"an independent online kurdish website


در سال 1286 در یک خانوادەی مشهور و خوشنام در مهاباد فرزندی متولّد شد کە محمد نام گرفت . qazi_amanjk

کە بعدها بە دلیل شجاعت و دلاوری یکی از اسطورها و مشهورترین و محبوبترین چهرەهای تاریخ ملّت کُرد گردید و توانست زنجیر استبداد رضاخانی را پارە کند و هویت کُرد را بە جهانیان بە اثبات رساند .

68 سال پیش قاضی محمد رهبر شجاع و دلاور میدان مبارزە اقدامی بی نظیر انجام داد کە تا آن زمان برای ملّت کُرد آرزویی بیش نبود . بلە قاضی محمد در زمانی کە از تکنولوژی و صنعت خبری نبود و اکثریت مردم بی سواد بودند و ظلم و ستم بیداد می کرد و حکومتی دیکتاتور بر سر کار بود کە اعتقادی بە حقوق انسانی دیگر ملّت ها از جملە ملّت کُرد نداشت با بە اهتزاز در آوردن پرچم کردستان ثابت کرد ملّت کُرد دارای حق تعیین سرنوشت و پرچم ،سرود ملّی و فر‌هنگ ویژەی خود می باشند .

مردم ستمدیدەی کُرد کە تا آن زمان از هیچ حق وحقوقی بر خوردار نبودند با حق و حقوق خود آشنا کرد و زنان را هم بە میدان مبارزە فرا خواند و آنها را در مبارزات خود سهیم کرد و مردم برای اوّلین بار توانستند طعم آزادی و عدالت را بچشند .

و بە تمام دنیا ثابت کرد کە ملّت کُرد هم همانند دیگر ملّت ها باید دارای یک کشور مستقل باشند و حق تعیین سرنوشت داشتە باشند و دشمنان بیگانە با کلمە ی دمکراسی و آزادی را رسوا کرد و حکومتی را بر اساس عدالت اجتماعی بنیاد نهاد .

تـاسیس جمهوری کردستان اقدامی بسیار بزرگ در تاریخ آزادی خواهی ملّت کُرد می باشد کە بە نسلهای بعد از خود هم درس شجاعت و دلاوری و مقاومت در برابر خواستەهایشان آموخت.

 

و حکومتی عادلانە بر پایەی مردم سالاری بنیاد نهاد و از اقدامات مهم قاضی محمد می توان بە موارد زیر اشارە کرد از جملە بر افراشتە کردن پرچم کردستان بر فراز شهر مهاباد خواندن و نوشتن بە زبان کُردی و اعلام آن بە عنوان زبان رسمی تشکیل کمیتە زنان برای اولین بار در کردستان گسترش فعالیت های هنری و ادبی روشنفکران تشکیل نیروهای منظم بە نام (هیزی پیشمە رگە) انتشار روزنامە کردستان بە عنوان روزنامە ی رسمی جمهوری کردستان انتشار دو مجلەی هاوار بە معنی فریاد کە مجلەای ادبی بود و مجلەی هیلانە کە نشریەای مختص زنان بود و غیرە کە همگی این اقدامات نتیجەی شجاعت و آزاد اندیشی و دور اندیشی رهبر دلاور میدان مبارزە بود.

دشمنان ملت کُرد می خواستند با اعدام قاضی محمد مبارزات و خواستەها ملت کُرد را در هم شکنند . اما قاضی محمدخود سمبل پارە کردن زنجیر بردگی بود و ترس از چوبە دار و شهادت نتوانست ایمان و ارادەی او و ملتش را درراە رسیدن بە خواستە هایش در هم شکند. بلکە او با استقامت و با بوسە زدن بر چوبەی دار ترس و هراسی دو چندان را بە دل دشمنان انداخت و با افتخار چوبەی دار را همچون حلقەای از زندگی بر گردن انداخت . و ثابت کرد مرگ پایان زندگی نیست و بسیارند جوانانی کە راهش را ادامە می دهند و او تنها آغاز کنندەی راە است نە پایان دهندە راە

مرگ قاضی محمد بر خلاف تصور دشمن نە تنها باعث سرکوب جنبش ملّت کُرد نشد بلکە باعث شد کە جریان تازەای از مبارزە و امید بە آزادی در میان ملّت کُرد شعلەور شود.

اگر امروز بعد از 68سال کە از شهادت قاضی محمد و دیگر شهیدان راە آزادی می گذرد ملّت کُرد هنوز هر سال با افتخار این روز یعنی 10 فروردین را گرامی می دارند و با تقدیم دستە گلهایی بە مزار پاک آنها این روزها را یاد آور می شوند . همگی اینها نشان می دهند کە ملّت کُرد گفتە های رهبر بزرگ ،قاضی محمد را در پای چوبەی دار بە خاطر دارند کە فرمود((دیریست خودم را برای چنین روزی آمادە کردەام . با آغوش باز از این مرگ شرافتمندانە کە در راە آزادی ملّتم کشتە می شوم استقبال میکنم این تعهدی است کە بە ملّت خود دادەام . کە با آنها زندگی کنم و با آنها بمیرم . چگونە حاضر بە شکستن تعهد خویش خواهم شد.

و بە خاطر شجاعت و از خود گذشتگی حتی اجازە نداد کە چشمهایش را ببندند و گفت دوست دارم در آخرین لحظات زندگیم با سر بلندی و چشمانی باز بە وطن عزیزم بنگرم شما یک قاضی محمد را خواهید کشت اما هر قطرە از خون من قاضی محمدی خواهد شد . از ملّت کُرد می خواهم کە مبارزەی خود را در راە رهایی کردستان متوقف نکنند و بە دولت خود فروش تهران اعتماد نکنند)) .

بە امید سرنگونی کاخ دیکتاتوری جمهوری اسلامی و رهایی مردم از زیر یوغ بردگی

زندە باد کُردو کردستان

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

                                                                                      

نویتـرین هەواڵ و بابەت


فارسی