افرادی افسردە و بی تفاوت بە اوضاع جامعە تبدیل شوند همان هدفی کە رژیم آخوندی بە دنبال آن است .                        

جمهوری اسلامی تصمیم گرفتە برای بە سکوت کشاندن موج اعتراضات مردمی بە هر شیوەای کە برایش مقدورباشد جامعە را بە ورطە ی نابودی بکشد . کە توزیع مواد مخدردر میان مردم و بە اعتیاد کشیدن آنها یکی از آن راههاست . در کل می توان گفت رژیم آخوندی با باندهای فساد و مافیایی خود در تاراج سرمایە های ملّی ما با هم رقابت می کنند . و در این راە هم از هیچ چیزی فروگذار نمی باشند و سرمایە های ما را نە تنها روز بە روز از راههای مختلف و اختلاسهای کلان بە جیب خودشان می ریزند بلکە در این وسط زنان ما را هم قربانی باندهای فساد خود می کنند تا سود بیشتری بە جیب بزنند .

و هر چە درجەی اعتیاد افراد یک جامعە بیشتر باشد آن جامعە از حالت فعالیت و مبارزە خارج شدە و آنها می توانند مدت بیشتری حکومت کنند.

                                                                                       در واقع جمهوری اسلامی ،ازایران، زندانی بزرگ ساختە وآزادی بیان واندیشە وجود ندارد و هر گونە فعالیت سیاسی و مدنی ممنوع است و خلاصە مردم از داشتن حقوق انسانی محرومند .

و مردم بە خاطر این کە از این همە مشکلات فرار کنند بە راهی کشیدە می شوند کە جمهوری اسلامی برای آنها باز گذاشتە . آن هم مصرف مواد مخدر بە فراوانی و با کمترین قیمت .

اما نباید دست روی دست گذاشت و تسلیم این شرایط شد .                                                

زنان جامعە ی ما در طول تاریخ هموارە دوش بە دوش مردان در تمام مراحل اجتماعی و سیاسی مبارزە کردە اند و هیچگاە تسلیم نشدە اند و حالا هم نباید برای فرار از مشکلات در دام اعتیاد بیفتند . بلکە باید برای داشتن یک زندگی سالم و بی دغدغە مبارزە کنند.          

 

 


      

                                                                                                                                                                                              

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی